Payday Loans

Keresés

A legújabb

A boldog élet bölcselete és poézise
ablak olvas erotika

Rudyard Kipling: Ha...

 

Ha nem veszted fejed, mikor zavar van,

s fejvesztve téged gáncsol vak, süket,

ha kétkednek benned, s bízol magadban,

de érted az ő kétkedésüket,

ha várni tudsz és várni sose fáradsz,

és hazugok között se hazug a szád,

ha gyűlölnek, s gyűlöltségtől nem áradsz,

s mégsem papolsz, mint bölcs-kegyes galád,

 

ha álmodol - s nem zsarnokod az álmod,

gondolkodol - s becsülöd a valót,

ha a Sikert, Kudarcot bátran állod,

s úgy nézed őket, mint két rongy csalót

ha elbírod, hogy igazad örökre

maszlag gyanánt használják a gazok,

s életműved, mi ott van, összetörve,

silány anyagból építsék azok,

 

ha mind amit csak nyertél, egyhalomban,

van merszed egy kártyára tenni föl,

s ha vesztesz és elkezded újra, nyomban,

nem is beszélsz a veszteség felől,

ha paskolod izmod, inad a célhoz,

és szíved is, mely nem hajdani,

mégis kitartasz, bár mi sem acéloz,

csak Akaratod int: „Kitartani",

 

ha szólsz a néphez s tisztesség a vérted,

királyokkal jársz, s józan az eszed,

ha ellenség, de jó barát se sérthet,

és mindenki számol egy kicsit veled,

ha a komor perc hatvan pillanatja

egy távfutás neked, s te futsz vígan,

tiéd a Föld és minden, ami rajta,

és - ami több - ember leszel, fiam.

 

(Kosztolányi Dezső fordítása)

junglebookcover

FELHÍVÁS

Húsvét és Pünkösd között

Mivel évtizedes szamizdatos-ellenzéki működésem
ellenére sem kaptam meg a nemzeti helytállásért pótlékot,
így nyugdíjam az így kapható 180 ezer forintos járandóság
helyett az emberi-értelmiségi létminimum alatt van (kb. 50 ezer)
Így ezt a honlapot 66 évesen nem tudom segítség nélkül éltetni.
Aki szeretné, hogy feltámadjon és tudja támogatni, az megteheti -
ellenkező esetben kénytelen vagyok felfüggeszteni/megszüntetni,
és csak a könyvkiadással próbálkozni (szemérmesen koldulni...!?)

Számlaszám:

Raiffeisen Bank - 12010367-01201963-00100001


Nagy Jenő

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

20-222 01 58

1-387-37-16

network.hu
AZ APOSTOL
A boldog élet bölcselete és poézise
2013. január 01. kedd, 09:09

Az apostol [Hangoskönyv]

 

Ki vagy, csodálatos teremtmény,
Ki vagy te, férfiú?
Lelked ruhája
Csillagsugárból szőtt fényes palást,
És testedet
Kopott rongyok fedik.
Családod éhes, éhes vagy magad,
S vasárnapod van,
Ha lágy kenyér kerűl véletlenűl
Abrosz nélkűli asztalodra,
S mit a tiéidnek s magadnak
Nem bírsz megszerezni,
A nagyvilágot
Törekszel boldogítani.
Az égbe van szabad bejáratod,
S ha úri ház előtt kopognál,
Az ajtót bézárnák előtted;
Az istennel társalkodol,
S ha nagyurat szólítanál meg,
Nem állna szóba véled.
Az embereknek
Egy része szent apostolnak nevez,
A másik rész pedig
Szentségtelen gonosztevőnek,
Ki vagy? kitől van származásod?
Büszkén neveznek-e szülőid
Fioknak, vagy szégyenre gyúlad arcok
Nevednek hallatára?
Min születél? ponyván vagy bársonyon?
Elmondjam a történetet,
E férfi életét?
Elmondom azt... ha festeném,
Ugy festeném le, mint egy patakot,
Mely ismeretlen sziklából fakad, mely
Sötét szük völgyön tör keresztül,
Hol károgó hollók tanyáznak,
Minden nyomon egy kőbe botlik,

S örök fájdalmat nyögnek habjai.

http://mek.oszk.hu/08700/08799/

petofi_debrecenben_1844_orlay_festmenye

 

PETŐFI SÁNDOR: AZ APOSTOL PDF Nyomtatás E-mail1

Sötét a város, ráfeküdt az éj.
Más tájakon kalandoz a hold,
S a csillagok behunyták
Arany szemeiket.
Olyan fekete a világ,
Mint a kibérlett lelkiismeret. 

Egyetlenegy kicsiny fény
Csillámlik ott fönn a magasban
Bágyadtan s haldokolva,
Mint a beteg merengőnek szeme,
Mint a végső remény. 

Padlásszobának halvány mécse az.
Ki virraszt ott e mécs világa mellett?
Ki virraszt ott fönn a magasban?
Két testvér: a nyomor és az erény! 

Nagy itt, nagy itten a nyomor,
Alig hogy elfér e kicsiny szobában.
Kicsiny szobácska, mint a fecskefészek,
S a fecskefészeknél nem díszesebb.
Kietlen, puszta mind a négy fal,
Azaz hogy puszta volna, ha
Ki nem cifrázta volna a penész,
S csikosra nem festette volna az
Eső, mely a padláson át befoly...
Aláhuzódik az
Eső vastag nyoma,
Mint gazdagok lakában
A csengetyűzsinor. 

A lég olyan nyomasztó
A sóhajoktól s a penész szagától!
A nagy urak kutyái tán,
Amelyek jobb tanyához szoktanak,
Eldöglenének e helyen. 

Fenyőfaágy, fenyőfaasztal,
Mely a zsibvásáron sem kelne el,
Az ágy lábánál egy vén szalmazsák
S az asztal mellett egy pár szalmaszék
S az ágy fejénél egy szuette láda,
Ez a szobának minden bútora. 

Kik laknak itten?
A lámpa fáradt pislogása mellett
Küzd a homály és fény... az alakok
Mint álomképek el vannak mosódva
S a félsötétben félig rémlenek. 

A mécs világa csalja a szemet?
Vagy e födél alatt lakók mind
Oly halványak valóban,
Oly kísértetszerűek?
Szegény család, szegény család! 

Az ágy fejénél űl a ládán
Csecsemőjével az anya.
Boldogtalan kis csecsemő!
Rekedt nyögéssel szíja, szívogatja
Anyjának száraz emlejét,
S hiába szíja.
Az asszony elgondolkodik,
S fájók lehetnek gondolatjai,
Mert mint megolvadt hó a házereszrül
Sürűn omolnak könnyei,
Omolnak végig arcán
A kisded orcájára le...
Vagy tán nem is gondolkodik,
Csak megszokásból, öntudatlanúl
Szakadnak a könnyek szeméből,
Mint a sziklából a patak? 

Idősebb gyermeke,
Istennek hála, alszik
(Vagy csak alunni látszik?)
A fal mellett a nyoszolyán,
Mely födve durva lepedővel,
Amely alól kikandikál a szalma.
Aludj, kicsiny fiú, aludj,
S álmodj aszott kezedbe kenyeret,
S álmad királyi lesz! 

Egy ifju férfi, a családapa,
Az asztalnál sötét homlokkal űl...
Tán e homlokrul árad a ború,
Mely a szobát betölti?
E homlok egy egész könyv, amibe
A földnek minden gondja van beírva:
E homlok egy kép, melyre miljom élet
Insége és fájdalma van lefestve.
De ott alatta a sötét homloknak
Két fényes szem lobog,
Mint két bolyongó üstökös,
Mely nem fél senkitől,
S melytől mindenki fél.
Tekintete
Mindig messzebb, mindig magasabbra száll,
Mig elvesz ott a végtelenben,
Mint a felhők között a sas! 

2

Csendes kivűl a nagyvilág,
Csendes belűl a kis szoba,
Csak néha sóhajt kinn az őszi szél,
Csak néha sóhajt ott benn az anya. 

A kisfiú halkan fölűl az ágyon,
Falhoz támasztva bágyadt tagjait,
S rimánkodólag, mintha temető
Földéből jőne a hang, így susog:
"Apám, ehetném!
Erőködöm, hogy elaludjam,
Erőködöm, de el nem alhatom;
Apám, az éhség fáj, adj kenyeret,
Vagy csak mutasd meg, az is jólesik." 

"Várj holnapig, kedves kicsiny fiam,
Várj holnapig, holnap kapsz kenyeret,
Kakastejjel sütött fehér cipót." 

"Inkább ma száraz barna kenyeret,
Mint holnap lágy fehér cipót, apám,
Mert holnapig meghalhatok,
Meg is halok, tudom...
Olyan sokáig nem jön az a holnap.
Mióta mondod azt a holnapot,
S mindig ma van, mindig csak éhezem!
Vajon ha meghalunk, apám,
Ha sírba tesznek, éhezünk-e ottan?" 

"Nem, gyermekem,
Ha meghalunk, többé nem éhezünk." 

"Ugy én ohajtom a halált, apám,
Kérlek, szerezz nekem koporsót,
Egy kis fehér koporsót,
Olyan fehéret, mint anyámnak arca,
Vitess a temetőbe
És tégy a föld alá...
A holtak olyan boldogok,
Mert nem éheznek ők!" 

Ki mondja ártatlannak
A gyermeket?
Hol a tőr, hol van a kard, amely
Irtóztatóbb, gyötrelmesebb
Sebet vón képes ejteni,
Mint apja szívén ejtett
E gyermek ajaka?
Szegény apa!
Tartóztatá magát,
De könnye hirtelen kicsordult,
S ő arcához kapott
S azt megtörölte reszkető kezével,
Azt gondolá, hogy meghasadt szivéből
Feccsent reá a vér! 

Ő a panaszhoz nem szokott, de most
Kitört belőle ellenállhatatlanúl:
"Oh ég, isten! mivégre alkotál?
Miért nem hagytál ott a semmiségben,
Amelybe lelkem testem visszavágy?
Vagy embernek miért teremtél
És mért adál családot,
Ha már azt nem táplálhatom
Saját véremmel, mint a pelikán?...
De állj meg ajkamon, szó,
Az isten tudja, mit cselekszik,
Magas tervébe nem lát a vak ember,
S kérdőre vonnunk őtet nem szabad.
Rákülde a tengerre engem,
Lelkembe tette az iránytűt,
Amerre ez vezet, megyek. -
Nesze, fiam, nesze
E kis darab kenyér, egyél,
Edd jóizűn, ez a végső darab,
Holnapra szántam s ha most megeszed,
A jó ég tudja, holnap mit eszel." 

Mohó örömmel
Kapott a kisfiú utána,
Az ágyra visszaguggolt,
S oly jóizűen falatozta
Az istenadta száraz kenyeret,
Hogy csillogott belé szeme,
Mint két szerelmes szentjánosbogár;
S midőn a végső falatot
Lenyelte, ráborúlt az álom,
Mint völgyre a napalkonyat köde,
S lehajtá a párnára kis fejét,
S aludt, és álmodott mosolygó arccal...
Vajon mit álmodott, miről?
Koporsóról-e vagy kenyérről? 

Álomba sírdogálta
Magát az anya is,
A másik mellé tette kisdedét,
Karjával mind a kettőt átölelte
S a nyoszolyának szélén úgy aludt. 

A férfi fölkelt asztalától,
Az ágyhoz lépdegélt lábujjhegyen,
Megállt előtte összefont karokkal
És elgondolkodék: 

"Végtére boldogok
Vagytok, szeretteim!
Az életet nem érzitek,
Levette vállaitokról az álom
E nagy súlyt, mit napestig hordotok,
Szegény, szegény szeretteim.
Én istenem, hát jobban szereti
Az álom őket, mint én szeretem, hogy
Ez tészi őket boldogokká,
Amikké én nem tehetem?
De hisz mindegy, elég hogy boldogok...
Aludjatok, kedveseim,
Aludjatok, jó éjszakát." 

Megcsókolá a három alvót,
Szentháromságát családéletének,
Áldásadólag terjeszté föléjök
Kezét (hogy e kéz mást nem adhatott
Nekik, mint puszta áldást!)
S helyére visszaballagott.
Még egy szelíd tekintetet
Vetett a népes nyoszolyára.
Egy oly szelíd, édes tekintetet,
Melytől az alvók álmaikban
Rózsák és angyalok között mulattak,
Aztán kinézett ablakán,
Beléje nézett a sötétbe,
Nézett beléje oly merően, mintha
Azt föl akarta volna gyujtani
Éjszakfényével lángoló szemének. 

3

Hol járhat e virasztó férfi lelke?
Minő utat választott s kit keres?
Ott fönn bolyong azon magasban,
Hová csak őrültek s félistenek
Merészlenek s birnak fölszállani! 

Ledobta a ház és nap gondjait, mint
Tojása héját a madár,
Kikelt s röpűl.
Az ember meghalt benne s él a polgár.
Ki a családé volt elébb,
Most a világé;
Ki három embert ölelt az imént,
Most milliókat ölel át. 

Ott fönn csattognak lelke szárnyai,
Honnét a föld olyan parányinak
Látszik, mint a megégett
Papír hamván a szikra.
Sebes röptében ahogy elsuhant
Egy-egy csillagnál, ez megreszketett
A gyertyalángként, melyre ráleheltek. 

Röpűlt, röpűlt.
Miljom s miljom mérföldnyire
Van egyik égitest a másikától,
S azok mögötte mégis
Oly hirtelen maradtak el,
Mint vágtató lovas mögött
Sürű erdőben a fák. 

S midőn immár fölűl volt
A csillagoknak milliárdjain,
Elért... elért...
A mindenség végére tán?
Nem... a mindenség közepére!
S ott volt előtte,
Ki kormányozza a világokat
Pillantatával,
Kinek valója fény,
S kinek szeméből minden szikra egy nap,
Mit földek s holdak forognak körűl. 

És szólt a lélek, az
Ős-szellem fényében fürödve,
Miként a hattyu fürdik
A tónak átlátszó vizében:
"Isten, légy üdvöz, légy imádva!
Fölszállott hozzád egyik porszemed, hogy
Előtted leboruljon,
S elmondja: hű fiad vagyok, atyám!
Kemény pályára útasítál,
De én nem zúgolódom,
Sőt áldalak, mert azt mutatja ez, hogy
Szeretsz, hogy én választottad vagyok.
A föld lakói elfajultanak,
Eltértek tőled, rabszolgák levének...
Rabszolgaság, ez a bűnök szülője,
A többi ennek apró gyermeke.
Ember hajol meg emberek előtt!
Ki embertársának fejet hajt,
Az, isten, tégedet csufol!
Meg vagy csufolva, isten, ott a földön,
De ez örökké nem maradhat így,
Dicsőségednek helyreállni kell.
Egy éltet adtál énnekem, atyám,
S én azt szolgálatodra szentelem.
Mi lesz a díj? vagy lesz-e díjam,
Nem kérdezem;
A legroszabb rabszolga is kész
Fáradni, hogyha megfizetnek érte.
Én díjkivánat, díj reménye nélkül
Fáradtam eddig, s fáradok tovább is.
De lesz jutalmam, s nagy jutalmam lesz
Azt látni majd, hogy embertársaim
Rabokból ujra emberek levének,
Mert én őket, bár vétkesek,
Vétkökben is fölötte szeretem.
Adj, isten, adj fényt és erőt nekem,
Hogy munkálhassak embertársimért!" 

Igy szólt a lélek,
És visszaszállott a nagy égből
A földre a kicsiny szobába,
Hol elzsibbadva várta őt a test. 

A férfiú fölrezzene,
Hideg futott át tagjain,
Veríték folyt le homlokán...
Nem tudta, ébren volt-e eddig,
Vagy álmodott?...
Ébren volt, mert elálmosodni kezdett.
Nehéz pilláin űlt az álom.
Fölszedte fáradt tagjait,
És vánszorogva vitte
A földön fekvő szalmazsákra.
Ki fönn az égben járt imént,
Ottan hever most durva szalmazsákon!
Mig a világ hóhérai
Selyempárnákon nyugszanak,
Ő, a világnak jótevője,
Darócon hentereg. 

De íme végsőt lobban a mécs,
Kialszik bágyadt élete,
S kivűl az éj mindegyre oszlik,
Mint a tovább-tovább adott titok,
S a hajnal, a vidám kertészleány,
Rózsákat szór a ház kis ablakára
S rideg falára a szobának,
S a fölkelő nap legelső sugára
Az alvó férfi homlokára száll,
Miként egy arany koszorú, miként egy
Fényes meleg csók isten ajakárul! 

4

Ki vagy, csodálatos teremtmény,
Ki vagy te, férfiú?
Lelked ruhája
Csillagsugárból szőtt fényes palást,
És testedet
Kopott rongyok fedik.
Családod éhes, éhes vagy magad,
S vasárnapod van,
Ha lágy kenyér kerűl véletlenűl
Abrosz nélkűli asztalodra,
S mit a tiéidnek s magadnak
Nem bírsz megszerezni,
A nagyvilágot
Törekszel boldogítani.
Az égbe van szabad bejáratod,
S ha úri ház előtt kopognál,
Az ajtót bézárnák előtted;
Az istennel társalkodol,
S ha nagyurat szólítanál meg,
Nem állna szóba véled.
Az embereknek
Egy része szent apostolnak nevez,
A másik rész pedig
Szentségtelen gonosztevőnek,
Ki vagy? kitől van származásod?
Büszkén neveznek-e szülőid
Fioknak, vagy szégyenre gyúlad arcok
Nevednek hallatára?
Min születél? ponyván vagy bársonyon?
Elmondjam a történetet,
E férfi életét?
Elmondom azt... ha festeném,
Ugy festeném le, mint egy patakot,
Mely ismeretlen sziklából fakad, mely
Sötét szük völgyön tör keresztül,
Hol károgó hollók tanyáznak,
Minden nyomon egy kőbe botlik,
S örök fájdalmat nyögnek habjai.

 

5

Az óra nyelve éjfélt hirdetett.
Kegyetlen téli éj vala,
A téli éjszakák két zsarnoka
Uralkodott:
A hideg és sötétség.
Födél alatt volt a világ,
Ki is kisértené az istent
Ilyenkor szabad ég alatt?
Az utcák, melyeken nem régiben
Tolongva járt az embersokaság,
Üres-puszták voltak, mint a meder,
Melyből kiszáradt a folyó... a
Néptelen utcákon csak egy
Őrült bolyongott,
A fergeteg.
Nyargalt az utcákon keresztül,
Mikéntha ördög űlne hátán,
És lángsarkantyút verne oldalába.
A háztetőkre ugrott föl dühében.
És besüvített a kéményeken.
Tovább rohant s teli torokkal
Ordítozott belé a
Vak éj siket fülébe.
Aztán a fellegekbe markolt,
Rongyokra tépte éles körmivel,
S reszkettek a megrémült csillagok,
S a felhődarabok között
Idébb-odább hömpölyöge a hold,
Mint a holt ember a hullámokon.
Egy pillantás alatt
Lélekzetével ismét
A felhőket tömegbe fujta,
És a magasból lecsapott a földre,
Mint prédájára a rablómadár,
Egy ablak tábláját ragadta meg,
Megrázta és sarkábul kifeszíté,
S midőn mély álmokból a bennlakók
Sikoltva fölriadtak,
Elvágtatott ő rémesen kacagva. 

Népetlen a város... ki járna ily
Időben kinn?... és mégis, mégis ott egy
Élő alak... vagy kísértet talán?
Járása olyan kísértetszerű.
Errébb jön, errébb, már látszik, hogy asszony,
De a sötétség titka, hogy
Koldusnő-e vagy úri hölgy?
Körültekint leselkedőleg,
Amott a bérkocsit pillantja meg,
Tolvajléptekkel hozzásompolyog,
A kocsis alszik a bakon,
Halkan kinyitj' a hintó ajtaját,
És lop talán? ellenkezőleg,
Belétesz valamit, becsukj' az ajtót,
S elillan, mint a gondolat. 

Nyílt nemsokára a kapu,
Kijött egy asszonyság s egy úr,
Beűlnek a hintóba, a kocsis
Indítja lovait, rohan...
Ott benn nyögés, aztán sikoltás...
Az asszonyság sikolta föl,
Mert lábánál egy kisgyermek nyögött. 

Elérte a hintó a célt,
Az úr s az asszonyság kiszáll,
S az asszony így szól a kocsishoz:
"Nesze a díj, fiú,
S itt benn kocsidban a borravaló,
Egy szép kis gyermekecske,
Viseld gondját, mert isten adománya."
Igy szólt az asszony s ment az úri pár. 

Szegény kisded te ott a kocsiban!
Miért kutyának nem születtél?
Ottan lett vón neveltetésed
Ez asszonyság ölében,
Eltáplált volna gyöngédgondosan;
De mert ember lettél és nem kutya,
Az isten tudja, milyen sorsra jutsz! 

A bérkocsis fülét, fejét vakarta,
S imádkozott-e vagy káromkodott,
Nem tudni, csak hogy morgott valamit.
Az istenáldás nem tetszett neki.
Gondolkodék, mit tégyen e kölyökkel?
Ha elviszi haza,
Otthon a gazda majd fejéhez vágja,
S kidobj' az ajtón mindkettőjöket.
Nagy mérgesen csap a lovak közé,
És hajt keservesen. 

A külvárosban egy szurtos lebujban
Mulatnak még, a lámpafénytől
Piroslik ím az ablak,
Mint az iszákos ember orra.
A bérkocsisnak sem kellett egyéb,
Az istenáldást odatette szépen
A kocsma küszöbére, s ment. 

Alighogy elhordá magát,
Jó éjszakát mond ott benn társinak
Egy részeg cimbora,
S amint kilép a küszöbön,
Olyat botlik, hogy képivel
Barázdát húz a megfagyott havon.
Teremtettéz a tisztes férfiú,
Hogy méltósága ilyen pórul járt.
"Az a küszöb nőtt tennap óta,"
Ugymond, "tennap nem volt ilyen magas,
Ha ily magas lett volna, tennap is
Meg kellett volna botlanom,
De én tennap meg nem botoltam,
Pedig nem ittam kevesebbet, mint ma,
Mert én rendes pontos vagyok,
Mindennap egyformán iszom." 

Igy dörmögött, és föltápászkodék,
S indult és folytatá a dörmögést:
"Hiába is beszéltek, mert az a
Küszöb nagyobb, mint tennap volt, nagyobb;
Már ettül el nem állok, nem bizony,
Hisz mekkorát emeltem lábamon!
S mégis hogy jártam, szégyen és gyalázat.
Az a küszöb megnőtt, igen...
Vagy tán követ tett oda valaki?
Az meglehet, mert hej rosz a világ,
A gáncsolódást szörnyen szereti.
Rosz emberek, rosz emberek,
Követ gördítnek lábaim alá,
S lábam vakságát orrom bánja meg.
Csak az vigasztal, hogy a többi is,
Ha majd kijő, rajt átbukik.
Kedvem vón ottan lesbe állani,
És nézni, mint potyognak el,
Mikor kilépnek, hehehe...
De mit beszélsz, vén ember, mit beszélsz?
Hát illik ez,
Illik hozzád ily káröröm?
Nem, ez nem illik, s én ezennel
Azzal javítom meg magam,
Hogy visszamék, és elhajítom
Az ajtó mellől a követ.
Tolvaj vagyok, s szükségnek esetén
Rabló is, és ha rákerűl a sor,
Az embert főbe kollintom, de azt,
Hogy orrát így beverje,
Azt el nem birná lelk'isméretem." 

És visszaballagott a jó öreg,
Hogy elhajítsa a gonosz követ.
Utána nyúl... csóválja... hah,
Milyen visítás! 

Meghökken a vén ember és
Tünődve ekkép szól magában:
"A mennydörgős mennykőbe is,
Ilyen kő még nem volt kezemben,
Olyan puha s azonfölül sikít is!
Sikító kő, ez furcsa egy kicsit.
Nézzük csak itt az ablaknál... hohó,
Hisz ez gyerek, valóságos gyerek.
Jó estét, kis öcsém
Vagy kis hugom... nem is tudom, mi vagy?
Hogy a manóba jutottál ide?
Megszöktél úgye szüleidtől,
Te kis gonosztevő!
De mit beszélek én megint,
Milyen bolond beszédek már ezek!
Hiszen pólyában van szegényke,
Talán épen ma született.
Vajon kik a szülői?
Tudnám csak, vissza is vinném nekik.
De már ez mégis csak cudarság
Igy elhajítani a gyermeket, mint
Az elviselt bocskort, cudarság.
Ezt a disznók, de még
A rablók sem teszik.
Pólyája vén kopott ruha,
Szegény asszonynak gyermeke...
Hm, hátha gazdagé? s azért
Takarta anyja e rongyokba, hogy
Ne is sejthessék úri származását?
Ki tudja, nem tudhatja senki sem,
Már ez titok, s örökre az marad.
Ki lesz apád, szegény kicsiny gyerek?...
Ki? Én leszek!
Biz isten, az leszek, apád,
Miért ne? fölnevellek tisztesen.
Lopok számodra, míg tőlem telik, s ha
A munkából végkép kivénülök,
Számomra majd te lopsz. Ez így van,
Igy mossa egyik kéz a másikat.
Nagyon jó lesz. Most már törvényesebbek
Lesznek lopásim, kettőnkért lopok.
Majd még kevésbbé furdal
A lelkiismeret.
De a patvarba, még neked
Tej kell, biz a, tej... hóh, sebaj,
HIsz ott a szomszédasszony, épen
Tennap temette el kis gyermekét.
Majd fölvállalja ő a szoptatást,
Bizony föl ám, jó fizetésért
Elszoptatná az ördögöt magát is." 

Igy elmélkedve ballagott haza
A jó öreg. Keskeny sikátorok
Vezettek elrejtett lakához,
Mely földalatti pincelyuk vala.
A szomszédasszonyt fölveré
Álmábul ökle döngetésivel,
Mit a nyikorgó ajtón gyakorolt. 

"Szomszédasszony, gyertyát, világot,"
Szólt a vénember, "gyertyát hirtelen,
A házat gyujtom fel különben.
Minek? minek? mit kérdezi?
Gyertyát, ha mondom, szaporán!
Igy... most egymásután
Szoptassa meg e gyermeket.
Hol vettem? ugy találtam,
Az isten áldott meg vele.
Hisz mindig mondtam én, hogy engem
A jóisten szeret. Szeret bizony
Jobban, mint a papok hiszik.
Hm, ez nagy kincs! magára bízom,
Szomszédasszony, viselje gondját,
De jobban, mint saját fiának.
Nevelje föl, neveltetési
Költségeit magamra vállalom,
Megalkuszunk, hiszen mi értjük egymást.
Igaz, hogy a pénz mostanában
Szüken terem, mert tudja ördög,
Az emberek mind százszeműek;
De én azért királyilag
Fogok fizetni, isten megsegít.
Hanem mondom, viselje gondját,
Ugy bánjék véle, mint szemfényivel,
Mert e gyermek vén napjaim reménye." 

Megalkuvának.
A félfagyott kisded fölmelegűlt
Az emlőn, mit szájába vett,
Amelyből édesen szivá a
Keserü életet.
Csak egy napos még, s mennyit hánykodott már!
Mennyit nem fog hánykódni ezután! 

6

Másnap korán az öregúr
A szomszédasszonyhoz kiváncsian
Bekukkantott, és szólt vala:
"Nos, hogy van a vendég? remélem, jól.
De itten egy kissé hüvös van,
Szomszédasszony, boszorkányadta,
Fűtsön be... százszor mondjam-e,
Hogy a költség enyém?... de úgy, igaz,
Fiú-e vagy lyány? még nem is tudom." 

"Fiú, szomszéd uram, fiú,
Olyan fiú őkelme, mint a pinty." 

"Annál jobb. Hét, nyolc esztendő alatt
Olyan tolvaj lesz, mint a Krisztus;
Dicsőséges tolvajjá nevelem!
Szó, ami szó, már ahhoz értek,
Hogyan kell a fiút nevelni,
Értek hozzá, mint senki más.
A vak Tamást is én neveltem,
Kit a minap kötöttek föl...
Ez volt a tolvaj! félszemű volt,
S mégis meglopta az ezerszemű
Istent is. - Kisfiam, ne félj,
Belőled sem lesz kontár, esküszöm.
De, szomszédasszony, tán nevet
Csak kéne adni néki, melyet
Hiressé tégyen a világ elött.
Mit gondol, angyalom,
Minek nevezzük?... hadd lám csak, mi volt
Tennap?... Szilveszter napja... jó,
Legyen Szilveszter. Én a pap leszek,
Szomszédasszony lesz a keresztanya.
Kereszteljük meg, hogy nevét
Törvényesen viselje,
S legyen keresztyén, nem pedig pogány,
Hogy egykor el ne útasítsa
Szent Péter bátya a menny ajtajától.
Van víz ebb' a fazékba'?... van.
Emelje csak föl a fiút.
És hozza hozzám... de megálljunk,
Hisz pap vagyok, hát reverenda kell...
Ahol van egy zsák, azt kötöm nyakamba." 

Az öregúr a zsákot felköté,
Kezébe vette a fazék vizet,
S egész pompával s ünnepéllyel
Keresztelé meg a fiút,
És Szilveszter lett a neve. 

7

Négy év haladt el,
És gyermek lett a csecsemő,
Ott nőtt fel a sötétben
A föld alatt, a bűnnel
S férgekkel egy tanyán.
Nem szítta a menny tisztább levegőjét,
Nem látta a földnek szépségeit.
Élt, s olyan volt, mint a halott. 

Az öregúrnak benne kedve telt,
Mert ész s ügyesség villant ki belőle,
Miként a tűzkőből a szikrák,
És gondolá az öregúr:
Szikrából támad a láng. 

Alig négy esztendős és már lopott
Gyömölcsöt a kofától, és kilopta
A vak koldús kalapjából a krajcárt.
Jó nevelője minden csinjaért
Adott szép szót és kenyeret neki,
De egyszersmind megdöngeté, ha
Egész nap semmit sem lopott.
Azonban ez ritkán fordult elő,
S az öregúr reményei
Szemlátomást növének,
S építé fáradatlanúl a
Jövő szikláin a légvárakat,
És addig építé, mig egyszer
Ott fönn akadt a levegőben,
A jó öreg, a gondos nevelő!
Akasztófára kellett jutnia,
Ki annál sokkal többet érdemelt. 

A szomszédasszony ott vala
Fölmagasztaltatásán.
Látá, midőn a mester
Hurkot kötött nyakán, s ő
Nyelvét hosszan kiölté,
Mintegy csúfolva a világot,
Ki ilyen csúffá tette őt.
S midőn a ceremónia után
A szomszédasszony hazament,
A kisfiúhoz így szólt nyájasan: 

"Most már az ördög elvihet, fiam; menj
Isten hirével a pokolba,
Mától megszűnt a fizetésem érted,
S magam költségén, nem kivánhatod,
Hogy itt hizlaljalak, mint a libát.
Jer, azt a szívességet megteszem,
Hogy kikisérlek a kapun. De
Ha visszajösz, a csatornába doblak." 

A kisfiú ezt a dolgot nem érté,
Némán engedelmeskedett.
Midőn becsukták az ajtót mögötte,
Még egyszer visszapillantott e zajra,
Aztán elindult s ballagott. 

Ment, mendegélt,
Egy utcából ki, a másikba be,
Ily hosszu útat még nem tett soha,
Uj volt előtte minden, amit látott...
Szép cifra boltok, cifra emberek,
Bámulva állt, bámulva ment tovább.
S amint egy utcát elhagyott, a másik
Ott volt azonnal s így végetlenűl
A városnak végét nem érte. 

Sok bámulástul, sok menéstől
Elfáradott a kisfiú,
Egy utcasarkon lekuporodott,
A szögletkőhöz támasztá fejét,
Átellenében tarka játékszerrel
Vigadt egy pár virgonc gyerek,
Azokra nézett, és mosolyga, mintha
Ott játszanék ő is velök,
És addig-addig nézte őket,
Míg szép lassacskán elaludt. 

Aludt sokáig; egyszer
Azt álmodá, hogy két hegyes tüzes vas
Közelg feléje, mindig közelebb
Jött az szeméhez, hogy kisüsse ezt...
Nyöszörgött félelmében és
Kétségbeesve ébredett föl...
Az éj immár késő vala,
Az égen csillagok valának és
Az utcákon nem voltak emberek,
Csak egy öreg banya
Állott előtte
Merő szemekkel,
Miktől még jobban félt a kisfiú, mint
Álmában a tüzes vastól... oda-
Húzá magát a szögletkőhöz, hogy
Majd belapult feje,
S rá sem mert nézni a banyára,
El sem mert nézni róla. 

A vénasszony végigcirógatá
Arcát, s szólt hozzá oly szelíden,
Amint csak tőle telt:
"Hogy hínak, kisfiam?
Ki az apád, ki az anyád,
S hol laknak? majd elkísérlek haza,
Jer, addsza kezedet." 

"Nevem Szilveszter... nincs apám s anyám,
Nem is volt, úgy találtak engem,
És hazamennem többé nem szabad;
A szomszédasszony azt igérte:
Ha visszamék, a csatornába dob." 

"Hát jer velem, fiacskám,
Jer hozzám, én anyád leszek,
Gondos, szelíd anyád... jerünk." 

Kézen fogá a kisfiút az asszony,
Követte őt az aggodalmasan
S reszketve, szinte eszméletlenűl,
Nem tudva, hogy mi történik vele? 

"Nézd, itt lakunk, fiacskám,"
Szólott otthon a vén banya,
"Az én lakásom e szoba,
Tied pedig a konyha lesz.
Nem fogsz magadban lakni... hej, kutyus,
Kutyus ne!... itt van... úgye szép kutya?
Ezzel tanyázol itten.
Ott a pokróc, elfértek rajta ketten,
Olyan jó ágy, hogy jobb se kell,
És a kutyus majd meleget tart,
Ne félj, nem bánt, jó kis kutya,
Látod, mily nyájasan tekint rád,
Hogyan csóválja farkát?
Mint testvérek fogjátok egymást
Szeretni, nem kételkedem.
Feküdj le mellé, s alugyál, fiam.
Ehetnél tán? adnék is vacsorát,
De már késő van, látom, alhatnál,
Aztán rosz is, kivált gyereknek, az
Alvás előtti vacsora,
Mert tőle ördögökkel álmodik.
Feküdj le hát, és alugyál, fiam." 

Ott hagyta őt a vén banya;
Félénken kullogott a
Pokrócra a kutyához,
S a pokróc szélén meghuzá magát,
Nem mert társához közeledni.
De a kutya
Hozzásimúlt barátilag,
Átcsillogott szeme
Az éj sötétségén, s e csillogás
Olyan szelíd, olyan testvéri volt,
Hogy bátorságot és bizalmat
Öntött a kisfiúba.
Egymáshoz egyre közelebb
És közelebb huzódtak.
Az eb szőrét simítgatá a gyermek,
S az ennek arcát nyalogatta,
Beszélt is véle a fiú, s az állat
Válasz gyanánt halkan nyöszörgött.
Meleg, forró barátságot kötöttek. 

Másnap pediglen a fiúhoz
Igy szólt a vén boszorkány:
"Mostan figyelj rám, gyermekem,
Képzelheted, hogy ingyen
Nem tartalak,
Mert ingyen a Krisztus koporsaját
Sem őrizék.
Dolgozni fogsz, mert írva van:
Aki nem dolgozik, ne is egyék.
Azonban dolgod könnyü lesz,
Valódi kiskirályság...
Koldulni fogsz, mást nem teszesz.
Én a munkát már restelem,
Mert elhíztam nagyon,
S elűznek, hogyha koldulok,
Elűznek a kegyetlen emberek.
Te fogsz koldulni hát helyettem,
Te rajtad szánakozni fognak,
S megajándékoznak, fiam.
Azt mondod majd, hogy árva vagy,
Apád most halt meg, és anyád
Honn fekszik éhen s betegen.
Én a távolban lesni foglak,
S vigyázok rád, azért te is vigyázz,
Különben nem lesznek jó napjaid,
Becsűletemre mondhatom.
Én nagyon jó vagyok, ha jó vagyok,
De nagyon rosz vagyok, ha rosz vagyok,
Ezt írd fejedbe és szivedbe,
Kedves fiam.
Koldúlni fogsz mindenkitől,
Kinek jobb a ruhája, mint a tiéd,
És ilyet eleget találsz, ne félj.
Előre nyujtod kezedet,
Oldalra hajtod fejedet,
Fel- s összehúzod a szemöldököd,
A szádat le fogod biggyeszteni,
S szemed megnyálazod,
És ugy rimánkodol
Beteg anyád s az isten szent nevében.
Megértettél-e, gyermekem?
Ha meg nem értél, ujra magyarázom,
S ha szó után egyáltalában
Meg nem tanúlod ezt a tudományt,
Bottal verem beléd." 

A gyermek állitá, hogy
Mindent tud s nem felejti el.
Az asszony elpróbáltatá vele
A jelenést és elcsudálkozott a
Fiúnak mesterfölfogásán. 

"Aranybányát találtam
Benned, fiacskám, hihihi!"
Vigyorgott a boszorkány,
"Valódi grófi életünk lesz,
Valódi grófi életünk!
Lássunk mindjárt az aratáshoz...
Ehetnél? majd ha megjövünk, fiam,
Akkor jóllakhatol.
Neked különben nem szabad sokat
Enned, mert mint én elhizol,
Aztán elillan a nyúl,
S üthetjük bottal a nyomát.
Kövér koldusnak
Soványan jár az alamizsna." 

Egy népesebb utcába mentenek,
Ott a banya
Kiállitá a gyermeket,
S ő egy közel csapszékbe tért,
És onnan kandikált ki,
S ahányszor a fiú kezébe
Dobának valamit,
Fölvette a pálinkás poharat,
Egyet kortyantott és vigyorgott. 

8

Egyik nap úgy folyt, mint a másik.
Koldúl és koplalt a fiú;
A vén banyának gondja volt reá,
Hogy el ne hízzék valahogy szegényke.
Koldúlt és koplalt, e kettőt tudá
Az életből s nem egyebet.
Elnézte sokszor,
Midőn játszottak gyermektársai,
Nézett rájok merően,
S gondolta, milyen jó lehet
Az a játék, az az öröm!
S elméje napról-napra érett,
S érezni kezde, érezé,
Hogy ő boldogtalan...
Két évet élt már át a koldulásban.
Nem volt többé szükség reá,
Hogy megnyálazza szemeit,
Gyakorta telt meg az könyűivel. 

Egyetlen barátja volt,
Ki nyájasan nézett reá,
Kit szeretett, ki őt szerette,
S kivel megosztá
Sovány falatjait,
Amelyeket otthon kapott,
S amelyeket a városban talált...
Ez egy barátja a kutya,
Mely hálótársa volt. 

Mint vágya hozzá, hogyha reggelenként
Elhagyta őt, s ha este hazament,
Minő örömmel volt vele!
A vén anyó már irígyelni kezdé
A barátságot, amelyet kötének,
Irígyelé, hogy a kutya
A gyermeket jobban szerette, mint őt,
És sokszor megveré, s midőn az állat
Fájdalmában keservesen vonított,
A gyermek sírt, zokogva sírt.
És a vénasszony elkergette végre
A háztul a jó állatot,
Több ízben elkergette, de
Az visszajött mindannyiszor,
S a kisfiúhoz mindig nyájasabb lett. 

Igy élt a gyerek. Már hatéves volt,
S átélte hat századnak nyomorát
És néhány percnek árva örömét.
Ott állt egy utca szögletében egyszer,
S didergett... késő őszi este volt.
Sár volt az utca, s köd a sár felett,
Nehéz komor köd, s ő a sárban ködben
Mezítláb és hajadonfővel állt,
S az elmenőkhöz nyöszörögve
Nyujtotta sárga kis kezét.
Ugy ment be hangja a szivekbe,
Miként egy égő fájdalom,
Mint a harang szava,
Mely haldokló ember számára szól. 

Egy vén mogorva úr
Megállt mellette s hosszan nézte őt,
Hosszan, merően, átfuró szemekkel.
A gyermek elszaladni készült.
"Megállj!" morgott reá az úr.
A gyermek állt s moccanni sem mert,
S az úr kérdé: "vannak szülőid?" 

"Va..." azt akarta mondani,
Van anyja, aki éhezik s beteg,
S most halt meg apja,
De e mogorva úr előtt
Nem mert hazudni,
Torkán akadt a szó, azt gondolá,
Hogy ez mindent tud, és így válaszolt:
"Nekem szülőim nincsenek,
Vagy nem tudom, hogy vannak-e?
Mert én talált gyermek vagyok." 

"Kövess tehát" szólt a mogorva úr,
S utána indult a fiú.
A vénasszony kilépett rejtekéből,
És rákiáltott: "itt maradsz,
Hazug kölyök!...
Ez a fiú az én fiam, uram!" 

"Nagyságos úr," rimánkodott a gyermek,
"Nagyságos úr, én nem vagyok fia.
Mentsen meg engemet, vigyen magával,
Az isten s a szentek nevére kérem!
Meguntam már a koldulást;
Az ő számára kellett kéregetnem,
És engemet koplaltatott,
Hogy csak minél rosszabb színben legyek,
Hogy szánakozzék rajtam, aki lát.
Oh istenem, most is hogy éhezem!"
Igy szólt a gyermek, a mogorva úrra
Fölnéze, s esdeklő szeméből
Könny folyt le, könnyek zápora. 

Oh gaz dög, oh te istentagadó,
Te ördögfának makkja te!"
Rivalt a vén boszorkány a fiúra,
"Te bocskortalpra sem méltó pofa,
Te hazugság kalásza,
Te minden rosz, te semmi jó!
Még hogy nekem koldult, uram fia,
Mikor halálba szégyenlem magam,
Ha kéreget, s e rosz szokása megvan,
Mihelyt elforditom szemem,
És hányszor vertem már meg érte,
Hogy ilyen szégyent hoz reám!
Szegény vagyok, de koldulásra
Nincsen szükségem, mert elélek
Becsületes munkám után.
És még hogy én őtet koplaltatom!
Én! a legjobb falatokat
A szájamtól szakítom el,
S belé tömöm!
De mindez hagyján... még meg is tagad.
Nem fáj a szived, te puruttya lélek,
Te csúf poronty, anyádat megtagadni,
Szülőanyádat? hogy ki nem szakadt e
Szóval belőled a lép és tüdő
S a májad és a zúzád?
A földön nincs jobb nagyanya,
Mint én vagyok, s ő ily rosz unoka!
De már nincs messze az itélet...
Saját tulajdon anyját
Tagadja meg a gyermek,
Édes szülőjét!" 

Ennyit darált a vén malom
Egy lélekzés alatt;
Itt a mogorva úr
Szóhoz jutott s szólt:
"Elég már a komédiából,
Különben e bottal némitlak el,
Undok szipirtyó!
Részeg vagy, mint a csap;
Ha kijózanodol,
Jőj hozzám a keresztlevéllel,
(Ott ama nagy házban lakom,)
S a gyermeket elviheted,
De csak ha a keresztlevéllel jősz.
És most hordd el magad... s te
Kövess, fiú." 

És a fiú követte az urat,
Koronként vissza-visszanézett,
Azt képzelé, hogy a banya
Már nyúl utána s galléron ragadja;
De az nem mert közelgeni,
Ottan maradt állóhelyében,
Csak öklével fenyegetőzött,
S forgatta égő szemeit, mint
A kovács a tüzes vasat.


9

Jobban lett dolga a fiúnak,
Nem kellett többé lopnia,
És nem kellett koldulnia,
Milyen boldogság, mily jótétemény!
Csak néha szállt az aggalomnak ölyve
Föléje: hátha a boszorkány
Előjön a keresztlevéllel,
Mi lesz akkor megint belőle?...
És néha szállt a bú galambja
Föléje, ha eszébe
Jutott a hű kutya,
A hálótárs és a barát.
Ennek kedvéért gyakran szinte kész volt
A vén banyához ismét visszamenni,
S koldulni, csakhogy együtt legyenek.
Gyakorta álmodott felőle,
Álmodta, hogy ölelte a kutyát,
S ez nyalta képét és kezét,
S midőn fölébredt s társát nem lelé,
Elkezdett sírni, s hosszan sírdogált. 

Midőn hazaért a fiúval a
Nagyságos úr, átadta őt a
Cselédségnek. Kitisztiták őt
A régi szennyből, mely reánőtt,
És régi rongyai helyett
Kapott szép új ruhát.
Mily jólesett neki!
Azt vélte, eddig nem is élt,
Azt vélte, hogy most született.
Ekkor magához hívatá
Az úr, és így szólt szigorún: 

"Fiú, e gyermek itt fiam, te őt
Nagyságos úrfinak hivod,
Ő lesz parancsolód,
S te szót fogadsz neki,
Ő lesz az úr, te lész a szolga.
Egyéb dolgod nem lesz, mint szót fogadni,
De ennek pontosan tégy eleget.
Minden szem-intés egy parancsolat;
Ha teljesíted, nem lesz semmi baj,
Lesz enned, innod és ruhád...
Ellenben ócska rongyodat,
Amelyben fölfogadtalak,
Nyakad közé akasztatom,
Aztán mehetsz a nagyvilágba
S koldulsz, mint eddig koldulál." 

Szolgált az árva gyermek a
Nagyságos úrfinak,
Mögötte ment, mögötte állt,
Mindig árnyéka volt,
És leste ajka mozdulását,
S alig volt a parancs kimondva,
Midőn már teljesűlt is,
S a jó fiú
Mégis mennyit nem szenvedett!
Mert a nagyságos úrfi
Oly gaz kölyök vala,
Amilyenek rendesen a
Nagyságos urfiak.
Érezteté, hogy ő az úr,
Érezteté, minden nyomon.
Ha száját a leves megégeté,
Kis szolgáját üté pofon;
Ha nem köszönt más nékie,
A kisfiú fejéről
Ütötte le a kalapot,
És ennek markolt üstökébe,
Ha a fésű beléakadt hajába.
S nem volt olyan csín, oly gonoszság,
Mit rajta el nem követett,
Mihelyt eszébe jut vala.
Lábára lépett készakarva,
Aztán ellökte, hogy mért áll az utban?
Sarat kent rá, s aztán nyakon veré,
Amért olyan tisztátalan,
Szemébe önté a vizet, s ha sírva
Fakadt rá, mazna fattyunak nevezte.
Sok szennvedése volt szegény fiúnak,
És napról-napra többet szenvedett,
De tűrte békén bajait,
Tűrt elszántan, miként egy férfiú,
Kiben magas lélek lakik. 

S mivégre tűrt, miért el nem hagyá
Kínos helyét, mint gyakran volt eszében?
Ha tudnátok, miért maradt!
Nem a jó étel és a jó ruha
Csalá őt vissza, hogyha útnak indult,
Hogy elbujdossék a széles világba;
Nem volt ő olyan, mint a tyúk vagy a lúd,
Mely elbarangol, s ha megéhezik,
Jóllakni ismét visszamegy helyére,
Mig ellenben a csalogány s pacsírta,
Ha megnyílt börtönének ajtaja,
Ott hagyva a kész és jó eledelt,
Elszáll örökre s megelégszik azzal,
Mit kinn a szabadban talál.
Igy érezett a kisfiú
Mint e szabadba vágyó madarak,
S mégis maradt, mint a tyúk és a lúd,
S ha indult, ismét visszatért!
Mi csalta vissza őt?
A tanulás. 

Az úrfi mellett eltanulgatott.
Ott állt mögötte észrevétlenűl,
Könyvébe kandikált,
S a nevelő minden szavára
Figyelmezett,
S mit egyszer megtanúlt,
El nem feledte.
Előbb tudá az írást-olvasást,
Mint a nagyságos úrfi. 

És amint szaporodtak évei,
Azokkal szaporodtak
Isméreti,
Mint a szarvas szarván az ágak,
S ő büszke kezdett lenni rája,
S ha a nagyságos úrfi
Bolondokat beszélt szokás szerint,
Kijobbitá magában,
S mosolyga a badar beszédeken. 

S a nevelő előtt
Nem tűnt el észrevétlen
A szolga fensősége
Az ifjú úr fölött,
S ha nem tudá
Leckéit a tanítvány,
Azzal piríta rá,
Hogy a szolgával mondatá el,
Ki azt hallás után tanulta meg.
Becsűletére vált ez a fiúnak,
De nem vált örömére, erre nem,
Mert a kevély nagyságos úrfi
Mindannyiszor keményen
Lakoltatá, hogy őt megszégyeníté.
Naponta új és durvább üldözések
Jutottak a szegény fiúnak,
És ő naponta jobban érezé
A szenvedett méltatlanságokat,
S most már, ha megüté az úrfi őt,
Nem teste érezé, de lelke,
Pirúlt, de nem mivelhogy fájt neki,
Hanem mert szégyenlé magát. 

Tizenhat esztendős vala.
Minden nap egy-egy sugarat lövelt
Elméje oszladó ködébe,
S minden sugár egy-egy betű volt,
És ilyen írat lett a sok betűből:
"Mi jognál fogva vernek itten engem?
Mi joggal bánt embert az ember?
Különbnek alkotá az isten
Az egyik embert, mint a másikat?
Igazságosnak hirdetik az istent,
Ha igazságos, úgy azt nem tehette,
Úgy minden embert egyformán szeret.
S én többé tűrni nem fogok,
Akármi lesz belőlem.
Táplálatot, ruhát, szállást kapok,
De én ezért szolgálom őket,
S ezzel leróva a jótétemény.
Dolgoztathatnak, erre van jogok,
De a verésre nincs.
Még egyszer fognak csak megütni,
De többször, istenemre, nem!" 

Ugy is lett. Első alkalommal
(És várni erre nem kellett sokáig)
Midőn az úrfi rá kezét emelte,
Ekkép kiálta föl:
"Megálljon ön!
Ne bántson többet, mert úgy visszavágom,
Hogy megsiratja holta napjaig.
Elég soká voltam kutya,
Kit verni, rúgni lehetett,
Eztán ember leszek,
Mert ember ám a szolga is!
Megvallom, itt jótéteményt
Rakott egy kéz reám,
De más kéz azt bottal veré le rólam,
És eszerint
Nem tartozunk egymásnak semmivel." 

Az úrfi e szokatlan szókra
Elképedett, megmerevűlt,
S tajtékot turva ekkép ordított:
"Hah szolgafaj! hah lázadó gazember!" 

És a fiú így válaszolt,
És hangja megvető volt: 

"Hm, szolgafaj? ha már a születést
Vesszük, talán az én apám
Különb úr volt, mint minden ivadékod,
S hogy eldobott magától,
Az ő hibája, nem enyém,
S ha minden úr ilyen roszlelkű, mint te,
Jól is tevé, hogy eldobott,
Mert úgy ennek köszönhetem, ha
Becsűletes ember leszek.
És lázadó?... ha lázadás az,
Midőn az ember érzi és kimondja,
Hogy ő is ember, mint akárki más,
Ugy büszkén mondom: lázadó vagyok.
S tudnám csak mindazt, amit érezek,
Ugy, amint érezem, kimondani,
Föllázadnának milliók velem,
S reszketne a világ,
Mint Spartacustól Róma reszketett,
Midőn eltépett láncaikkal
Verték falát a gladiátorok! -
Nagyságos úrfi, isten önnel,
Mi együtt többé nem maradhatunk,
Én önnel mint ember beszéltem,
És hogyha egyszer már
A szolga emberré emelkedik,
Éhen hal meg vagy a bitófán,
De többé szolga nem lesz!" 

Ezzel megfordult és kiment,
Örökre ott hagyá a házat,
Hol gyermeksége úgy uszott el,
Mint a virág az iszapos patakban. 

Amerre látott, arra indult,
Ment a világba céltalan.
Az ifjúság fölgyúladott szivében,
Ugy égett, mint a fölgyúlt város ég,
Amelyre ráfúj a viharnak
Süvöltő óriása;
S e lángokban milyen csudálatos
Mesés képek keletkezének!
S lelkét e lángok ugy megedzék,
Mint a hámortűz a vasat. 

A város végén utolérte őt
Az úrfi nevelője.
Alig lélekzett a jó férfiú.
Sokat futott, hogy utolérje,
Kiverte arcát a veríték,
Törölgeté minduntalan,
Miközben a fiúval így beszélt,
S beszédiben
Nem volt nagyon sok összefüggés: 

"Ne, tedd el ezt a pénzt, fiam,
Nekem egy évi jövedelmem,
Tenálad eltart évekig,
Ha jól gazdálkodol.
Nagy ember lesz belőled,
Én mondom azt neked.
Dicsőbb fiút még nem láttam tenálad.
Én szórul-szóra érzem azt, amit te,
De sohasem mertem kimondani.
Féltem tőled s bámultalak,
Midőn beszéltél.
Az isten áldjon minden szavadért.
Tanácsolom, parancsolom,
Igen, parancsolom, fiú, hogy
Tanúlj, végezd az iskolákat,
Különben én
Megátkozlak s megvér az isten.
Te nem magadnak születél,
De a hazának, a világnak.
Azt mondom néked, hogy tanúlj,
Amit különben
Nem is kén mondanom,
Hiszen te úgy szeretsz tanúlni.
És most az isten áldjon meg, fiam,
Légy szerencsés, élj boldogúl,
S emlékezzél meg rólam is koronként,
De ha tanácsomat nem fogadod,
Akkor felejts el engemet." 

Lehajlott a fiú,
Hogy megcsókolj' a jó ember kezét,
De ő nem engedé, sőt a fiút
Megölelé s arcát csókolta meg,
S úgy távozott könnyes szemekkel.
Mily jól esett ez a fiúnak,
Szegény fiúnak milyen jól esett!
Ez volt az első szeretet,
Mellyel találkozott.
Tizenhat évig kelle élnie
S kínlódnia,
Mig oly emberre akadott,
Ki nem taszítá el magától,
Ki megölelte őt! 

10

Kiért a városból az ifju.
Midőn kiért a szűk falak közűl,
Azt gondolá: börtönből szabadúlt,
S mohón szivá a tiszta léget,
Az isten legdrágább ajándokát,
Melytől a láb erőt kap és a
Léleknek szárnya nő. 

Egyszer sokára visszanézett,
Nagyot haladt már, messze volt a város,
A házak összeolvadának
Egymással, és a barna tornyokat
Elnyelte félig a távol köde,
S méhdongás volt az ezerek zaja.
Az ifjú biztatá magát:
"Tovább, tovább,
Semmit ne halljak és semmit ne lássak
Onnét, hol eddig éltem,
Ha életnek mondhatni éltemet."
S ment, mint aki ostorhegyet fut.
S midőn végkép eltünt a város,
S ott álla ő a végtelenben,
Szabadnak akkor érzé csak magát.
"Szabad vagyok!" kiálta föl,
"Szabad vagyok!"
Többet nem mondhatott,
De könnyei beszéltek,
S jobban mondták el érzeményeit,
Mint nyelve mondta volna.
Oh milyen érzés, milyen gondolat,
Midőn az ember először szabad! 

És ment az ifju, egyre ment,
Amerre szép táj csalta, arra
Irányozá lépéseit.
Megbámulá a síkot és hegyet,
A sík mezőt és a hegy erdejét
És mindent, ami csak szemébe tünt,
Mert minden oly új volt előtte,
Először látta a természetet,
A természet szépségeit. 

És ott a rengetegben,
A fellegekbe
Ágaskodó bércek között,
Ahol mennydörgés a folyam zugása
S a mennydörgés itéletnap rivalma...
Vagy ott a puszták rónaságán,
Hol némán ballag a csendes kis ér,
S hol a bogárdöngés a legnagyobb zaj...
Ottan megállt az ifju,
Körültekintett áhitattal,
S midőn szemét s lelkét meghordozá
A láthatár fönnségein,
Erőt vett rajta egy szent érzemény,
Letérdepelt s imádkozék:
"Imádlak, isten; most tudom, ki vagy?
Sokszor hallottam és sokszor kimondtam,
De nem értettem nevedet.
A nagy természet magyarázta meg
Hatalmad és jóságodat...
Dicsértessél, dicsértessél örökre!
Imádlak, isten; most tudom, ki vagy?" 

Amerre csak ment, mindenütt
Oly szépnek látta a természetet,
De benne mindenütt az embert
Olyan boldogtalannak:
Nyomor s gazság gyötörte mindenütt.
Azt kezdte észrevenni,
Hogy ő nem a legszerencsétlenebb,
És fájt nagyon neki,
Hogy vannak nála szánandóbbak is.
Mindig kicsínyebb lett előtte
Saját baja,
Mig végre végkép elfelejté,
S nem látta és nem érezé azt,
Csak a mások baját,
És homlokát a hideg kőre tette,
S forró keserves könnyeket sírt. 

11

Eszében tartá, mit szivére
Kötött a jámbor nevelő,
Midőn bucsút vett tőle
És pénzt adott neki;
Eszében tartá ezt az ifju
S nem hagyta teljesítlenül.
Beállt az iskolába,
S tanúlt szorgalmasan,
S olyan volt társai körében,
Mint csillagok között a hold.
Azok csodálták őt, de nem szerették,
Lelkének fensősége rajtok
Mint sziklakő nehezkedett,
És ellenében
Irígység és gúny támadott föl,
És rálövöldözé
A sebesítő nyilakat. 

"Mért bántotok ti engemet?"
Szólott szelíd jószívüséggel
Gyakorta társihoz,
"Mért bántotok, barátim, engem?
Én nem tanúlok a magam javára,
Tiértetek tanúlok én;
Mit én tudok, higyétek, annak
Más fogja venni hasznát,
Akárki más, csak én nem.
Ha belátnátok lelkem mélyibe,
Ragaszkodnátok hozzám, jó fiúk,
Ugy szeretnétek, mint most nem szerettek,
Mint én szeretlek titeket.
Ha belátnátok lelkem mélyibe,
Általlátnátok gyarlóságtokat,
S nem vagdalnátok a fa ágait,
Mely egykor számotokra hoz majd
Árnyékot és gyümölcsöt,
Szegény rövidlátó fiúk ti!
De majd szerettek még ti engemet,
Szeretni fogtok, istenemre, engem!" 

Kacaj követte ilyetén beszédit,
S csak újabb töltésül szolgáltanak
A gúnyolódás fegyverébe,
Amely mindég szivének állt. 

És elvadúlt lassanként a világtól,
Mindegyre mélyebben szállott magába,
S kerűlt mindenkit... egy barátja volt,
A senkitől meg nem zavart magány. 

Ott élt azon képek között, miket
Üres ábrándoknak tart a világ,
De melyekről ő tudta, hogy azok
Élő valódi lények,
Az ő lelkébe néző
Jövő alakjai. 

Ott a magányban buzgón olvasá,
Miként a hívő a koránt
S mint a zsidó a bibliát,
Olvasta ott buzgóan a
Világtörténetet.
Világtörténet! mily csodálatos könyv!
Mindenki mást olvas belőle.
Egyiknek üdv, másiknak kárhozat,
Egyiknek élet, másiknak halál.
Egyikhez így szól s kardot ad kezébe:
"Eredj és küzdj! nem küzdesz hasztalan,
Az emberiségen segítve lesz."
Másikhoz így szól: "tedd le kardodat,
Hiába küzdenél,
Mindig boldogtalan lesz a világ,
Mint ezredévek óta az." 

Mit olvasott ez ifiú belőle?
Mit gondolt ő, midőn e könyvet
Becsukta reszkető keze?...
Ezt gondolá: 

"A szőlőszem kicsiny gyümölcs,
Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék.
A föld is egy gyümölcs, egy nagy gyümölcs,
S ha a kis szőlőszemnek egy nyár
Kell, hány nem kell e nagy gyümölcsnek,
Amíg megérik? ez belékerűl
Évezredek vagy tán évmiljomokba,
De bizonyára meg fog érni egykor,
És azután az emberek belőle
Világvégéig lakomázni fognak.
A szőlő a napsugaraktul érik;
Mig édes lett, hány napsugár
Lehelte rája élte melegét,
Hány százezer, hány miljom napsugár?...
A földet is sugárok érlelik, de
Ezek nem nap sugárai, hanem
Az embereknek lelkei.
Miden nagy lélek egy ilyen sugár, de
Csak a nagy lélek, s ez ritkán terem;
Hogyan kivánhatnók tehát, hogy
A föld hamar megérjék?...
Érzem, hogy én is egy sugár vagyok,
Amely segíti a földet megérni.
Csak egy nap tart a sugár élete,
Tudom, hogy amidőn megérkezik
A nagy szüret,
Akkorra én már rég lementem,
S parányi művemnek nyoma
Elvész az óriási munka közt,
De életemnek a tudat erőt ad,
Halálomnak pedig megnyúgovást,
Hogy én is, én is egy sugár vagyok! -
Munkára hát,
Föl a munkára, lelkem!
Ne légyen egy nap, egy perc elveszítve,
Nagy a föladat, az
Idő röpűl, s az
Élet rövid. -
Mi célja a világnak?
Boldogság! s erre eszköz? a szabadság!
Szabadságért kell küzdenem,
Mint küzdtek érte oly sokan,
És hogyha kell, elvérzenem,
Mint elvérzettek oly sokan!
Fogadjatok, ti szabadság-vitézek,
Fogadjatok szent sorotok közé,
Zászlótokhoz hűséget esküszöm,
S hahogy véremben lesz egy pártütő csepp,
Kiontom azt, kifeccsentem belőlem,
Habár szivemnek közepén lesz is!" 

Ily vallomást tett... nem hallotta ember,
De meghallotta odafönn az isten,
Fölvette a szent könyvet, melybe
Jegyezve vannak a martírok,
S belé irá a Szilveszter nevet. 

12

A gyermek ifjuvá lett
S az ifju férfivá.
Esztendő esztendő után
Jött a földet meglátogatni,
S bucsút sem véve, távozának.
Őt sem kerűlték ki az évek,
Elment hozzája mindenik,
S nyomott hagyott arcán, szivén. 

Túl volt immár az iskolákon,
Régen kijárta azokat,
És benn volt a világban,
Az életben, az emberek között,
Hol minden lépten meglökik az embert,
S minden lökés egy darabot töröl le
A lélek zománcából
S az orcának szinéből. 

Be másnak látta e világot,
Mint amilyennek képzelé!
Naponta kisebbnek tetszett előtte,
Mélyebben sűlyedettnek
Az ember, akit isten
Saját képére alkotott,
Az ember, akinek szemével
A napba kéne néznie,
És e helyett a porba néz,
Mikéntha férgeket keresne,
Hogy tőlök a csuszást tanulja.
És mentül kisebbnek tetszett előtte
Az ember, annyival nagyobbnak
Látá a munkát, amire
Hivatva érezé magát.
De el nem csüggedett.
Tán oly parányit végzett, mint a hangya,
De mint az, olyan fáradatlan volt.
Szűk volt köre,
De e kört teljesen betölté
Lelkének fényivel. 

Erkölcse, tudománya néki
Nevet szerzett még iskoláiban,
S midőn e pályát végezé,
Több úr hivá meg őt
Nagy s gazdag hívatalra
Ilyen kecsegtetéssel:
"Szegődjél hozzám; szolga lész, igaz,
De ily urat szolgálni, mint én,
Dicsőség, és azért, hogy
Előttem meghajolsz,
Előtted ezren hajlanak meg.
Más dolgod nem lesz, mint ez ezreket
Nyúznod tehetséged szerint, s e
Könnyű munkából meg fogsz gazdagodni." 

Szilveszter megköszönte szépen
E könnyű munkát és így válaszolt:
"Azért, hogy énnekem
Szolgáim legyenek,
Én más szolgája nem leszek.
Én nem kivánom, hogy előttem
Embertársim hajlongjanak,
De ne kívánja tőlem más se, hogy
Előtte én hajoljak;
Nem ismerek nálam kisebbet
S nem ismerek nálam nagyobbat.
S a gazdagságot illetőleg, az
Nekem talán ingyen se kellene,
Annál kevésbbé kell olyan nagy áron,
Hogy érte nyúzzak másokat!"
Ekkép szokott beszélni ő
Levett kalappal, de fölemelt fővel. 

El nem fogadta a nagy hívatalt,
De jöttek hozzá szegény emberek,
És meghivák őt falujokba
Jegyzőnek, és az ifju ment,
Ment örömest és boldogan.
S midőn elért a faluba,
S körülvevék őt a lakók,
Igy szólt hozzájok lángoló szemekkel:
"Üdvöz légy, nép! ugy nézz szemembe,
Tanítód és atyád leszek.
A bölcső óta mit vertek fejedbe?
Kötelességidet;
Én megtanítlak jogaidra" 

És teljesíté, amit ígért.
Nem a kocsmába jártak ezután
A munkavégzett gazdaemberek,
Mint jártak eddig világkezdet óta;
A faluház előtt karéjba
Állottak, és az ifju jegyzőt
Hallgatták a vén emberek,
És jobban hallgaták, mint papjokat, mert
Papjoknál jobbakat beszélt.
S mit ott tanultak, elvivék haza,
És elbeszélték fiaiknak,
S a jegyző tiszteletben állt. 

De két ház volt a faluban, mely
Az ifju apostol fejére
Átkot mondott áldás helyett,
Az a két ház, hol a pap és
Az uraság lakott,
A kastély s a parókia.
Naponta gyűlöltebb és rettegettebb
Lett e két házban a
Jegyző gazdálkodása,
S elpusztulását tervezék, mert
Látták, ha a jegyző marad,
Ugy ők pusztulnak el. 

De volt fönn a kastélyban is
Egy lény, ki a nép emberét ugy
Tisztelte, mint a nép maga,
Kinek, midőn az ő dicséretét
Hallotta, jólesett,
Midőn pedig gyalázták, fájt neki.
Ki volt e lény, aki
Oly rosz világitásban is
Megismeré a kép becsét,
S felőle helyesen itélt,
Ki volt ez?... a kastély kisasszonya.
Ki is lett volna más!...
Dicső hely a hölgyek szive,
Önzés előtt bezárva ajtaja,
Ha bejut is, csak lopva jut belé vagy
Erőszak által,
De nyitva áll mindennek, ami szép s jó.
S az üldözött igazság,
Ha mindenhonnan számkivetve van,
Végmenedéket ott talál.
Dicső, dicső hely a hölgyek szive! 

Nem is sejté az ifju, hogy barátja,
Hogy pártfogója van
Ott fönn az úri lakban,
S olyan szép pártfogó!
Látá koronként a leánykát,
Midőn az végigsétált a falun
Vagy ablakából nézett a vidékre,
S ha látta őtet, hosszan elmerengett.
Ilyenkor egy csodálatos
Érzés szállotta meg szivét,
Mely hozzá igy beszélt:
"Az ember nemcsak polgár,
Egyszersmind ember is;
Mindig másoknak éljen-e
És sohase' magáért?
Szegény fiu te, mikor élsz magadnak,
Te szétosztod mások közt lelkedet,
Lesz-e, ki néked adja lelkét
Vagy lelkének csak egy darabját
Vagy egy tekintetét csak, amiből
Gyanítanom lehetne legalább,
Mi a boldogság?... oly szomjas szivem, hogy
Fölinna egy záport, s talán
Egy harmatcsepp sem hull reá soha!
Nyugodjál meg sorsodban, jó fiú,
Viseld békén a rideg életet;
Tégy másokat boldoggá, ha lehet,
S maradj magad boldogtalan.
Légy föld, amely gabonát terem,
Hogy mások learassák;
Légy lámpa, mely mig másoknak világít,
Tulajdon életét fogyasztja el." 

A jó vagy rosz sors ugy hozá magával
Egyszer, hogy a leányka véle
Találkozott és szóba állt.
Rövid volt a találkozás
És keveset beszéltek,
De attól fogva többször jöttek össze,
Véletlenűl-e vagy tán készakarva?
Sem a lyány, sem a ifju nem tudá.
És egyre hosszabbak levének
S bizalmasabbak a találkozások,
De önmagokról sohasem beszéltek. 

Azonban egykor (fölhivá-e a lyány
Vagy csak magától nyílt meg kebele?
Eszébe nem jutott) az ifju
Elmondta életét.
Elmondta, mily magában áll a földön,
Hogy nincsen ember és nem volt soha,
Ki őt testvérnek vagy barátnak
Vagy gyermekének híta volna.
Elmondta, amint rá emlékezett,
Hogy egy tolvaj találta őt az utcán,
Aztán egy koldusnő fogadta föl,
S aztán mint szolga, ugy nevelkedett;
Lopott, koldult és szolgált... így telék el
Gyermek- s ifjúkora.
Elmondta az irtóztató nyomort,
Mely gyermekévein feküdt,
S a lelki szenvedéseket,
Mik ifjuságát terhelék,
S mik a nyomornál még irtóztatóbbak;
S amint lenézett életébe, ez
Örvénybe, melyből fölkapaszkodott,
Amelyben mint egy fekete vizű
Tengerszem, úgy állt kínja özöne:
Elszédült lelke, és szeméből
A könnyek úgy rohantak,
Mint csatatérről a vert hadsereg...
És a lyány véle zokogott. 

13

Még ez nap a leány atyjával
Egy egészen más jelenése volt.
Fölhivatá a büszke földesúr őt
S megleckéztette irgalmatlanúl,
Amért jobbágyait
Tévutra vezeti,
És pártütőket, lázadókat
Csinál belőlök; s azzal végezé,
Ha még tovább is bujtogat,
El fogja csapni őt. 

Méltósággal felelt az ifju:
"Uram, kikérem a leckéztetést,
Kinőttem már az iskolából,
De ahhoz szokva még ottan se' voltam.
Ha vétkem van, ha lázitó vagyok,
Ott a törvény, az majd itél fölöttem;
Ha vétkes nem vagyok, mi joggal
Dorgál ön engemet?
És ami az ijesztést illeti,
Az elcsapástól meg nem ijedek;
Annyit mindenhol keresek,
Amennyiből megélek.
De innen én el nem megyek,
Mert itt hasznosnak érzem magamat,
S ön, hogy elcsapjon engemet,
Nem fogja megkisérteni
Saját javának érdekében,
Mert vagy velem jön az egész falu
Vagy ön lesz, aki távozik...
Nem mondom ezt, miként fenyegetést,
Ugy mondom ezt inkább, mint jó tanácsot,
Ki a lakókat ismerem,
S tudom, hogy engem mennyire szeretnek,
És mit nem lesznek értem tenni készek."
Igy szólt az ifju, meghajtá magát s ment. 

Következő vasárnapon
Őróla szólt a prédikáció,
Borzadva mondta a hiveknek a pap,
Hogy milyen istentagadó ez ember,
Istentagadó s lázitó!
S ha még tovább is tűrik őt magoknál,
El vannak veszve mind a két világon,
Mert amért lázitóval cimborálnak,
Legyilkoltatja őket a király,
S az istentagadó barátait
Halál után az ég be nem fogadja.
Intette, kérte őket, hogy
Javuljanak, míg van idő,
Mig rájok nem jön a vész, az itélet.
Könnyezve kérte, hogy tekintsék földi
És másvilági boldogságukat,
Ne válasszák a halált és a poklot
Az élet és az üdvesség helyett! 

Bőszülten hagyta el a nép
A templomot,
(Az isten és a béke házát)
S vadállatként rohant az ifjuhoz,
Kit tennap még atyjának nevezett,
S reáparancsolt: holnap ilyen tájig
Ha itt látják, tüstént agyonverik. 

Beszélt az ifju, amint tőle telt,
Beszélt oly lelkesen, mint még soha.
Hiába. Ahol pap emelt szót,
Ott az igazság megfeszíttetik,
Az igazság szörnyethal ott. A pap
Minden szavára
Egy ördög áll elé,
S az ördög nem hatalmasabb,
De ékesebb szólásu, mint az isten,
S ha tettel győzni nem tud,
Tud elcsábítani. -
Káromkodó fenyegetéssel
Hagyá el az ifjút a nép. 

Egy pillanatra meg volt lelke törve,
Kétségbeejtő eszmék ültenek
Megnehezűlt fejére,
Mint a holttestre a hollósereg.
"Ez hát a nép!" kiálta föl,
"Ez hát a nép, amelyet én imádok,
Amelyért élek s halni akarok!
Ilyen volt ezredév előtt...
De semmi, semmi, ezredév után
Majd nem lesz ilyen; még most gyermek ő, kit
El lehet könnyen bolondítani,
Majd meg fog érni, férfi lesz belőle,
S éppen mert gyermek, gyámolítni kell.
Nincs mit csodálni, ősidőktül óta
Azon valának papok és királyok,
E földi istenek,
Hogy vakságban tartsák a népet,
Mert ők uralkodni akarnak,
S uralkodni csak vakokon lehet.
Szegény, szegény nép, mint sajnálom őt,
S ha eddig küzdtem érte, ezután
Kettős erővel fogok küzdeni!" 

Beállt az est, beállt az éj,
Utolsó éje itt az ifjunak.
Ott a fasornak árnyékában áll,
S fölnéz a kastély amaz ablakára,
Amelybül a leány szokott kinézni.
De puszta most ez ablak,
Nincs ott virága, nincs ott a leány,
S az ifju mégis néz föl, néz merően,
Mint egy kővévált sírontúli szellem;
Arcára halovány fátyolt borított
A csendes bánat és a holdvilág. 

Egyszer megfogva érezé kezét...
Az első percben észre sem vevé
Az érintést, úgy elgondolkodék...
Midőn megfordult, oldalánál
Azt látta, akit ott fönn keresett. 

"Kegyedre vártam," szólt az ifju,
"Kegyedre vártam, azt reméltem,
Hogy mégegyszer meglátom ablakánál,
Egy néma búcsút küldök föl szememből,
Aztán örökre távozom.
Reményemen túl jó a sors,
Ajkam beszélhet szemeim helyett,
S kezem foghatja e kedves kezet.
Isten veled, te drága, drága lény, te
Egyetlenegy a nagyvilágon, aki
Barátodnak neveztél engemet
S akit barátomnak szabad nevezni.
Emlékim nincsenek nekem,
Magad fogsz állani szivemben,
Mint a szegény kunyhó falán a szentkép,
Amely előtt estenként térdepel
Jámbor lakója és imádkozik;
De hogyha telve volna szívem,
A legdicsőbb emlékek kincsivel,
Kiszórnám azt e pillanatban mind,
S téged hagynálak benne egyedűl.
Isten veled!... ha hallod híremet,
Ha szépeket mond majd a hír felőlem,
Hidd el, hogy a te érdemed lesz az.
Azért törekszem jónak s nagynak lenni,
Nehogy megbánd és szégyeneld, sőt
Ellenkezőleg büszke légy reá,
Hogy engemet barátodnak fogadtál.
Isten veled, lelkem védangyala!" 

Indult az ifju és ment volna, de
Kezét tartotta a leány
És görcsösen szorítá...
Beszélni vágyott s elhagyá a hang,
Hoszú szünet telt el bele,
Mig akadozva ekkép szólhatott: 

"Isten veled... menj... menj, isten veled,
Te ifjak legnemesbike!
Menj... bár mehetnék én is teveled,
Mennék örömmel, édesörömest.
S nem látjuk egymás soha-soha többé?
Lehullsz egemről, fényes csillagom?
Mert én szeretlek tégedet,
Ki kell ezt mondanom,
Hogy ki ne vesse lelkemet belőlem,
Mint a Vezúv a lángoló követ.
Szeretlek, és tied nem lehetek!
De istenemre,
Ha a tied nem, másé sem leszek!
Vedd e gyürűt... e jegygyürűt...
Elébb fog széjjeltörni benne
Ez a gyémántkő, mint az én hüségem.
Isten veled, szép álma életemnek!" 

Az ifiúra a mennyország
Szakadt le üdvösségivel,
Leomlott a leány előtt
S ölelte és csókolta térdeit. - 

Másnap, midőn a falut elhagyá,
Utjában százszor s százszor nézte meg
A gyűrűt, mert csak amikor
Ezt látta, akkor nem kételkedék,
Hogy a múlt éji jelenet valóság
S nem lázas lelke őrült álma volt. 

Utját (miért, miért nem?
Nem tudta maga sem)
A fővárosnak vette, hol
Lopott, koldult és szolgált egykoron.
A külvárosban ott
Egy kis padlásszobát
Bérelt ki, s nem tudá még,
Mihez fog kezdeni?
Egyszer kopognak ajtaján,
S bejött egy fátyolos hölgy...
Midőn belépett, fölveté a fátyolt,
Némán és mozdulatlan állt...
Az ifju szédelgett... megállt esze...
Barátnéját ismerte meg. 

"Utánad jöttem," szólott a leány,
"Utánad jöttem... ha terhedre van,
Kiútasíthatsz e szobából,
Ne félj, hogy rosz neven veszem,
Akkor leűlök ott kinn a küszöbre,
És ott ülök, mig megreped szivem.
Utánad jöttem, nem maradhaték,
Nyomodban voltam mindenütt,
Egész idáig, és most itt vagyok.
Szólj, mit teszesz velem?" 

Az ifju kebelére hajlott,
S együtt zokogtak hosszan, boldogan. 

"Nem űzesz el hát?" szólott a leány,
"Veled maradhatok?... veled leszek, hogy
Enyém legyen fájdalmaid fele
S a tied legyen minden örömem!
Együtt tűrök veled
Bút és nyomort,
S ha egyszer zúgolódom,
Ne hidd azontúl, hogy szeretlek,
Hogy valaha szerettelek!" 


14

Együtt maradtak, mint férj s feleség;
Nem pap kötötte össze őket,
Hanem az isten és a szerelem.
Nem esküvének egymásnak hüséget,
Nem vették e szót ajkaikra,
Ott benn hagyák azt
Szivök mélyében érintetlenűl,
Ahol s ahogy kell annak lennie,
S azért maradt oly tiszta, mint a
Csillag, melyhez még lélekzet sem ér. 

És boldogságban teltek a napok,
A hónapok... nem tudta a világ, hogy
Ők élnek-e? s ők nem tudták,
Van-e világ kivűlök? 

De végre fölszólalt az ifjuban
A lélek, és ezt mondta szigorún:
"Ébredj, ébredj, te nem magadnak,
Te másokért születtél!
Felejted hívatásodat?
Föl, föl, fiú, kezdj a dologhoz!"
És szólt hozzá még szigorúbban is
Egy hang, a házi gond:
"Föl a dologra, mert különben
Koplalni fogtok mind a ketten
S maholnap mind a hárman." 

Dolgozni kezde, írt,
Ugy írt, amint sugalta lelke,
Hozzája méltón, szabadon.
Egy szerkesztőhöz vitte művét,
Átolvasá az, és így válaszolt:
"Nagy ember ön, uram,
S a mellett nagy bolond!
Nagy ember ön, mert ez dicső remekmű,
Ennél különbet még Rousseau sem írt;
És nagy bolond ön, mert azt képzeli,
Hogy ezt a munkát ki lehet nyomatni.
Sosem hallotta ön hirét
A cenzurának?... hogyha nem,
Hát megmondom, mi az?
Az a pokol cséplője, mely alá
Kévéinket kell tartanunk, s ez
Az igazságot, a magot
Kicsépeli belőle, aztán
Az üres szalmát visszadobja,
S ezen rágódik a közönség.
Ha ön nem hisz szavamnak, ám
Próbálja meg, s én minden szem magért,
Amely kévéjében marad,
Egy ón golyót nyelek le.
Ha azt akarja ön, hogy e
Cséplő alá ne jusson,
Ne gabonát, de maszlagot
Termesszen, mely kábít, bolondít,
Ezt mindenestül,
Kitálalhatja ön,
Sőt érte még meg is dijazzák." 

Bódultan tért az ifju vissza, mintha
Falnak ment volna egyenest fejével.
Asztalhoz űlt, és föltevé magában,
Hogy szép lágyan, szelíden ír
S olyan simán, hogy a cenzor keze
Elsiklik rajta, mint a bársonyon.
Midőn müvét bevégezé,
Azt vette észre, hogy még szabadabb,
Még keserűbb, mint először vala.
S így tizszer, százszor ujra s ujra írt,
Aztán eltépte, belátván, hogy a
Kerékvágásba csak nem jön bele.
És meggyőződék végre is,
Hogy ami kinyomathatik,
Abból nem fog tanulni senki,
És amiből lehet tanulni,
Az nem jut napvilágra. 

"Irtóztató!" kiálta föl
"Nincs mód tehát, hogy meghallják szavam?
Lelkem tüzét, mely a világot
Gyujtotta volna föl,
Magamba kell hát fojtanom,
Hogy önmagát eméssze el?
És élnem is kell... mibül élek?
Vagy megtagadjam elvemet?
Azt a szentséges elvet?
Odaszegődjem a gazokhoz,
Az emberiség ámitóihoz?
Nem, istenemre, nem!
Inkább szeméten éhen veszek el,
Inkább ugy végzem éltemet,
Amint elkezdtem azt,
Lopok, szolgálok, koldulok,
Mint egy betűt írjak, mi nem
Lelkem forrásából fakadt,
Mint gondolatim legkisebbikére
Hamis pecsétet üssek! -
Isten hozzátok, gondolatjaim, ti
Befalazott rabok,
Legyen fejem börtön s koporsó
A számotokra... oh de nem,
Ti nem halhattok ott el;
Eljő a nap, mert el kell jőnie,
Midőn kinyíl e börtön ajtaja,
S ti bejárjátok a kerek világot.
S fényt és meleget visztek magatokkal,
Miként a nyári nap sugárai!" 

És így az ifju
Nyugonni hagyta gondolatjait,
S hogy a kenyérből ki ne fogyjon,
Másoknak gondolatjait
Másolgatá. Keserves munka,
Tán a favágásnál keservesebb.
Elkezdte reggel s este végezé
S gyakorta éjszakáit is
A lámpa fénye látta elhaladni,
S előbb aludt el ez, mint ő,
És ennyi fáradás után is
Elégszer állt az asztal üresen
És ablakára a fehér hideg tél
Elégszer festett jégvirágokat,
S a nő szemében megfagyasztá
A könnyeket... de nem fagyaszthatá meg
Örök hevű érzelmeit. 

Igy jöttek évek, mentek évek;
S megszaporodott a család,
Hárman levének s nemsokára négyen,
És négyszeres lett a nyomor
Ott fönn a kis padlásszobában,
Melynek falát
Csikosra festé az eső
És kicifrázta a penész,
Hol most egy ágyban hárman alszanak,
Két gyermekével az anya,
És láboknál a földön
A durva szalmazsákon
A férfiú... a fölkelő nap
Első sugára homlokára száll,
Miként egy arany koszorú, miként egy
Fényes meleg csók isten ajakárul. 

15

Egyenként ébred a család, először
A férj, ki legkésőbb aludt el,
Aztán az anya, azután
A kisfú... s a csecsemő?
Ez még nem ébred, mélyen alszik...
Testvére s a szülők lábujjhegyen
Járnak, s beszédök csendes suttogás.
Hogy el ne verjék a kisdednek álmát. 

Jó testvér, jó szülők,
Miért e halk járás, e suttogás?
Dobogjatok, tomboljatok,
Lármázzatok... ne féljetek,
A kisded föl nem ébred,
Mert nem hallják a lármát a halottak...
A kisded halva van, éhenhala! 

Mit érezhet, mit érez a szülő,
Midőn meglátja, hogy szülötte meghalt?
Hát még azon szülő, kinek
Éhen veszett el gyermeke,
Szép ártatlan kis gyermeke? 

Ha jobbkezének erejét
Az én kezembe öntené az isten,
Leírhatnám-e úgy is azt a kínt,
Mely a szegény asszony szivét
Ezer körömmel szaggatá? 

Hagyjátok őt a holttetemre
Borúlva sírni, sírni, sírni,
Zokogni, fölüvölteni,
A fájdalomnak mély örvényiből
A magas égre fölkiáltani,
S az isten arcát káromlással, a
Lélek sarával meghajítani!...
Hagyjátok őt, hagyjátok őt,
Ne bántsátok szent őrjöngésiben. 

A férfi néma fájdalommal
Állt a kicsiny halott előtt,
Avvagy, ki tudja, tán örömmel?
Örömmel, hogy kiszenvedett.
A kisfiú pedig merően
Nézé testvérét, és azon
Gondolkodék, hogy ő is ilyen
Halvány, ilyen fehér és mozdulatlan
Leszen, ha majd meghal, ha többé
Nem éhezik. -
Lassan, lassan, de csak lefolytak
Egymás után az órák, és az asszony
Keserve meghalt kisdedére
Ájulva vagy meghalva omlott,
És szíve megkönnyebbedett,
S lelkének fölvert habjai
Nem ostromolták többé az eget,
Csak halkan rezgedeztek,
Mint a szellőben a kalászok.
Ölébe vette a halottat
S szelíden ringatá,
És félig énekelve suttogott,
Miként az erdő lombjai
Az őszi alkonyatban: 

"Alszol, kicsiny
Kis magzatom:
Mit álmodol?
Mondd meg nekem.
Szép álmokat
Látsz, úgyebár?
Hisz még nem a föld
Ölében alszol,
Anyád ringat még,
Anyád ölel. -
Aludj, aludj,
Szép gyermekem,
Fehér virág,
Fehér sugár,
Kit elnyel a
Fekete föld. -
Pirúl az ég,
Megcsókolá
Az alkonyat;
Megcsókolom
Én arcodat,
S ez nem pirúl,
Mért nem pirúl?
Csak egyszer is
Mosolyognál még
Reám, anyádra,
Lelkem szive,
Kis magzatom! -
Zöld sírhalom...
Fehér kereszt...
Alatta te...
Fölötte én...
Mi hulldogál rá?
Nem az eső,
Az én könyűm. -
Hallgassatok, ti
Ákácfa-lombok
A temetőben,
Kis gyermekemmel
Beszélgetek,
Szépet beszélünk,
Hallgassatok. -
Nem fáj fejed?
Nem fáj szived? nem
Nehéz a föld? mely
Fölötted áll.
Mi volt lágyabb, az
Én karjaim
Vagy a koporsó?...
Aludj, aludj,
Szivem galambja,
Jó éjszakát,
De egyre kérlek:
Álmodj felőlem,
Legyünk együtt." 

S mig így altatta a holt gyermeket,
Mellette maga is elszenderűlt,
S míg ő aludt, a férj azon tünődék,
Miből szerez koporsót?
Miként ásatja meg a sírt?
Egy árva fillér sem volt birtokában.
Körültekintett a szobában,
Ha tán találna valamit,
Amelynek egy kis becse van,
Hogy azt eladja... semmi, semmi sem volt!
Mi jött eszébe, hogy e gondolatra
Elsápadt és megreszketett?
Ujján a gyűrüt pillantá meg,
Lelkénél drágább jegygyürűjét...
Ezt kell tehát eladnia,
Hogy meztelen ne menjen
A földbe gyermeke?
E drága kincstől kell elválnia,
Melyet szeménél jobban őrizett,
Mit ujjáról le nem szakíthatott
Olyan sok évnek oly sok nyomora;
El kell most végre tőle válnia? 

Hajszálai őszültenek meg
A gond miatt... s nem volt más menedék! 

Midőn ujjárul a gyürűt levonta,
Olyan volt, mintha kebléből a szívet
Szakítanák ki gyökerestül...
Ketté lett vágva multja és jelenje,
Fölbontatott a híd, mely a tavaszt
A télhez kapcsolá,
Eltört a lépcső, melyen a
Földről a mennybe járt!
De meg kellett történnie,
Hogy meztelen ne menjen
A földbe gyermeke. - 

Szépen temették el a kisdedet.
Keményfából volt a koporsó,
A szemfedő selyemből,
És sírhalmához nagy követ tevének,
Mert drágán kelt el a gyürű,
S árát rákölték mind a temetésre...
Lelkére nem vehette a férj,
Hogy jegygyürűje árából csak egy
Garast is tartson meg kenyérre,
Bár erre olyan nagy szüksége volt.
Méreggé vált vón benne e kenyér,
Mely őt megölte volna,
És néki még soká kell élnie! 

16

Megmondta ő, hogy gondolatjai
Fejében nem halhatnak el,
Hogy eljön a nap, amidőn
Ezek kijőnek börtönükből,
S bejárják a világot. 

És úgy történt. Amit sok évi
Erőködés meg nem hozott, amért
Hiába volt olyan sok fáradás,
Meghozta egy véletlen pillanat.
Egy titkos nyomdát fedezett föl
Alant: elrejtve föld alá,
S ott kinyomatta műveit.
Mi volt ezen müvekben? az,
Hogy a papok nem emberek,
De ördögök,
S a királyok nem istenek,
Hanem csak emberek,
És minden ember ember egyaránt,
S az embernek nemcsak joga,
Hanem teremtőjéhezi
Kötelessége is
Szabadnak lennie,
Mert aki isten legszebb adományát
Meg nem becsűli,
Magát az istent sem becsűli az! 

Kijött a könyv, s ország-világban
Ezrével olyan gyorsan terjedett el,
Mikéntha villám hordta volna szét.
Mohón nyelé el a szomjas világ
E tiszta enyhitő italt,
És lelke tőle megfrisült,
De elsápadt a hatalom, kiűlt
Ráncokba szedett homlokára a düh,
És elmennydörgé haragos szavával:
"Ez lázitó könyv!
Vallást s fölséget sért.
Szerzőjének lakolnia
Kell a törvény szerint."
És a megrémült nép utánamondá:
"Valóban, e könyv lázitó,
Vallást s fölséget sért.
Szerzőjének lakolnia
Kell a törvény szerint.
A törvény szent és sérthetetlen!" 

S szerzője rémesen lakolt.
Az utca közepén
Fogták el őt, s elhurcolák.
"Megálljatok," szólt esdekelve,
"Oh irgalom, megálljatok!
Nem akarok én menekűlni,
Mindenhová megyek nyugodtan,
Csak egy kevéssé várjatok.
Nézzétek azt az ablakot,
Az én szobámnak ablaka,
Ott nőm és gyermekem lakik.
Vezessetek hozzájok egy,
Csak egy rövid kis pillanatra,
Mig egyszer ölelem meg őket
S egy isten-hozzádot mondok nekik,
Aztán nem bánom én, hurcoljatok,
De én bucsú nélkül nem mehetek.
Inkább megyek le a pokolba
A búcsuzás után,
Mint föl a mennybe búcsu nélkül.
Nem vagytok férjek és apák?
Mint mondanátok, és mit érzenétek,
Ha véletek mások bánnának így?
Nekem nincs senkim a kerek világon,
Csak nőm és gyermekem,
És őnekik sincs a világon
Kivűlem senkiök, de senkiök;
Eresszetek, jó emberek,
Eresszetek, hadd lássuk egymást
Még egyszer és talán utószor.
Ne rajtam szánakozzatok,
De őrajtok, hisz ők ártatlanok,
Hisz nem vétettek ők
Sem a törvénynek, sem tinektek,
Ne öljétek meg őket!...
Oh istenem, ha szavaimra
Nem indultok meg, könnyeim
Indítsanak meg... e könyűk
Szivem vérének cseppjei,
Halálveríték lelkem homlokáról!" 

Zokogva térdepelt le,
S mint szebb időkben egykor kedvesének,
Most a poroszlók térdeit ölelte,
De ők kegyetlen, gúnyos röhögéssel
Emelték őt fel s vitték a szekérhez,
Mely ott az ő számára állt.
Midőn látá, hogy nem használ a szép szó,
Düh szállta meg, s előszedé
Testének minden erejét, hogy
Erőszak által győzzön, menekűljön.
Oroszlánbátorsággal és
Őrült erővel küszködött,
De hasztalan! legyűrték, megkötözték.
S bedobták őt a szekér mélyibe.
Ott ordított, mint a vadállat,
Ordított ilyen átkokat: 

"Átok reátok s maradékitokra,
Ti emberbőrbe öltözött,
Sátánokkal bélelt fenevadak,
Kiknek keblében szív helyett
Undok varangyos béka van!
Borítsa el pofátokat
A fekély olyan vastagon,
Mint a gazság van lelketek felett,
És aztán faljanak föl a
Szemétdomb férgei!
Átok reátok és királyotokra,
Kinek nevében az erényt
A mészárszékre viszitek!
Átok reád, bitang lator király,
Ki istennek tartod magad,
S ördög vagy, a hazugság ördöge!...
Ki bízta rád a milliókat?
Farkasra a nyájat ki bízta?
Kezed vörös, mint bíborod,
Arcod sápadt, mint koronád,
Szived fekete, mint a gyász,
Mely műveid után huzódik,
Miként az esti hosszu árnyék.
Meddig bitorlod még a
Rablott hatalmat, rablott jogokat?
Lázadjanak föl, mint az óceán,
Alattvalóid, és ha zsoldosidnak
Százezrivel kiállasz ellenök,
Ne adja isten, hogy meghalj vitézül
Ott a csatán, mint illő férfiúhoz;
Te légy, ki megkezdd gyáván a futást,
Fuss és bújjál el trónusod alá,
Mint ágy alá a megszeppent kutya,
Onnan kotorjanak ki és kacagva
Köpködjenek könyörgő szemeidbe
A gyermekek s vénasszonyok,
S kik egykor lábad csókolák,
Azoknak csókold majd te lábait,
Azok rugdossák ki egyenként
Vigyorgó fogadat,
Azok rugdossák ki belőled a
Nyomoruságos hitvány életet!
Dögölj meg oly kétségb'esetten,
Amilyenné engem tevél!...
Oh nőm... oh gyermekem..." 

17

Aludt-e s most fölébredett? vagy
Eszét veszíté s ez most visszajött?
Egy óra vagy több hónap óta volt
Magán kivűl?... Szilveszter nem tudá.
Gondolkodék, gondolkodék,
Mi történt és mi történik vele?
Körűlnézett, nem láta semmit,
Sötét volt, éktelen sötét.
Igy szólt magában: "Éj van csakugyan,
Aludtam s álmodám,
Álmam csak félig jut eszembe,
De az borzasztó egy álom vala,
El sem beszélem hitvesemnek,
Nem háborítom föl vele.
Csak már viradna, ily nyomasztó
Éjem tán még nem volt soha.
Alszol, szerelmem? alszol, kedvesem?...
Alszik bizonnyal, mert nem válaszol.
Aludjatok, szeretteim,
Aludjatok szép csendesen.
S mégsem virad! mikor fog már viradni?
Megfojt e sűrü vastag éj!
Emeld föl, hajnal, fényes arcodat,
Vagy csak mutasd meg ujjadnak hegyét...
Ugy ég a homlokom, mikéntha
Egy tűzokádó hegy vón a fejemben;
Majd szétröpűl az agyvelőm!" 

S hogy megtörölje izzadt homlokát,
Kezét emelte föl... hah,
Mily csörrenés!...
Megcsördült rajta a nehéz bilincs.
Most már mindenre jól emlékezett,
S végigfutott rajt a hideg,
Mint a romok között a szél. 

Mindenre jól emlékezett...
Elfogták őt az utca közepén,
S elhurcolák erőnek erejével,
És kedvesét és gyermekét
Nem láthatá, nem mondhatott nekik
Isten-hozzádot, nem tekinthetett
Még egyszer a kedves szemekbe,
Mik boldogsága s gazdagsága voltak!
S most itt van a börtönfalak között,
A föld alatt, ki tudja milyen mélyen.
Mélyebben mint a rothadó halottak
A temetőnek fenekén!
S mikor lát újra fényes napvilágot,
Mikor láthatja újra kedvesit?
Talán soha!
S miért jutott e kárhozat helyére?
Mert amit isten meghagyott neki,
Tudtára adta azt az embereknek,
Hogy egy közös jó van, miből
Egyenlőn jár mindenkinek
A rész, s ez a közös jó a szabadság!
Ki ebbül elvesz egy porszemnyit is
Mástól, halálos vétket követ el,
S azt ki szabad, azt ki kell irtani! 

"Oh szent szabadság, érted szenvedek,"
Szólt elözönlő fájdalommal a rab,
"S ha a világban magam állanék,
Mint álltam egykor hosszu évekig,
Nyugodtan ülnék most e kőpadon
S büszkén, mint trónján a bitor király,
S oly boldogan viselném e bilincset,
Mint jegygyürűmet egykor viselém!
De hitvesem van és van gyermekem...
Mi lesz belőlök nélkülem?
Ki fogja eltáplálni őket
Kenyérrel s szerelemmel?
S mi lesz belőlem nélkülök?
Oh szív, ha kővé válni nem tudsz,
Miért meg nem hasadsz!" 

Sírt, jajgatott, dühöngött,
És az örök sötétség
Egykedvüleg szemlélte őt,
Míg végre lassacskán elhallgatott,
Kifáradt lelke megadá magát,
És mozdulatlan néma volt s oly
Érzéktelen, mint a kő, melyen ült,
Mint a sötétség, mely reáborult.
Nem érzett, csak gondolkodék,
Alant röpűltek gondolatjai,
Mint a meglőtt szárnyú madár: 

"Koporsónak testvére, börtönöm,
Ki épitett, ki fog ledönteni?
Mióta állsz, meddig fogsz állni még?
Ki űlt előttem e rideg kövön?
Ilyen martír, mint én vagyok,
Vagy egy haramja tán?
Itt hamvadott el csontja e helyen
Vagy látta még az isten szép világát?
Szép a világ, az erdők és mezők,
A bércek és a rónaságok, a
Virágok és a csillagok... talán én
Többé nem is látom már ezeket,
Vagy oly későn, hogy akkorára
Még nevöket is elfelejtem...
Ha itt egy évig kéne lennem,
Hol minden perc egy örökkévalóság,
Hol az idő oly lassan ballag el,
Mint két mankóján a vén sánta koldus...
Egy évig? és ha tízig itt leszek,
Tízig vagy húszig vagy többig talán?
Jertek föl hozzám, ti halottak,
Kik egykor e helyen szenvedtetek,
Beszélgessünk egy keveset,
Tanítsatok meg, az időt
Hogyan kell itt eltölteni,
Jertek föl hozzám, ti halottak...
Talán én is halott vagyok már,
S a sírban álmodom... rosz álom...
Halott vagyok, kit élve
Temettek el...
Halott vagyok... már nem dobog szivem...
E reszketés, melyet keblemben érzek,
Beteg lelkem végvonaglása ez." 

Végtére megszűnt gondolkodni is,
Nem volt szivében és fejében
Sem érzelem, sem gondolat.
Ott űlt merőbben a szobornál,
S farkasszemet nézett az éjjel,
Mellyel megtömve volt a börtön. 

Zsibbadni kezdtek tagjai,
Eszméletét kezdé veszítni.
Feje huzódott lefelé.
S ledőlt hosszában a kövekre...
Elájult-e vagy elaludt? 

Soká feküdt ott mozdulatlanúl,
Talán nem véve még lélekzetet sem;
Egyszerre, mintha lőpor által
Vetették volna föl, mikéntha
Égő vasat sütnének oldalához,
Fölugrott, s oly szívszaggató
Hangon, hogy a hideg falak
Utána jajdulának,
Ekkép kiálta föl: "Megállj... megállj!"
S kiterjesztette két kezét.
Soká, soká állott igy, azután
Lankadtan hullatá le kezeit,
Leroskadott ülő helyére,
Fejét keblére hajtá,
S két nagy könyűvel két szemében,
S oly hangon, mintha lelkét
Sohajtaná ki, ezt nyögé:
"Nem állt meg... elment... itt hagyott...
Mindennek vége van!" 

Mi lelte őt? ki hagyta itt?
Minek van vége?... álmodott? 

Nem álmodott, az nem volt puszta álom...
Valónak képtelenség,
S mégis való!
Amint ott hosszában feküdt, előtte
Egy hölgyalak jelent meg,
Kiben ráismert hitvesére,
Odahajolt melléje,
Fülébe ezt sugá:
"Én már kiszenvedék,
Isten veled!"
S megcsókolá a férfi arcát,
S ez erre ugrott föl... midőn
Kinyíltak szemei,
Még látta kedvesét, de
Egy pillanatnál kevesebb alatt
Eltűnt az, és a börtön, amely
Világos volt, ismét sötét lett,
Mint villámlás után az éjfél. 

"Én már kiszenvedék, isten veled!"
Ismételé a hallott szavakat,
"Ezt mondta édes hangja, melyet
Nem hallok én többé soha:
Én már kiszenvedék, isten veled...
Isten veled hát, lelkem lombja te,
Kit rólam lesodort a vész;
Ha téged elvitt, mért hagyott meg engem?
Mit ér, mit ér az ilyen lombtalan fa?
S hová sodort el a vihar?
Hol foglak föltalálni téged
Habár elhervadottan is,
Hogy életemnek maradékát
Szent romjaidnál kisohajtsam!...
Nekem többé nem kell az élet,
Mert célját elveszítém;
Te voltál célja életemnek,
Te általad s te érted éltem,
Szerelmem istenasszonya,
Te egymagad voltál valóság;
A többi? az emberiség, szabadság,
Ez mind üres szó, puszta ábránd,
Melyért bolondok küzdenek.
Te egymagad voltál valóság,
Szerelmem istenasszonya!
És én örökre elvesztettelek!
Föltúrhatom, mint a vakandok, az
Egész földet, nem foglak megtalálni...
Por lesz belőled, mint akárki másból,
Olyan por, mint a többi, nem különb,
És elvegyűlsz közötte, mintha
Növény vagy állat lettél volna csak.
De tűrném veszteségemet,
Békén tűrném ez óriási terhet,
Amíg alatta megszakadnék,
Csak elbucsúztam volna tőle, csak
Egy szót mondhattam volna még neki,
Egy kis rövid szót... vége, vége van,
Az isten ezt sem engedé meg.
Milyen kegyetlen az az isten!
S a balga ember térdet hajt előtte,
Atyjának híja és imádja őt...
Zsarnok vagy, isten, és én
Átkozlak tégedet!
Ott űlsz az égi trónuson hideg
Méltóságodban érzéketlenűl,
Csak úgy, mint itt a földi zsarnokok,
S uralkodol kevélyen, és naponként
Hajnalsugárral s megrepedt sziveknek
Vérével ujra s ujra fested
Királyi széked kopott bíborát!
Légy átkozott, zsarnoknál zsarnokabb,
Amint te megtagadtál engem,
Ugy tagadlak meg tégedet.
Egy rabszolgáddal kevesebb lesz,
Vedd vissza ezt az életet, amelyet
Mint alamizsnát dobtál le nekem,
Vedd vissza és add másnak ismét,
Hadd tengődjék most rajta más,
Nekem nem kell ez alamizsna-élet,
Elédbe vágom azt, hogy összetörjék
Mint a haszontalan cserép!" 

Ugy ordított a rab, hogy a sötétség
Megijedett és reszketett belé,
Ezt ordítá, s veszett dühében
Fejét a falhoz vágta és leroskadt,
S a fal megkondult a rémes csapástól,
Mikéntha néki fájna az. - 

Ott fekszik a rab, zúzott homlokának
Aludt vérében a kövek felett,
Ott fekszik, és nem halt meg, és él!
Hozzá van nőve a keserves élet,
Hozzája nőtt letéphetetlenűl.
Miként lelkéhez a kínszenvedés,
Mint börtönéhez az örök sötétség. 

18

Tíz éve már, hogy e négy fal között űl!
Tíz év még ott kinn a szabadban is sok,
Hát még ott benn az iszonyú odúban!...
Megnőtt a szakálla és megnőtt haja,
S ő sokszor nézte, nem fejér-e már?
De azt mindig csak feketének látta,
Pedig fejér volt már, mint a galamb,
Csakhogy nem látszott színe a sötétben. 

Tíz éve már, s őnéki e tíz év
Egyetlenegy hosszú, végtelen éj volt,
És egyre várta, hogy mikor virrad már?...
Koronként ugy tetszett neki,
Hogy már több század, több évezred óta
Van e helyen, hogy a világ már
Az ítélet napján rég túl vagyon,
Hogy a föld régen elenyészett,
Csak e börtön maradt belőle,
És őt magát e börtönben feledték. 

Kihalt immár a szenvedély szivéből,
Nem átkozódék többé isten ellen,
Eszébe sem jutott sem isten,
Sem ember többé nékie,
Kihalt szivéből már a bánat is,
Csak néha sírdogált, midőn
Álmából ébredett, mert
Álmában meg-meglátogatta őt
Ama szép tünemény, örökké
Imádott kedvesének szelleme,
Ki hozzá még a síron túl is oly hű!
De mihelyst fölébredett,
Eltűnt a kedves szép alak,
És sírt a rab, sírt, sírdogált. 

De mért nem látogatta meg fia?
Hisz őneki volt fia is;
Mért nem jött ez hozzá soha?
Ezt kérdezé, s ekkép felelt magának:
"Fiam még él bizonnyal, mert ide
Élő nem jön, csak a halott jöhet,
Csak te jöhetsz, szerelmem angyala!
Fiam még él s már nagy lehet,
Azóta rég felnőhetett.
Vajon mi lett belőled,
Szegény árvám, szegény fiam?...
Ki tudj', a szükség mire vitte,
Talán rabló lett s hóhér temeté el...
És hátha apja nyomdokát követte,
És most, mint apja, föld alatt lakik,
Talán ép ebben a börtönben,
Talán épen szomszédom itten?
Fiam, fiam, szeretsz-e engemet,
Emlékszel-e apádra, gyermekem?" 

De hallga, mily nesz, mily szokatlan hangok!
Figyelmez a rab, mindinkább figyel,
Ugy elmerűl a hallgatásba,
Hogy lélekzeni sem mer,
S bezárt lelkét e hangok megnyiták,
Mint a virág kelyét a napsugár,
És ajka mosolyogni kezd,
Tíz hosszú esztendő után először! 

Madárka szállott a börtön falának
Párkányzatára közel ablakához,
Ott űl a kis madár s dalolgat,
Ah, milyen édesen dalol!
És szólt a rab, vagy csak gondolkodék,
Mert szólni nem mert, nehogy elzavarja
A kedves vendéget szava: 

"Oh istenem, mi jól, mi jólesik!
Először hallok ilyen hangokat,
Mióta itt vagyok, pedig már
Nagyon régóta vagyok itt.
Dalolj, dalolj, kis madaram, dalolj,
Eszembe jut dalodról,
Hogy egykor éltem, hogy még most is élek,
Eszembe jut dalodrul ifjuságom,
A régen régen elszállt ifjuság,
E szép tavasz, s ezen tavasznak
Virága, a szép szerelem!
Dalod fölkelti szenvedésimet,
De egyszersmind meg is vigasztal,
S a megvigasztalt fájdalom talán
Még édesebb, mint maga az öröm.
Dalolj, dalolj, kis madaram, dalolj!...
Ki küldött hozzám tégedet?
Ki mondta néked, hogy e falra szállj,
Amelyre nem száll átoknál egyéb?...
Szentséges ég, e sejtelem,
Ez engemet megöl,
Boldogságával öl meg engemet!
Egy sejtelem azt súgja nékem,
Hogy én szabad leszek,
Hogy nem e dögvészes helyen halok meg,
De kinn az isten szép ege alatt...
Te kis madár ott a falon, te
Szabad világnak szabad vándora,
Te a szabadság hírmondója vagy! -
Ez így van, így lesz, nem kételkedem.
Erős légy, szív, ha meg nem tört a bú,
Ne törjön meg majd az öröm.
Valóban úgy lesz. A világ megúnja
A jármot végre s a gyalázatot,
S le fogja hányni, és először is
Kinyitja e sírhalmok ajtait,
S első örömkönyűi
Azoknak orcájára folynak, akik
Itt a szabadságért szenvedtenek.
Te kis madár ott a falon, te
Szabad világnak szabad vándora,
Te a szabadság hirmondója vagy!" 

Csikorgott a börtön zárában a kulcs,
A kis madár ijedve szállt tova,
Megnyílt az ajtó és a börtönőr
A rabnak azt mondá: "Szabad vagy." 

Följajdult a rab édes örömében,
S odakapott fejéhez, mintha
Eszét ragadta volna meg,
Mely el akarta hagyni őt. 

"Megvan!" szólt gyermekes örömmel,
"Megvan! nem hagytam elröpülni,
Nem tébolyodtam meg... tudom,
Mi történt: én szabad vagyok...
Szabad tehát a nemzet, a haza?" 

A börtönőr mogorván válaszolt:
"Mi gondod a hazára, golyhó?
Köszönd meg, hogy te vagy szabad." 

De a rab ezt nem hallá, mert esze
Már messze, messze járt... bejárta
A félvilágot, azt a sírt kereste,
Amelyben édes kedves hölgy alszik.
"Először is hozzád megyek,
Lelkem halotta," így szólott magában,
"Hozzád megyek; miként te fölkerestél,
Ugy fölkereslek én most tégedet,
Hogy megcsókoljam azt a földet,
Mely néked nyúgodalmat ád!...
Oh, mily soká tart, míg e láncot
Kezem-lábamról leverik;
Ez a néhány perc hosszabb, mint valának
Itt átnyomorgott hosszu éveim!" 

19

Mint anyjának tejét a gyermek,
Olyan mohón, oly édesen
Szivá a szabad levegőt,
S minden lehellet egy-egy kínos évet
Emelt le bágyadt lelkiről,
Míg ez könnyűnek érezé magát,
Mint a pillangó, s szerteröpködött
A természetnek uj virányin
S szivének régi szép emlékein.
Megifjitá a tiszta levegő,
Megifjitá lelkének erejét,
De teste vén és roskatag maradt,
Csak vánszorogva, botra dőlve ment.
Hosszú fehér haját s szakállát
A szellők búsan lengeték,
Tíz év alatt száz évet élt. 

Elért a házhoz, melynek egykor
Padlásszobájában lakott,
Merőn megnézett minden embert,
De nem lelt köztök ismerősöket.
Tán új lakók valának, vagy hogy
Nem ismert rájok, elfeledte őket.
Kérdezte: emlékeznek-e
Ama szegény családra, mely
Ott fönn lakott, de már fölötte régen?
Ezek s ezek valának tagjai. 

"Ah, én emlékszem, jól emlékezem,"
Szólott egy jámbor öregasszony,
"Szegény menyecske, olyan szép teremtés
És oly jólelkü volt... de férje
Istentelen gonosztevő volt,
Amért aztán meg is lakolt ám,
Elfogták és börtönbe dobták,
S ha meg nem halt, még most is ott van.
Midőn megtudta felesége,
Hogy férjét elfogák, s nem látja többé,
Szörnyethalt, szíve megrepedt.
Én föl nem érem ésszel, oly rosz
Embert hogy lehetett szeretni,
Hogy lehetett meghalni érte." 

Szilveszter érzéketlenűl
Hallgatta a beszédet, mintha
Nem ő vón, akiről beszélnek,
S azt kérdezé: "Hová temették
Az ifjú asszonyt, és mi lett fiából?" 

"Fiából nem tudom, mi lett?"
Felelt a vénasszony, "nem láttam őt
A temetés után soha.
Hová temették a menyecskét,
Azt sem tudom... szerettem volna
Temetésére menni, de
Épen keresztelőbe hítak." 

"Majd megtalálom," szólt magában a férj,
"Majd megtalálom kinn a temetőben,
Megnézek minden sírt egyenként,
Mig az övére akadok." 

S elballagott a temetőbe,
Bejárta a sírhalmokat,
Egyiktől a másikhoz ment,
S midőn elvégzé, ujra kezdte,
De kedvesének halmát nem lelé.
Hát semmi, semmi nem maradt utána!
Az a dicső lény elenyészett
Nyom nélkül, mint a napsugár.
Fejfáját a vihar kitépte,
S dombját a zápor elmosá.
Isten neki!... 

Fájt, fájt, nagyon fájt a szegény öregnek,
Hogy nem lelé meg, amit keresett, hogy
Könyűiből, amik még megmaradtak
Oly hosszú szenvedés után,
A kedves-édes lény porára
Nem sírhatá le azokat... de
Azzal vigasztalá magát,
Hogy életében
Ez az utósó fájdalom,
Hogy itt örömmel s fájdalommal
Számot vetett örökre,
S ezentul úgy jár a világba', mint
Testetlen árnyék, mint lélektelen test. 

Pedig csalatkozott.
Ez nem végső fájdalma volt.
Midőn a börtönből kilépett,
Azt kérdezé: "Szabad tehát
A nemzet, a haza?"
S a feleletre ő nem is figyelt,
Mert szentül hitte, hogy szabad. 

És mit tapasztalt nemsokára?
Hogy nemzete, hogy a világ
Még mélyebben van meggörbedve, mint
Tíz év előtt, midőn ő szót emelt;
Az emberméltóság naponta törpül,
És a zsarnokság óriásodik. 

Hiába volt hát annyi szenvedés,
Hiába annyi áldozat,
Mit a magasztosabb szivek hozának
Az emberiségnek? haszontalan
Minden törekvés, minden küszködés?
Az lehetetlen, százszor lehetetlen! 

E gondolatra megerősödék,
Fölgyúladt benne a kihamvadó tűz,
Görnyedt fejét az ég felé emelte,
A roskadt aggból izmos ifju lett,
És homlokán rejtélyes szándok űlt,
Merész, nagy szándok, elhatározás,
Melytől egy nemzet vagy talán
A nagyvilágnak sorsa függ.
E terv nem új, már ezrek életébe
Kerűlt, de hátha egynek sikerűl,
S ha épen ő ez egy?...
Mélyen titkolta szándokát,
Alunni sem ment mások közelébe,
Nehogy kimondja álmában, nehogy
Megsemmisűljön, ha napfényre jön.
Nem szerzett társakat magához,
Nem dicsvágyból, hogy egymaga
Végezze bé az óriási munkát,
De hogy ne szálljon másra is veszély,
Ha terve megbukik. - - 

A város zajban s fényben úszik,
A népség ezrivel tolong,
Hömpölyg, mint a kiáradott folyó, az
Utcákon át az "éljen" harsogása,
Arcok s ruhák ünnepiek! 

Mely alkalom, mely ünnep ez?
Talán az isten jött a földre
Saját képében, és saját kezével
Átadta a rab-embereknek
Rég elveszített szabadságukat?
Hogy ily nagy a fény, az öröm. 

Nem; nem az isten, más megy ottan, aki
Kisebb az istennél, azonban
Magát nagyobbnak tartja: a király!...
Lenéző gőggel megy az emberek közt,
Mint a szelindek a kicsiny ebek közt,
S amerre néz, térdek s fejek hajolnak,
Mint a viharban a nád erdeje,
S torok-szakadtáig kiáltja
A szolgacsorda: "éljen a király!"
Ki merne nem kiáltani
Vagy épen mást kiáltani
Az ezerek és ezerek között?...
Ki merne?... egy mer... egy a sok között...
Ez egy, oly hangon, mely a tömeget
Túlbőgi, mást kiált.
Ez azt kiáltja: "haljon a király!"
És eldurrantja fegyverét, s a
Gőgös király a porba rogy... - 

Kelj föl, te gyáva zsarnok!
Hisz nem talált a fegyver,
Ruhádba s nem szivedbe
Ment a tévedt golyó.
Az ördög, akinek eladtad,
Megőrzé éltedet.
Kelj föl, te gyáva zsarnok!
S töröld le képedről a port. 

Ki a gyilkos, ki s hol van ő?
Ott áll... de már fekszik, nem áll,
Félhalva fekszik, leverék
Lábárul őt, és boldog, aki
Vén, ráncos orcájára köphet
És megrúghatja ősz fejét. 

Boldogtalan nép, mért gyüjtöd fejedre
Az isten átkát? nem elég,
Amely már rajta fekszik?
Nem volt elég a Krisztust megfeszítned,
Minden megváltót megfeszítesz hát?
Boldogtalan, százszor boldogtalan nép! 

Néhány nap mulva vérpad állt a téren,
És egy ősz ember fönn a vérpadon.
Midőn melléje lépett a bakó a
Sötét halálnak fényes pallosával,
Az ősz ember végigtekinte a
Kárörvendő szilaj tömeg során, és
Sajnálkozó könny reszketett szemében,
Sajnálta, akik őt megrugdosák,
S akik gyönyörrel nézik most halálát...
Suhant a pallos, rémesen suhant,
S a fej legördült... Szilveszter feje.
A nép rivalta: "éljen a király!"
És a halottat a hóhérlegények
Eltemeték az akasztófa mellett. 

20

Vénült, kihalt a szolganemzedék,
Uj nemzedék jött, mely apáit
Arcpirulással emlité s azoknál
Jobb akart lenni és az is lett,
Mert csak akarni kell!...
Fölkelt az új hős nemzedék,
S mit örökségben hagytak rá apái,
Leverte rabbilincseit,
S kezéről, akik ezt szerezték,
Azoknak sírhalmára dobta,
Hogy a csörgésre fölriadjanak, s ott
A földben is szégyeljék magokat!...
S megemlékeztek a győzelmesek
Ama szentekrül és nagyokrul, akik
A szolgaságban szabadok valának,
És hirdették az ígét,
S díjok halál lett,
Csúfos halál!...
Megemlékeztek a győzők ezekről,
S a diadalnak örömébe szőtték
Szent neveiket koszorú gyanánt,
S elvitték volna őket a
Dicsőség templomába,
De hol keressék, hol lelik meg őket?
Rég elhamvadtak a bitófa mellett! 

Pest, 1848. június-szeptember

petofi izso szobor

 


 

 

 
A szabadszállási választás dokumentumaiból 1848.
A boldog élet bölcselete és poézise
2018. április 19. csütörtök, 07:43

Képtalálat a következőre: „petőfi sándor képviselő választás 1848”

- Petőfi Sándor -

 

Szöveggyűjtemény

A SZABADSZÁLLÁSI VÁLASZTÁS DOKUMENTUMAIBÓL

(részletek, 1848)

Képtalálat a következőre: „petőfi sándor képviselő választás”

 

1.) A kis-kunokhoz

(Petőfi választási kiáltványa)

Polgártársaim és hazámfiai! Hazámfiai nemcsak mint magyarok, hanem ugy is, mint kunok, mert Kis-Kunságban születtem. Ugy hiszem, emlékeztek még arra az alacsony köpcös mészárosra, ki egykor a félegyházi, szabadszállási és szentmiklósi mészárszékeket árendálta; az az énapám. Nem gondolnám, hogy őtet egészen elfelejtettétek volna, mert hiszen akkor, mig itt lakott, minden becsületes ember szerette őtet közületek, minthogy a becsületes emberek szeretik egymást. De én rám nehezen fogtok emlékezni; én még gyermek koromban elszakadtam közületek s azóta csak nagyon ritkán juthattam ahoz az örömhöz, hogy szülőföldemet meglátogathassam. Ennélfogva nem mervén bizvást remélni, hogy köztetek szószólóm akad, magam vagyok kénytelen szószóló lenni magamért.

Igazság szerint nem is magamért, hanem itt értetek szólok, legalább azon jó szándékból, hogy előmozditsam a javatokat. Én szerszámnak ajánlom magamat a ti kezeitekbe, semmi másnak. Magyarország az utóbbi időkben sokat tett, de még korántsem tett eleget arra, hogy boldog és szabad legyen... mert minden nemzetnek ez a két főcélja: boldogság és szabadság. Magyarország eddig egy nyers fenyőfa volt, – most már le van vágva és föl van deszkákra fürészelve, de még nincsen ám meggyalulva, pedig előbb meg kell gyalulni, hogy asztal készüljön belőle, – az a dicső asztal, melyhez majd odaül vendégeskedni a két földi istenség: a boldogság és szabadság.

Amint mondám, Magyarország gyalulatlan deszka, ti most meg akarjátok gyalulni; jól van, én ajánlom magamat a ti kezeitekbe egyik gyalunak. Annyit jó lélekkel mondhatok, hogy én már megpróbált gyalu vagyok, meggyalultam sok faragatlan tuskót és nem esett rajtam csorba. Ennek a cifra beszédnek egyszerü értelme az, hogy közeledik az országgyülés, az országgyülésre követeket kell választani... Ha engem megválasztotok követnek, én azt dicsőségemnek fogom tartani, – ti pedig, ugy hiszem, nem vallotok velem sem kárt, sem szégyent.

Ez elég világosan van mondva, minden ember megértheti, sőt némelyek azt fogják rá mondani, hogy nagyon világos. Meglehet, de nem tehetek róla. Már az a jó vagy rosz szokásom megvan – amint vesszük – hogy mindig őszintén és himezés-hámozás nélkül szoktam beszélni. Abban a pillanatban vágnám ki nyelvemet, amelyben nem ugy szólna, mint érez szivem. Egyébiránt ha az őszinteség hiba, ugy az nem az én hibám, hanem az egész magyar nemzeté, mely őszinte volt a világ teremtése óta, és én megvallom, nem akarok jobb lenni nemzetemnél, azt akarom, hogy legyenek meg bennem a magyar nemzet jó és rossz szokásai egyaránt, legyek tetőtől talpig magyar.

Igy gondolkodom én, azért nem csürtem-csavartam a dolgot, hanem kereken kimondtam, hogy szándékom követté lenni, ha megválasztotok, atyámfiai. Miért óhajtom épen azt, hogy ti válasszatok meg követnek? – azért, mert ez a föld, melyen ti laktok, ez a szép Kis-Kunság, az én szülőföldem s bármily közel áll az ember szivéhez az egész haza, még közelebb áll az a hely a hazában, ahol született.

Megnyerem-e bizalmatokat, vagy nem? azt ti tudjátok és az isten... nem becsülöm túl magamat, nem akarok dicsekedni, de isten szent ugyse’! tehetségemhez képest tettem annyit a hazáért, különösen a köznépért, hogy bizodalmára érdemes legyek. Olvassátok el azokat a könyveket, amelyeket irtam, jó rakás: abból meg fogjátok látni, mennyire szerettem mindig a népet és pártját fogtam és küzdöttem érte. Könnyü most a nép barátjának lenni, most, mikor a nép az úr a hazában és a világon; de én már akkor barátja voltam a népnek, mikor azt még parasztnak hivták és megvetették s engemet szinte megvetettek és keserüséggel illettek, mint a nép pártfogóját. E fáradozásaimért egy jutalmat kivánok, azt a jutalmat kivánom, hogy olyan helyre állitsatok, a hol értetek tovább is fáradozhassak s ahol tán többet használhatok nektek, mint eddig használtam.

(...) Ha valaki csakugyan dicsekedésnek veszi előbbeni szavaimat, ám vegye; megengedem hát, hogy olyan pimasz voltam, hogy hetvenkedtem, de olyan alávaló soha nem voltam, hogy akárkinek is hizelkedjem. A legjobb alkalmam volna rá most, megszerettetni magamat veletek az által, ha az egekig magasztalnálak benneteket, hogy ti kunok, ti ilyen meg ilyen, dicső, páratlan, hasonremek emberek vagytok. Ha én azt amugy hosszas kacskaringósan kikanyargatnám, tudom, nem esnék roszul egyikteknek sem, sőt közületek többen megsimitanák a bajuszokat és a hajokat s azt mondanák: „ejnye, mégis derék ember ez a Petőfi, tegyük meg követnek.” Hanem azt korán se várjátok, hogy én titeket magasztaljalak, mert akkor szemtelenül hazudnám. Becsületemre mondom, hogy ti nem vagytok remek emberek, vagy eddig legalább nem voltatok. Március 15-éig az egész Magyarország nagyon szolgalelkü, kutyaalázatosságu ország volt és ti ebben a virtusban közelebb álltatok az elsőkhöz, mint az utósókhoz. Gondoljatok csak vissza arra a Szluha kapitányra, hogy süvegeltétek, hogy csúsztatok-másztatok előtte. Ah, ha eszembe jut, még most is szégyenlem magamat a ti nevetekben. A zsidók hajdan Mózes idejében az isten helyett egy arany borjut imádtak, de ti még lejebb sülyedtetek, – ti egy ólomszamarat imádtatok. Azonban ez az idő lejárt és remélem, hogy lejárt mindörökre. Fölemeltétek fejeteket s fölteszem rólatok, hogy soha többé meg nem hajoltok semmiféle ember előtt a kerek világon. Az isten az állatnak teremtett négy lábat, az embernek csak kettőt, azért, hogy egyenesen járjon és embertársainak egyenest a szeme közé nézzen, – mert az ég alatt minden ember egyenlő, egynek sem szabad másokra lenézni, egynek sem szabad másokra fölnézni. Nem ismerek magamnál se kisebbet, se nagyobbat.

Ennyit akartam mondani, atyámfiai, ebből megitélhetitek, hogyan érzek és hogyan gondolkodom. Ha kedvetekre való vagyok, meg fogtok követnek választani, s akkor minden erőmet nagy és szent kötelességem teljesitésére forditom. (...)

 

2.) Nyilatkozat

(Kun-Szentmiklós, jun. 15. 1848.)

Eljött az idő, midőn nemzetté lett a nép, s ő választja képviselőit az országgyülésre, nem pedig a nemesség. Kaptam az alkalmon, hogy aki eddig az irodalomban képviseltem a népet, képviseljem most az országgyülésen is... ki ismerné jobban szükségeit, mint én? ki védelmezné lelkesedettebben jogait, mint én? hiszen a nép az én vallásom, istenem! Lejöttem szülőföldemre Kis-Kunságba, proclamatiót osztottam szét a nép között, azt az egész kerület választóinak nem-kaputos része lelkesedéssel fogadta, s egy hangon azt beszélték, hogy engem választanak követnek. Néhány napra fölrándultam Pestre, s mire ismét visszajöttem, oly borzasztó hirek kerengtek felőlem, milyek csak a legelvetemedettebb gonosztévőt illetik. Kik terjesztették ezen hireket? természetesen a kaputosok. (...) Kiálltam a városház elé, s beszéltem az összegyült néphez a követválasztásról és hallgattam a rám sujtott vádakról, nem a birói parancs következtében, hanem láttam a nép arcáról, hogy ha emlitem is rágalmazóimat (kik a városház egyik ablakából néztek) azonnal berontanak s szétszaggatják őket, mint a rosz bankókat. (...)

Tegnapelőtt délután egy barátomhoz, kinél itt szállva vagyok, egy levél érkezett a szabadszállási várospecséttel s „Szabadszállás városa birái” aláirással. Ez becsületére válnék a legutolsó kanásznak, a legelső jezsuitának és Metternichnek. Tartalma többek között: „Ezen fenyegető veszélyt a fanaticus izgató Petőfinek követünkűl magát feltolni akaró erénytelensége (???) okozá (...) Petőfi egy polgártársunk azon kérdésére, hogy mikor leend már béke honunkban, azt felelé, hogy soha sem, mig ezen ország vissza nem száll azokra kiké volt, t.i. a tótokra (...)” Barátom, kihez e levél intézve volt, átadta ezt nekem. Azt gondoltam, hogy e terroristicus levéllel csak el akarnak engem onnan ijeszteni, de elhatároztam, hogy ha igazán akármilyen ingerült is a nép ellenem, a rám árasztott becstelen rágalmak következtében, meg fogok a választáson jelenni, s az ingerülteket fölvilágositom és lecsillapitom... (...) Tegnap estefelé átmentem Szabadszállásra. Egy ismerősömhöz szálltam. Midőn ott megláttak, az egész háznép iszonyu rémületbe esett, alig voltak képesek ennyit mondani:

– Az istenért, távozzék el tüstént, ebben a szempillantásban, mert mindjárt agyon verik. Tegnapelőtt majd éjfélig tartottak népgyülést ön ellen a kaputosok, s a népet felbőszitették. A pap, kinek fia akar követ lenni, azt mondta: mihelyt bejön ön a városba, azonnal félre vereti a harangokat. Távozzék, ha élete kedves!

(...) Éjjel ugy tiz óra felé muzsikaszó és kurjongatás keltett föl álmomból. A pap fiát éltették, mint követet. Kinéztem, ott kinn a ház népe mondja, hogy az egész várost itatja a pap. Miután látták az alávalók, a becstelenek, hogy semmi rágalommal, semmi gyalázással el nem hódithatják tőlem az embereket, a végsőre vetemedtek, borral és pálinkával vették el a szegény szánakozásra méltó nép eszét, hogy énellenem, és igy önnön maga ellen forduljon! Az ivás és orditozás egész éjjel tartott. (...) Ekkép ment végbe a követválasztás. Nem hamisitottam egy tényt sem, de csak egy szót sem, isten engem ugy segéljen ezen és a más világon!

És azok, kik ellenem lázitották a népet, örökké azt beszélték, hogy én lázitottam, én vagyok a lázitó... (...) És ennek ma kellett történnie, hogy engem, mint orosz spiont, mint hazaárulót, agyon akart verni a magyar nép, ma junius 15-kén... ma három hónapja, hogy martius 15-dike volt, midőn első valék azok közt, kik a magyar nép szabadságáért szót emeltek, sikra szálltak! – De én azért nem a népet kárhoztatom, hanem ámitóit, félrevezetőit, kiket egykor törvény és isten egyaránt meglakoltat... a nép én előttem szent, annyival inkább szent, mert gyönge, mint a gyermek. – Dicsértessék a nép neve most és mind örökké!

 

3.) A szabadszállási néphez

(Petőfi nyílt levele)

Polgártársaim! ti ellenséges kezet emeltetek rám, én baráti kezet nyujtok tinektek; követem a szentirást, mely azt mondja: „aki követ hajit utánad, hajits te vissza kenyeret.” Istenemre mondom, akkor sem haragudtam rátok, mikor engem vadállatok módjára megrohantatok, hogy széttépjetek, annál kevésbbé haragszom most; de haragszom azokra, kik annyira elámitottak benneteket, hogy ellenem fordultatok, mint ellenségtek ellen, aki legjobb barátotok vagyok széles e világon!... titeket csak sajnálni tudlak, sajnállak szivemből.

Ha még át nem láttátok, majd át fogjátok látni, hogy vétkeztetek, nagyot vétkeztetek ellenem és magatok ellen, és akkor pirulni fogtok, szégyenelni fogjátok magatokat, és sokért nem adnátok, ha nem történt volna meg az, ami megtörtént. Az egész magyar nemzet ujjal fog rátok mutatni, hogy ti vagytok azok, akik engemet kikergettetek várostokból, és nektek az az ujjalmutatás jobban fáj majd a pofoncsapásnál.

Polgártársaim, ha azok az urak, akik engem becstelenitettek előttetek, igaz utban jártak: miért nem hagytak engem szóhoz jutni?... (...) Első fölindulásomban azt határoztam, hogy törvény elébe állitom becsületem megsértőit, de most már máskép gondolkozom... azzal csak magamat szennyezném be, ha egy sorompó elébe állanék olyan piszok fajjal, mint azok. Ez csak annyi volna, mint ha a hold bepörölné azokat a kutyákat, amelyek őtet megugatják. (...)Nagy Károly uram pedig hiába diadalmaskodik, mert azt a választást meg fogja semmisiteni az országgyülés, mint törvénytelent, és őkelmét ebrudon fogják kivetni a követek közül, és ugy kell neki, mert aki mint vet, ugy arat. (...) Ti, polgártársaim, készüljetek az uj követválasztásra, mely egy hónap mulva bizonyosan meglesz, készüljetek el jobban, mint az előbbenire. (...)

 


Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv

Jegyzetek

308.választási kiáltványa:Petőfi június 8-ig tartózkodott választókerületében, s itt személyesen osztotta szét röplapként kinyomtatott kiáltványát. Föltehetően 1848 júniusának első napjaiban írta.(Vissza)

 

185.Ez a város születésem helye:Kiskunfélegyházát nevezi Petőfi szülővárosának, holott valójában Kiskőrösön született, csak később költözött a család Félegyházára. Az akkor még szlovákok lakta Kiskőrös helyett a színtiszta magyar Kiskunfélegyházát választva a maga hovatartozását hangsúlyozta.(Vissza)

 

310.apám:Petrovics (eredetileg Petrovitz) István jómódú mészárszék-, korcsma- és földbérlő volt, amíg az 1838-as dunai árvíz és egy rokon anyagi csődje, kiért kezességet vállalt, anyagi romlásba nem döntötte.(Vissza)

 

311.elszakadtam közületek:Petőfit apja – anyagi lehetőségeitől függően – igyekezett minél színvonalasabb iskolába járatni, s így korán elkerült hazulról.(Vissza)

 

312.követeket:országgyűlési képviselőket.(Vissza)

 

313.hasonremek:egyaránt remek.(Vissza)

 

314.Szluha kapitányra:Szluha Imre jászkun kerületi főkapitányra már csak azért is haragudhatott Petőfi, mert 1841-ben Szluha volt az elnöke annak a bizottságnak, amely elutasította Petőfi apjának fizetési kérelmét, s ez tette teljessé a család anyagi csődjét.(Vissza)

 

315.Eljött...:a választás napján írt Nyilatkozatot először a Marczius Tizenötödike hozta le (s ez a változat az egyetlen, amely az eredeti szöveget tartalmazza). Petőfi levélben több lapnak is megküldte, a következő kísérő szavakkal: „Kérem minden becsületes elvű szerkesztőtársamat, hogy e cikket lapjában közölni sziveskedjék.” Utóbb Petőfi – föltehetően azért, hogy nagyobb sajtóteret biztosítson számára – enyhített a Nyilatkozatszövegén. Az enyhített változatot először a maga lapjában, az Életképekben jelentette meg. A választás eredménye és a Nyilatkozat élénk sajtóvisszhangot váltott ki.(Vissza)

 

287.proclamatiót:kiáltványt.(Vissza)

 

316.nem-kaputos:a kaputos („kabátot viselő”), módosabb réteg Petőfi családját azok közé számította, akik nem szerezték meg a beleszólási jogukat a vidék dolgainak intézésébe; Petőfi választási kudarcának ez volt az egyik fő oka.(Vissza)

 

317....kaputosok:a Marczius Tizenötödike 1848. június 20-iki számának híradása szerint „a kiskunsági kaputosok azzal agitáltak Petőfi ellen, hogy ő republicanus és – tót királyt akar”.(Vissza)

 

318.birói parancs:ugyanis a választásra felügyelő kúnszentmiklósi bíró, Virágh Dénes, aki maga is a kaputosokhoz húzott, megtiltotta Petőfinek, hogy választási beszédében kitérjen az őt ért vádakra.(Vissza)

 

319.Metternich:Klemens Lothar Wenzel Metternich herceg (1773–1859), osztrák kancellár és külügyminiszter, a Szent Szövetség létrehozója, akit az első 1848-as bécsi forradalom buktatott meg. A leggyűlöltebb emberek egyike volt ekkor.(Vissza)

 

320.A pap, kinek fia; Nagy Károly:a református pap fia, a később követnek megválasztott Nagy Károly.(Vissza)

 

321.... levele:röplap, melyet Petőfi a szabadszállási kudarc után osztatott szét választókerületében. Június végén írta; bizakodó hangja alapján valószínű, hogy a szabadszállási választók küldöttségének Deák Ferenc igazságügy-miniszternél való személyes tiltakozása után.(Vissza)

Képtalálat a következőre: „petőfi sándor képviselő választás 1848”

 

 

 

 
Eugéniusz Testamentuma XXI. - Pokoljáró dudások sorsa – IV.
A boldog élet bölcselete és poézise
2018. április 19. csütörtök, 06:38

Képtalálat a következőre: „PETŐFI SÁNDOR AZ APOSTOL”

Eugéniusz Testamentuma XXI.

Boldog-boldogtalan, bölcs és balga

A földi/égi poklok és mennyországok

 

Pokoljáró dudások sorsa – IV.

Képtalálat a következőre: „PETŐFI SÁNDOR AZ APOSTOL”

APOSTOL

(részlet)

Megmondta ő, hogy gondolatjai
Fejében nem halhatnak el,
Hogy eljön a nap, amidőn
Ezek kijőnek börtönükből,
S bejárják a világot.

És úgy történt. Amit sok évi
Erőködés meg nem hozott, amért
Hiába volt olyan sok fáradás,
Meghozta egy véletlen pillanat.
Egy titkos nyomdát fedezett föl
Alant: elrejtve föld alá,
S ott kinyomatta műveit.
Mi volt ezen müvekben? az,
Hogy a papok nem emberek,
De ördögök,
S a királyok nem istenek,
Hanem csak emberek,
És minden ember ember egyaránt,
S az embernek nemcsak joga,
Hanem teremtőjéhezi
Kötelessége is
Szabadnak lennie,
Mert aki isten legszebb adományát
Meg nem becsűli,
Magát az istent sem becsűli az!

Kijött a könyv, s ország-világban
Ezrével olyan gyorsan terjedett el,
Mikéntha villám hordta volna szét.
Mohón nyelé el a szomjas világ
E tiszta enyhitő italt,
És lelke tőle megfrisült,
De elsápadt a hatalom, kiűlt
Ráncokba szedett homlokára a düh,
És elmennydörgé haragos szavával:
"Ez lázitó könyv!
Vallást s fölséget sért.
Szerzőjének lakolnia
Kell a törvény szerint."
És a megrémült nép utánamondá:
"Valóban, e könyv lázitó,
Vallást s fölséget sért.
Szerzőjének lakolnia
Kell a törvény szerint.
A törvény szent és sérthetetlen!"

S szerzője rémesen lakolt.
Az utca közepén
Fogták el őt, s elhurcolák.
"Megálljatok," szólt esdekelve,
"Oh irgalom, megálljatok!
Nem akarok én menekűlni,
Mindenhová megyek nyugodtan,
Csak egy kevéssé várjatok.
Nézzétek azt az ablakot,
Az én szobámnak ablaka,
Ott nőm és gyermekem lakik.
Vezessetek hozzájok egy,
Csak egy rövid kis pillanatra,
Mig egyszer ölelem meg őket
S egy isten-hozzádot mondok nekik,
Aztán nem bánom én, hurcoljatok,
De én bucsú nélkül nem mehetek.
Inkább megyek le a pokolba
A búcsuzás után,
Mint föl a mennybe búcsu nélkül.
Nem vagytok férjek és apák?
Mit mondanátok, és mit érzenétek,
Ha véletek mások bánnának így?
Nekem nincs senkim a kerek világon,
Csak nőm és gyermekem,
És őnekik sincs a világon
Kivűlem senkiök, de senkiök;
Eresszetek, jó emberek,
Eresszetek, hadd lássuk egymást
Még egyszer és talán utószor.
Ne rajtam szánakozzatok,
De őrajtok, hisz ők ártatlanok,
Hisz nem vétettek ők
Sem a törvénynek, sem tinektek,
Ne öljétek meg őket!...
Oh istenem, ha szavaimra
Nem indultok meg, könnyeim
Indítsanak meg... e könyűk
Szivem vérének cseppjei,
Halálveríték lelkem homlokáról!"

Zokogva térdepelt le,
S mint szebb időkben egykor kedvesének,
Most a poroszlók térdeit ölelte,
De ők kegyetlen, gúnyos röhögéssel
Emelték őt fel s vitték a szekérhez,
Mely ott az ő számára állt.
Midőn látá, hogy nem használ a szép szó,
Düh szállta meg, s előszedé
Testének minden erejét, hogy
Erőszak által győzzön, menekűljön.
Oroszlánbátorsággal és
Őrült erővel küszködött,
De hasztalan! legyűrték, megkötözték.
S bedobták őt a szekér mélyibe.
Ott ordított, mint a vadállat,
Ordított ilyen átkokat:

"Átok reátok s maradékitokra,
Ti emberbőrbe öltözött,
Sátánokkal bélelt fenevadak,
Kiknek keblében szív helyett
Undok varangyos béka van!
Borítsa el pofátokat
A fekély olyan vastagon,
Mint a gazság van lelketek felett,
És aztán faljanak föl a
Szemétdomb férgei!
Átok reátok és királyotokra,
Kinek nevében az erényt
A mészárszékre viszitek!
Átok reád, bitang lator király,
Ki istennek tartod magad,
S ördög vagy, a hazugság ördöge!...
Ki bízta rád a milliókat?
Farkasra a nyájat ki bízta?
Kezed vörös, mint bíborod,
Arcod sápadt, mint koronád,
Szived fekete, mint a gyász,
Mely műveid után huzódik,
Miként az esti hosszu árnyék.
Meddig bitorlod még a
Rablott hatalmat, rablott jogokat?
Lázadjanak föl, mint az óceán,
Alattvalóid, és ha zsoldosidnak
Százezrivel kiállasz ellenök,
Ne adja isten, hogy meghalj vitézül
Ott a csatán, mint illő férfiúhoz;
Te légy, ki megkezdd gyáván a futást,
Fuss és bújjál el trónusod alá,
Mint ágy alá a megszeppent kutya,
Onnan kotorjanak ki és kacagva
Köpködjenek könyörgő szemeidbe
A gyermekek s vénasszonyok,
S kik egykor lábad csókolák,
Azoknak csókold majd te lábait,
Azok rugdossák ki egyenként
Vigyorgó fogadat,
Azok rugdossák ki belőled a
Nyomoruságos hitvány életet!
Dögölj meg oly kétségb'esetten,
Amilyenné engem tevél!...
Oh nőm... oh gyermekem
..."

Petőfi Sándor, 1848.

Képtalálat a következőre: „PETŐFI SÁNDOR AZ APOSTOL”

*

Első

generációs

értelmiségiként

„tour-rotour” osztályidegen –

ahonnan jött, ott már nem,

ahová érkezett, ott még nem

fogadják vissza illetve be…

 

*

 

Pár

hét alatt kell

egy rossz kurvából

egy kiművelt hetérát varázsolni…

 

*

 

Pillanatonként

ötlenek fel a gondolatok,

amiket éppily gyorsan el is vetsz

(a papír még üres, de a papírkosár már tele)

 

*

 

Platón barátod,

de az igazságból

az ő kedvéért se engedsz:

így akár még Őt is elveszíted

 

*

 

Polgárjogi aktivisták

ügyének védelme miatt

elesel pénzes megbízásoktól

 

*

 

Politikai fogoly,

akit a smasszerek mellet

a közbűntényesek is szívatnak…

 

*

 

Pont azok

a pályatársak ellendrukkerek,

akik már értik a műved jelentőségét

 

*

 

Rágalom-

hadjárat indul ellened:

te védekezésre képtelen állapotban vagy

 

*

 

Rákbeteg

kisgyerekek rácsos ágyai

között járod bohócdoktori utad

 

*

 

Régóta tart

alkotói válságod

és depressziód és

nincs fény az alagút végén.

 

*

 

Rendőri

megfigyelés alá helyeznek,

hogy elriasszák tőled pályatársaidat

 

*

 

Rendszeresen

egyedül marad külön-

véleményével, és így

könnyen elbizonytalanodhat

 

*

 

Rengeteg

gyakorolás teszi a mestert:

indiszponáltan sem mehet a Szint alá

 

*

 

S ha

még mártírt se

csinálnak belőled? –

Diliházba zárva szépen leépülsz

 

*

 

Saját

keresztje mellett

egy darabig másokét

is cipeli a Kálvária dombra

 

*

 

Saját

ügyét istenre bízva

másokért perel és ágál

az evilági fórumok előtt

 

*

 

Se

a börtönben,

se szabadulásod után

nem képezheted tovább magad

 

*

 

Sok

becsület-

sértéseknek

le kell peregnie rólad:

mert az a legény, aki állja…

 

*

 

Sok

hűhó semmiért?

Erre a legnagyobb

esélyed a szellemi pályán van…

 

*

 

Sok irigyed

a szenvedésed

aranyfedezetéből

csak aranyat mazsolázna ki

 

*

 

Sok régi

”jóakaródról”

kell elgondolnod:

nem volt a családi barát ügynök?

 

*

 

Sok

terve meghiúsul,

sok kudarc éri, és így

hol magára, hol másra támad

 

*

 

Sok tudás,

lelemény és bátorság,

és még több szerencse kell

a mindenkori Döbrögi uraságok

igen kockázatos elfenekeléséhez

 

*

 

Sokáig

kavarog kaotikusan

benne a mondandó, a tartalom,

míg kozmosszá, kész művé formálódik

 

*

 

Sokáig maradsz

„fiatal pályakezdő”,

amíg ki nem halnak

a nagy, hosszúéltű öregek,

a gerontokrata akadémiákon

 

*

 

Sokáig,

és elmélyülten próbálnak,

pedig esélyük sincs a darab bemutatására

 

*

 

Sok-sok

meghívást kapsz

távoli kis falvakba,

jelképes díjazásárt –

nehéz a visszautasítás

 

*

 

Sokszor

a hallgatásod a legtöbb,

amit itt és most tehetsz,

pedig te úgy üvöltenél már…

 

*

 

Sokszor

fel-felébred bennem

a gyötrő gyanakvás:

csak epigon vagyok?

 

*

 

Sóvár

gyerekszemek

kalácsot kérnek tőle,

de te csak tanácsot tud adni…

 

*

 

Szent Johanna

Előbb máglyán megégetnek,

majd később – jó esetben – szentté avatnak

 

*

 

Szamizdatosként

kerülnek, mint a pestisest,

vagy karanténba, gettóba zárnak

 

*

 

Szavai hitelének

aranyfedezete van:

szenvedéstörténeted, passiód

 

*

 

Szelíd

paternalista

erőszakkal nevel,

a kései köszönet nem jut el hozzá…

 

*

 

Szép dolog

a repülés úttörőjének lenni,

de ki kötne veled életbiztosítást

 

*

 

Szép

és a családra szabott

házat tervez, ill. tervezne,

ha az újgazdag „kisisten” nem végezne

 

*

 

Szétosztod

királyi kincseidet,

neked viszont alamizsnáért kell koldulni

 

*

 

Szinte lehetetlen,

de mégis zsarolhatatlannak

kell lenned és mindvégig maradnod

 

*

 

Szonettjeid

ívre, kilóra mérik  –

még jó, ha nem

a hentes zsírpapírja lesz

(Csokonai: A méla Tempefői)

 

*

 

Szülei már,

munkája még

nem tudja eltartani:

koldusdiákként nyomorog

 

*

 

Szülő-

anyja-apja

volt a műnek,

de annyit „adaptálták”:

már nem is ismer rá…

 

*

 

Szülőfölded

javát akarva

igazadhoz ragaszkodva

leszel „a nép ellensége”

 

*

 

Szülői

értekezleten

úgy felszólalni,hogy

ne gyerekeden verjék el a port…

 

*

 

Tábornokként

arról kell döntened, hogy

melyik csapatod küldöd a biztos halálba

 

*

 

Kapcsolódó kép

Képtalálat a következőre: „PETŐFI SÁNDOR AZ APOSTOL”

 

*

 

Talán

sose derül ki:

tehetségtelen vagy, vagy

tényleg titkosan feketelistázott?

 

*

 

Te

álmodban

is tovább dolgozol,

ahogyan álmodban is tovább üldöznek

 

*

 

Te

megbotránkoztatod

a konformistát, a nyárspolgárt -

ő meg piti,aljas bosszút áll rajtad

 

*

 

Te

nem a tévéfotelből,

de a helyszínen tanulmányozol

vulkánkitöréseket, földrengéseket stb.

 

*

 

Te

nem lehetsz zsarolható,

semmi nyíltan vállalhatatlant nem tehetsz…

 

*

 

Te

olyan vagy, mint

az a naiv bolond lány,

aki más súlyos bűnét is magára vállalja?

 

*

 

Te vagy

Cassius is és Brutus is,

akinek meg kellene ölnie a „zsarnokot”…!

 

*

 

Tehetetlenül

kell ismét végignézned:

a kezed között hal meg kis beteged

 

*

 

Tehetetlenül

kell nézned, ahogy

a tollaiddal ékeskedők illegetik magukat

 

*

 

Többen olvassák

ex-szerelmed szennyes-

kiteregetését mint a verseidet

 

*

 

Törheted a fejed,

akrobatikáztathatod agyad:

a múltat miképp lehet rekonstruálni

 

*

 

Tudnod kell

hallgatni is gondolatcsíráidról,

hogy durva láb le és el ne tapossa

 

*

 

Tudnod kell

nagyon biztosan titkosítani

és széles körben publikálni is…

 

*

 

Túl jól

sikerült a regény:

típusaiban sok ismerős

magára ismer és ezért megutál

(az úgynevezett kulcsregény)

 

*

 

Túl sok

a szem a láncban:

slágert szerezni, jó előadót

és kiadót is, kereskedőt is találni

 

*

 

Túl sok

titkot bíztak rád,

s te joggal retteghetsz

a kifecsegéstől, vagy a kínvallatástól

 

*

 

Túlképzett:

ha nem „butítja le” magát,

sehol nem tud elhelyezkedni…

 

*

 

Úgy él,

mint a nomád vándor,

aki nem tudhatja még,

hogy hol alszik ma éjjel…

 

*

 

Úgy is

győznöd kellene,

ha a riválisok ma éppen

doppingolnak és durván csalnak…

 

*

 

Úgy járhatsz,

mint József A. és Babits:

publikálják (elme)orvosi leleteid

 

*

 

Úgy kell

elvégezni iskolákat,

és letenni a vizsgákat,

hogy közben ne mossák ki agyad…

 

*

 

Úgy szeretne

otthon békésen pipázgatni,

de Muszáj Herkulesként küzd a közéletben

 

*

 

Új

numerus clausus

léphet életbe korlátozva

diploma- és állásszerzésed

 

*

 

Új

és így szokatlan

alkotásod, életformád

szabad prédája a vicclapoknak…

 

*

 

Utálhatnak,

mint a seregben az írnokot,

aki elsunnyogja a napi kemény kiképzést!

(nincsenek tisztában a munkád nehézségeivel)

 

*

 

Üres papírral

és tollal, tintával

a semmiből kellene

egy új világot teremtened…

 

*

 

Vádolnak,

mert szenvedély-

betegek „orvosaként”

kutyaharapást szőrével is…

 

*

 

Vagy

a kitelepítésben senyved,

és kiesik a gyakorlatból, a pályáról –

vagy a gaz górék előtt produkálja magát

(pl.: a Te rongyos élet c. film operett dívája)

 

*

 

Vagy

a kutya

se szól hozzád,

vagy túlhalmoznak:

meghívások, programok…

 

*

 

Vagy

a víz alá nyomnak –

vagy üres medencében

lehetsz úgynevezett szabadúszó

 

*

 

Vagy

apokriffá stigmatizálják,

vagy kanonizálva kötelező olvasmány lesz

 

*

 

Vagy

bűntudatosan lógsz,

vagy az égő házból próbálsz embert menteni

 

*

 

Vagy

családi könyvtár se volt,

vagy csak éjjel titokban olvashattál…

 

*

 

Vagy

meg sem értik, elhallgatják a műved,

vagy – akár szándékkal – félremagyarázzák

 

*

 

Vagy

nem érti-értékeli

feleséged a munkád,

vagy mindenbe bele-beleszól

 

*

 

Vagy

nem kap

megrendelést

köztéri szoborra,

vagy még életében ledöntik

 

*

 

Vajon

kapsz-e égi segítséget

évekig türelemmel várni,

míg egyszer talán eljön az időd

 

*

 

Vannak idők,

amikor nem veheted át a kitüntetést,

pedig akkor éppen de jól jönne-esne

 

*

 

Veled

statuálnak példát,

hogy újságíró kollegáidat

szigorúbb öncenzúrára bírják rá

 

*

 

Veszélyes

misszióddal járhat,hogy

szőröstül-bőröstül felfalnak a „vadak”

 

*

 

Vigasztal-e

az a közmondás,

miszerint nem az a legény,

aki üt, hanem az, aki állja…

 

*

 

Világ-

megváltásra készült,

ma meg az írógépét

sem tudja zaciból kiváltani

 

*

 

Visszautasíthatatlan

felkérést kapsz, hogy

verssel köszöntsd a Vezért…

…hogy vágod ki magad a csávából?

 

*

 

Vörös posztó

a Hatalom szemében:

s Ő megvadulva sokszor

legázol, megtipor, megtapos…

 

*

 

Zseniális

szójátékaid,

pesti humorod

elvileg örökre lefordíthatatlanok

 

*

 

A dilettáns,

a kontár stigma a homlokodon,

ha nem szereztél diplomát, fokozatokat…

 

*

 

A

Hortobágy

poétája vagy,

akit lehúznak a társak,

aki nem kap pozitív megerősítést…

 

*

 

A

humorista

nem kap díjat –

egy sorba vesznek

a nadrágletolós bohóccal…

 

*

 

A

képesítés

ára az agymosás –

vagy mehetsz a bányába dolgozni,

és éjszaka előveheted a könyveket…

 

*

 

A középszer

lehúzó terrorja –

avagy a Gresham-törvény érvénye

a szellemi hivatásokban, pályákon…

 

*

 

A

köz-

szeméremsértés vádja ér,

és megvető pillantások, levelek

áradnak feléd családos anyukáktól…

 

*

 

A magyar messiások -

egy nagyra hivatott népet

kellene nagyon felrázni a félálomból,

visszafordítani a züllés/pusztulás lejtőről…

 

*

 

A megalázó hálapénz –

próbálsz, de nem mindig tudsz

úgy nézni a paciensre, hogy ad-e…

 

*

 

A muzsikus tücsök tele…

Kiöregszel a szakmából,

kettétörik a pályád,

nincs tartalékod,

nincs kenyérkereseted…

 

*

 

A jótettedet

hamar elfelejtik –

az egy vaskos tévedésed

viszont örökre neved mellé kerül…

 

*

 

A napi

életben csetlő-botló,

a szórakozott professzor,

akit kihasználnak, átvernek,

s még ki is nevetnek…

 

*

 

A

nem fair

diszkvalifikálás veszélye –

el sem indulhatsz a „versenyen”,

nem is engedik, hogy megmérettesd magad…

 

*

 

Közellenség

Public Enemy No. 1.

Amiért jutalmat érdemelnél,

éppen azért büntet a hatalom,

de még a közhangulat is ellened fordul…

 

*

 

Képtalálat a következőre: „PETŐFI SÁNDOR AZ APOSTOL”

Jn 16,29-33

Tanítványai erre azt mondták:

,,Íme, most nyíltan beszélsz,

és nem példabeszédet mondasz.

Most tudjuk, hogy mindent tudsz,

és nincs szükséged arra,

hogy valaki kérdezzen téged.

Ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél.''

Jézus azt felelte nekik:

,,Most hiszitek?

Íme, eljön az óra, sőt már itt is van,

amikor elszéledtek, mindenki az otthonába,

engem pedig magamra hagytok.

De én nem vagyok egyedül,

mert az Atya velem van.

Ezeket azért mondtam el nektek,

hogy békességetek legyen bennem.

A világban megpróbáltatások érnek titeket,

de bízzatok: én legyőztem a világot.''

Képtalálat a következőre: „PETŐFI SÁNDOR AZ APOSTOL”

*

Képtalálat a következőre: „PETŐFI SÁNDOR AZ APOSTOL”

A pokoljáró dudások

Nagy Jenciklopédiájá-

nak napi előmunkálatai

Aki dudás akar lenni,

pokolra kell annak menni,

ott kell annak megtanulni,

hogyan kell a dudát fújni….

Mire (ne) számíts, ki itt belépsz!

Jobb ha előre tudod, mit vállalsz.

A szellemi, a vezető, a segítő stb.

pálya buktatói, veszélyei, kockázatai.

Nem – csak - az a legény, aki üt,

hanem az, és főleg az, aki állja….

Képtalálat a következőre: „PETŐFI SÁNDOR AZ APOSTOL”

 

 

 

 

 

 
Eugéniusz testamentuma XXI.- Írástudók/vezetők árulása – IV.
A boldog élet bölcselete és poézise
2018. április 18. szerda, 07:07

Képtalálat a következőre: „koncepciós perek könyv”

Eugéniusz testamentuma XXI.

Boldog-boldogtalan, bölcs-balga

Az aranykor helyett földi pokol

Táltosparipa helyett állatorvosi ló

Képtalálat a következőre: „koncepciós perek könyv”

Írástudók-vezetők árulása és bűnvallása – IV.

 

DSIDA JENŐ

Psalmus Hungaricus

I.

Vagy félezernyi dalt megírtam
s e szót: magyar,
még le nem írtam.
Csábított minden idegen bozót,
minden szerelmet bujtató liget.
Ó, mily hályog borult szememre,
hogy meg nem láttalak,
te elhagyott, te bús, kopár sziget,
magyar sziget a népek Óceánján!
Mily ólom ömlött álmodó fülembe,
hogy nem hatolt belé
a vad hullámverés morzsoló harsogása,
a morzsolódó kis sziget keserű mormogása.
Jaj, mindenből csak vád fakad:
miért kímélted az erőt,
miért kímélted válladat,
miért nem vertél sziklatöltést,
erős, nagy védőgátakat?
Elhagytam koldus, tékozló apámat
s aranyat ástam, én gonosz fiú!
Mily szent vagy te, koldusság
s te sárarany, te szépség, mily hiú!
Koldusapám visszafogadsz-e,
bedőlt viskódban helyet adsz-e,
ha most lábadhoz borulok
s eléd öntöm minden dalom
s férges rongyaid csókkal illetem
s üszkös sebeid tisztára nyalom?
Nagy, éjsötét átkot mondok magamra,
verset, mely nem zenél,
csak felhörög,
eget-nyitó, poklot-nyitó
átkot, hogy zúgjon, mint a szél,
bőgjön, mint megtépett-szakállú vén zsidó
zsoltáros jajgatása
Babylon vizeinél:
Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget
üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Húnyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
népem, te szent, te kárhozott, te drága!

II.

Ó, én tudom, hogy mi a nagyszerű,
a minden embert megsimogató
tág mozdulat,
az élet s halál titkát kutató,
bölcsen nemes, szép, görög hangulat.
A hűssel bíztató, közös és tiszta tó,
a szabadság, mely minden tengerekben
sikongva úszik, ujjong és mulat!
Kezem gyümölcsöt
minden fáról szedett.
Nyolc nemzet nyelvén szóltam életemben
és minden fajták lelke fürdetett.
S most mégis, mégis áruló vagyok,
a minden-eszme sajgó árulója,
most mégis bősz barlanglakó vagyok,
vonító vad, ki vackát félti, ója,
vadállat, tíz köröm
és csattogó agyar
s ki eddig mondtam: ember! -,
most azt mondom: magyar!
És háromszor kiáltom
és holtomig kiáltom:
magyar, magyar, magyar!
A nagy gyümölcsös fájáról szakadt
almából minden nép fia ehet,
de nékem nem szabad,
de nékem nem lehet.
Dalolhat bárki édes szavakat
és búghat lágyan, mint a lehelet
s bízvást nyugodhatik, hol várja pad,
s ha kedve támad, bárhová mehet,
de nékem nem szabad,
de nékem nem lehet.
Bűn a mosolygó pillanat, mit lelkem elhenyél,
szívszakadásig így kell énekelnem
Babylon vizeinél:
Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget
üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Húnyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
népem, te szent, te kárhozott, te drága!

III.

Firenze képei, holland virágok,
zöld tengerek halk, álmos loccsanása,
ájultató gyönyörüségek,
Páris tüze, Velence csillogása,
még lelkemet is lehúnyom,
bezárom, hogy ne lássa.
Ha atomokra bomlik is,
miattuk minden sejtem,
ha arcom kékre torzul is,
mind, mind, mind elfelejtem!
Hajam csapzottra borzolom,
mint gubancos csepűt és szürke kócot
és gőggel viselem
fajtám egyenruháját:
a foltozott darócot.
Mert annak fia vagyok én,
ki a küszöbre téve,
a külső sötétségre vettetett,
kit vernek ezer éve,
kit nem fogad magába soha a béke réve!
Bolyongásom pusztáin,
a végtelen nagy éjen
csak az ő szive fénylik,
ő a rögeszmém, végső szenvedélyem,
ráfonódom, rajta kuszom
fölfelé, mint szőlőkarón a kacs.
Mogorva lettem,
kemény, sötét és szótlan és makacs.
Vér csurgott rám és nem tudom lemosni.
Jajt hallottam és nem tudom feledni.
A holtakat nem tudom eltemetni.
Egy eszelős dal lett az utitársam,
rekedt dal, nem zenél,
csak hörög, mint a szél,
zúg, mint vihartól ráncigált fák
Babylon vizeinél:
Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget
üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Húnyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
népem, te szent, te kárhozott, te drága!

IV.

Mit nékem most a Dante terzinái
s hogy Goethe lelke mit hogyan fogant,
mikor tetszhalott véreimre
hull már a föld és dübörög a hant,
mikor a bús kor harsonája
falakat dönt és lelket ingat,
mikor felejtett, ősi szóra
kell megtanítni fiainkat,
mikor rémít a falvak csendje
s elönt a semmi árja minket
és szülni kell és nemzeni
s magunk képére kalapálni
vánnyadt gyermekeinket!
Mit bánom én a történelmet
s hogy egykoron mi volt!
Lehetsz-e bölcs, lehetsz-e költő,
mikor anyád sikolt?!
Európa, én nagy mesterem,
lámcsak mivé lett fogadott fiad!
Mily korcsbeszédű, hitvány,
elvetemült és tagadó tanítvány.
Addig paskolta áztatott kötél,
míg megszökött és elriadt.
Fáj a földnek és fáj a napnak
s a mindenségnek fáj dalom,
de aki nem volt még magyar,
nem tudja, mi a fájdalom!
Vallom, hogy minden fegyver jogtalan,
a szelíd Isten könnyezett s úgy tanította ezt,
ám annak a kezében, kit fegyver szorongat,
a fegyver megdicsőül és ragyogni kezd.
Ezért nem is hányódom már magamban,
vallom, hogy igazam nincs
és mégis igazam van
és mától fogva énnekem
örökre ez az énekem:
Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget
üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Húnyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
népem, te szent, te kárhozott, te drága!

V.

Idegen-vérű és beszédű
kenyeres jópajtásaim,
kikkel együtt bolyongtam az emberiség ligetét,
kiket szerettem,
s kik szerettétek lágy szivem
nyitott és éneklő sebét,
nekem is fáj, higyjétek el,
hogy zord a szóm és homlokom setét.
Nekem is fáj, hogy búcsuzom,
mert immár más utakra kell mennem,
de így zeng most a trónjavesztett
magyar Isten parancsa bennem
s én nem tagadhatom meg Őt,
mikor beteg és reszkető és nincs többé hatalma,
mikor palástja cafatos és fekvőhelye szalma.
Nincs más testvérem, csak magyar.
Ha virrasztok, miatta állok poszton,
csak tőle kérek kenyeret
s csak ő, kivel a kenyeret megosztom.
Sok tévelygés és sok kanyar
után jutottam el ide:
ha bűnös is, magyar
s ha tolvaj is, magyar
s ha gyilkos is, magyar,
itt nincsen alku, nincsen semmi "de".
Gyűlöletes, ki ünneplő ruháját
s virágos lelkét fitogtatva henceg, -
mi elesettek, páriák vagyunk,
testvérek a nyomorban és a bűnben,
sápadtak, torzak, bélyeges fegyencek.
Zúgjon fel hát a magyar zsoltár,
dúljon a boldog, éji álomokon,
seperjen át a fekete,
tarajos és hideg hullámokon
vérkönnyet csepegő fáklyák fényeinél,
Babylon vizeinél:
Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget
üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Húnyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
népem, te szent, te kárhozott, te drága!

VI.

Száraz nyelvem kisebzett,
égő fejem zavart.
Elindulok, mint egykor Csoma Sándor,
hogy felkutassak minden magyart.
Székelyek, ott a bércek szikla-mellén,
üljetek mellém!
Magyarok ott a Tisza partján,
magyarok ott a Duna partján,
magyarok ott a tót hegyek közt
s a bácskai szőlőhegyek közt,
üljetek mellém.
Magyarok Afrikában, Ázsiában,
Párisban, vagy Amerikában,
üljetek mellém!
Ti eztán születők s ti porlócsontu ősök,
ti réghalott regősök, ti vértanuk, ti hősök,
üljetek mellém!
Ülj ide, gyűlj ide, népem
s hallgasd, amint énekelek,
amint a hárfa húrjait,
feszült idegem húrjait
jajgatva tépem,
ó, népem, árva népem! -
- dalolj velem,
mint akit füstös lángokra szítottak
vérszínű, ósetét, nehéz, fanyar borok,
dalolj velem hörögve
és zúgva és dörögve,
tízmillió, százmillió torok!
Énekelj, hogy világgá hömpölyögjön
zsoltárod, mint a poklok tikkadt, kénköves szele
s Európa fogja be fülét
s nyögjön a borzalomtól
és őrüljön bele! -:
Mérges kígyó legyen eledelünk,
ha téged elfeledünk,
ó, Jeruzsálem!
Nyelvünkön izzó vasszeget
verjenek át,
mikor nem téged emleget,
ó, Jeruzsálem!
Rothadjon el lábunk-kezünk,
mikoron hozzád hűtlenek leszünk,
ó, Jeruzsálem, Jeruzsálem!

*

 

Képtalálat a következőre: „koncepciós perek könyv”

*

Éber

pártmunkás lennék,

de mindig lemaradok egy brosúrával

*

Eddigi

legnagyobb kockáztatásom

a gyerekes telefonbetyárkodás volt

*

Edző vagyok,

aki bomlasztja a csapategységet,

és ráadásul még rossz taktikát is ad

*

Efemer

Kampányokban

emelem fel a cigány-ügy zászlaját

*

Egalitáriánusan,

egyenlőségelvűként

mindenkit egy – igen

alacsony – szintre húzok le

*

Egész

népet akarok

a vádlottak padjára,

majd pedig a börtönbe ültetni

*

Egy

apa vagyok,

aki ugyanazért

egyszer jutalmaz, máskor büntet

*

Egy évben

egyszer szesz-

testvérként összeölelkezem a néppel

*

Egy

fedőcégnél

fedőállásban

fedőszöveget állítok elő

*

Egy gondolat bánt:

ne engem küldjenek hadi tudósítónak…

*

Egy

idegen nyelvben

vagyok majd’ perfekt:

a szakmai tolvajnyelvben

*

Egy igen

(bel)ügyes házmesterként

terrorizálom a lakótársakat

*

Egy

jó királynak

drágán osztogatom

rossznál rosszabb tanácsaimat

*

Egy kevés

keszeget adok ugyan,

de halászni nem tanítalak meg

*

 

Képtalálat a következőre: „koncepciós perek könyv”

*

Egy szőrszál-

hasogató akadémikus vitára

mindig teljes harckészültségben állok

*

Egy kis

türelmet kérek,

már dolgozunk a boldogságpirulán…

*

Egy Leonardo lennék,

amikor ő éppen nem fest,

de tömegpusztító fegyvereket tervez

*

Egy lerobbant

sarki kocsmában

tartom akadémiai székfoglalóm

*

Egy

Michelangelo vagyok,

aki önként széklábat farag

*

Egy Nagyság

bizalmába férkőzök,

hogy majd kitálalhassak róla

*

Egy nap

több álnéven

pro és kontra

több cikket publikálok

*

Egy

őstehetséget

eltanácsoltam,

mert helyesírási hibát vétett

*

Egy

reményem maradt:

a betűmennyiség majd minőségbe „csap át”

*

Egy soha

ki nem ürített

óriási lelki szemétláda vagyok

*

Egy suszter vagyok,

aki nem marad a kaptafánál

*

Egy személyben

három majomként

nem hallok, nem látok, nem beszélek

(de azért, vagy pont ezért fizetnek is)

*

Egy

tolvajkulccsal

akarom kinyitni az összes lélekzárat

*

„Autista” vagyok

Egy üzenetem se jut el lélektől lélekig –

nem tudom/akarom kifejezni magam a köznyelven…

*

Egy-

dimenziósítom a világunkat:

pl. kvantifikálható sportokat

honosítok, propagálok, menedzselek stb.

*

Egyedül

az önigazolás az,

amiben verhetetlen vagyok

*

Egyéni érdekeim

merev keretei között

olykor még áldozok is ügyekért

*

Egyéni

tragédiám miatt

vissza akarom állítatni a halálbüntetést

*

Egyenrangú

vitapartnerek vagyunk,

de csak előttem van mikrofon

*

Egyetlen

pillanatig

sem kételkedtem

az én Nagy Küldetésem felől

*

Egyféle

programnak:

a pogromnak vagyok értelmi szerzője

*

Egy-

folytában edzek,

készülődök, de sohasem mérkőzök

*

Egy-

folytában hazudok ugyan,

de meg tudom indokolni ennek helytelenségét…

*

Egyoldalú a műveltségem:

tüntetően hülye vagyok a reál tudományhoz

*

Egyre

tanácstalanabbá teszlek:

mi egészséges és mi nem?!

*

Egyszer becsaptak,

ezért egyetemes bizalmatlanságot hirdetek

*

Egyszer

már demonstráltam:

köptem rájuk a sötétben…

*

Egyszer

s mindenkorra

betöröm az ifjak vadcsikó lelkét

*

El akarom

veled is hitetni,

hogy az Amway gazdaggá és boldoggá tesz

*

El akarom hitetni,

hogy itt és most tényleg

társadalmi esélyegyenlőség van

*

El ugyan nem adtam,

de rég elittam józan paraszti eszem

*

Elbizonytalanítalak:

azt se tudod, fiú vagy lány vagy!

*

Képtalálat a következőre: „koncepciós perek könyv”

 

*

Eldöntöm

én helyetted,

milyen pályára vagy te alkalmas

*

Elég

beígérni egy pofont,

máris terhelő vallomást teszek (anyámra)

*

Élek

a lehetőséggel:

a papír mindent kibír

és még csak nem is pirul el

*

Élen járok

a nagycsaládosok „lenyulazós”

kifigurázásában/lesajnálásában

*

Elérem,

hogy magad

önként add fel

vagy önként add el

*

Életfogytig

paternalista gyámkodás

alatt tartom az én jó,

és jól tejelő „híveimet”

*

Életfogytiglan

az én lelki segélyemre szorulóvá teszlek

(hetente megsimogatom a partra vetett halat)

*

Életműveddel

mindenki tetszését meg akarod nyerni…

(olyan is lesz – de ez mégsem sikerülhet…)

*

Életművem

néhány bemondásból, aranyköpésből áll

*

Elhárítom

a még meg

és be nem törtek

„beilleszkedési zavarait”

*

Elherdálom az örökséget,

rosszul sáfárkodok a szellemi javakkal

*

Elidegenítlek

barátaidtól, otthonodtól –

sőt: még saját magadtól is!

*

Elvágom a gyökereid,

elbizonytalanítom önazonosságod,

hogy kapaszkodó nélkül kényre-kedvre

sodorhasson ide-oda a napi politikai szél…

*

Elitgárdistaként

példát mutatok az önsorsrontásra,

akár még az öngyilkosság elkövetésére is…

*

Eljátszom

a szókimondást privilegizáló

beépített udvari bolond szerepét

*

Ellendrukker

irigy kutyaként

a szemétdombról ugatok

*

Elmenekülök

a sorskérdésektől

és mélyen beásom magam

egy „egzotikus” téma területére

*

Élő

cáfolata vagyok

annak a tézisnek,

hogy érdemes olvasni

*

Előbb

zavarba hozlak,

összezavarom alapfogalmaidat,

utóbb jelentkezem, hogy elhárítsam

*

Elöl járok

nagy őseink, jeles elődeink

szellemi örökségének elherdálásában

*

Előre kitervelten

mások becsületébe gázolok,

majd elpucolok, gyorsan felszívódok…

*

Elpazaroltam mindenem,

amiről számot kéne adnom

*

Elrontom

a gyermek még

romlatlan anyanyelvérzékét

(+ a nyelvórákat dögunalomba fullasztom)

*

Előre megfontolva

elsorvasztom a folyóiratot,

csődbe juttatom a színházat

*

Elvagdosom

szellemi gyökereidet,

majd sopánkodom tévdiagnózisomhoz

*

Elvakítalak:

kiszúrom a szemeteket

demagóg-populista szólamokkal

*

Élvhajhász vagyok,

de neked testsanyargatást

javallok az óhajtott léleknemesítésre

*

Elviselhetetlen,

ha egy hétig is fekete báránynak néznek

*

Emancipálom a rabszolgát,

hogy beleépíthessem a hajcsárt,

hogy te magad űzd és hajtsd magad…

*

Embernemesítő vagyok:

hadd hulljon a gyenge, a férgese!

A sterilizáltatással stb. pótolom

a természetes szelekciót…

*

Istenítem magam!

Embert akarok formálni saját képemre –

persze csak gyenge utánzatot, epigont stb.

*

Embert

akarok gyártani,

mint elbizakodott Géniusz,

de csak Frankenstein lesz belőle

*

Én

„tudományos

borkóstoló” vagyok,

nem afféle notórius részeges…

*

Én

adagolom

és csomagolom be

a „nadrágszíjmeghúzó” intézkedéseket

*

Én akarom

rendezni a temetésem,

s tartani a gyászbeszédet

*

Én azt mondom

és be is „bizonyítom”, hogy

nem illik a tánc és a filozófia a magyarnak

*

Én aztán

nem követem el a bűnt,

legfeljebb pártolom, fedezem stb.

*

Képtalálat a következőre: „tiszaeszlári per könyv”

 

*

Én

diktálom másoknak

őszinte beismerő vallomásukat

*

Én döntök

a könyvek sorsáról:

irány a bolt vagy a zúzda…

*

Én

igenis

elkötelezett

tudós vagyok:

a multiknak dolgozok

*

Én

ismét

fiatallá varázsollak:

a fényképed retusálásával

*

A

vad

ál-fenegyereknek

időben benőtt a feje lágya,

s ma pártállamügyész,  korrupt politikus,

vagy őfelsége polbeat, protest song énekese…

*

Alkoholmámorban

zseniálisnak tűnő

verset, kiáltványt írt:

így, józan kontroll nélkül

vagy fércművet ad nyomdába,

vagy ő a géniuszában csalódott másnapos…

*

Táltos,

Pegazus létedre beállsz

a malomba vak lóként körbe-körbe trógerolni

*

Én

javasoltam, hogy

a Bibliából készítsenek WC-papírt

*

Én meg tudnám

ölni vagy öletni azokat,

akik az állatokat bántják…!

*

Én

megjósoltam

előre a vesztünk,

és lám: én nyertem…

*

Én

művelem a csodát:

emberi személyiségből

szemellenzős igavonó barmot…

*

Én művelem a kertem,

de szóvirágokon kívül ott más nem terem…

*

Én nagy

gyerek maradtam,

nem állíthattok bíróság elé…!

*

Én ne

lennék radikális:

eltépem a gyökereidet,

és így ültetlek át!

*

Én

okosabb vagyok,

mint maguk a műveim

*

Én

ötlöttem ki

a megaláztatást:

nők meztelen vesszőfuttatását

*

Én

pofátlanul plagizálok,

korrumpálom az eredetiségvizsgálót

*

Én

rendőrkézre adtam,

bíróság elé citáltattam volna

az egyszer megtévedt Jean val Jean-t

*

Én

sem akarok

kimaradni a sztrájkból:

ezért pont én töröm meg

*

Én

termelek,

te fogyasztasz:

eszed, nem eszed –

nem kapsz mást…!

*

Én tudom,

mikor kell zavarni

a SZER adásának vételét

(közvetve ezzel még hitelesítem is

Az elvtársak zsebrádióját – Zsille Z.)

*

Én

vagyok

a kegyetlen

szakmai soviniszta matektanár

*

Én vagyok

a temetőből vissza-

pofátlankodó múlt kísértete

*

Én

vagyok

az aktív alkotó,

te vagy a passzív befogadó…

(ugyan passzivitásra késztetlek,

de ezért azért még kárhoztatlak is…)

*

Én

vagyok

az értelmiségi

janicsárképző intézet spirituálisa

*

Én

vagyok az,

aki az első követ

dobja arra, aki vétkezett

*

Én voltam

az első renegát,

aki Rodostóban muszlim hitre tért,

hogy jobb színben tűnjön fel a Portánál…

*

Énekemben

komolyan kérdezem:

„Maga nős ember vagy boldog?”

*

Énektanárként hitegetem

a jól tejelő dilettáns kornyikálót

*

Engedelmességi

fogadalmat tettem:

a „népellenes parancsnak” is

*

Engem

csak a Hold

és az ember sötét oldala érdekel

*

Engem

nem a Gulágra,

de az amerikai egyetemekre „száműznek”

*

Engem

nem lehet kiiktatni

Isten és a „laikus” kapcsolatából

*

Építészként

az újgazdagok minden heppjét,

parvenü sznobizmusát kiszolgálom

*

Érdekes, hogy

az én értelmiségi utam

valahogy mindig a hatalomhoz visz

*

Eredeti

műveket soha,

recenziójukat esetleg el-elolvasgatom

*

Erőltetett

menetben hajtom

az embernyájat rögeszményeim felé

*

Érzelmi

fogyatékosan

akarok segíteni

értelmi fogyatékosoknak

*

Evolúciós

zsákutcában keveredtem:

nagyeszű könyvmollyá fejlődtem,

akit elfúj a szél, de már a szellő is…

*

Fajsúlyos

vitapartnereimet

elkerülöm vagy ellehetetlenítem

*

Fakó teóriáim

skatulyáiba gyömöszölgetem,

csonkolom bele a lét zöld fáit

*

Fantáziadús

szájhős vagyok,

de nem úgy, hanem

sokkal rosszabb céllal

mint Rumcájsz, Münchausen

*

Fehér, szürke

és fekete maffiák

agytrösztjében szak-tanácsolgatok

*

Fél szemmel

és egész szívvel

mindig az idézettségi,

nézettségi és eladási indexeim nézem

*

Félgőzzel,

rutinból haknizok:

proliknak ill. Mucsára ez is jó lesz…

*

Félisten-

félördög orvosként

kísérletezek a „beteganyagon”

*

Felkapok

egy színes-szagos gondolatot,

amivel kihúzom még ezt a hónapot…

*

Felkavarom a vizet,

hogy a zavarosban halászgathassak

*

Fenntartom

a jótékonysági fedőtevékenység látszatát,

miközben a háttérben népirtásra szövetkezek…

*

Fény

nélküli csillagként

a sötétből csak átkot szórok

*

Fiatal-

korúakat bujtogatok

sírgyalázásra, őseik leköpésére stb.

*

Fifikus

taktikus vagyok:

a legjobb védekezés a támadás…

*

Figyelem-

elterelőként

mindig mást leplezek le,

mint a Tolvaj!-t kiáltó tolvaj

*

Fogalmazás-gátló

avatott szakemberként

kasztrálok és sterilizálok, meddősítek

*

Fogalmazó vagyok:

tiltott szex stb. hirdetéseket

„virágnyelven”, kódolva szövegezek…

*

Foglalkozás

körében elkövetett

kiskorút veszélyeztető vagyok

gyermek- és ifjúságvédő mezben…

*

Mindenevőként

fogyasztok és ürítek csak,

de éltető szellemi táplálékot nem termelek

*

Folyamatosan próbálok

új világokból semmit „teremteni”,

az új nemzedékből nihilistákat nevelni…

 

*

Képtalálat a következőre: „koncepciós perek könyv”

Írástudók-vezetők

árulása és gyónása, bűnvallása

A legszebb hivatásból a leghitványabb mesterség!?

Amennyit használhatna, annyit vagy többet árthat…

Élni vagy visszaélni a szellemi, politikai stb. hatalommal

Az emberiség jótevői és/vagy aktív-passzív gonosztevői

Tippek önvizsgálathoz és bűnvalláshoz, változáshoz…

Az Értelmiségiek Nagy Jenciklopédiája előmunkálatai

 

Képtalálat a következőre: „koncepciós perek könyv”

 

 

 
Eugéniusz Testamentuma XXI. - Hivatások és hitvallások IV.
A boldog élet bölcselete és poézise
2018. április 17. kedd, 06:09

Képtalálat a következőre: „táncsics mihály”

Eugéniusz Testamentuma XXI.

Boldog-boldogtalan, bölcs és balga

A földi/égi poklok és mennyországok

Képtalálat a következőre: „táncsics mihály”

Értelmiségi hivatások és hitvallások – IV.

 

Ady Endre

A tűz csiholója

 

Csak akkor születtek nagy dolgok,

Ha bátrak voltak, akik mertek

S ha százszor tudtak bátrak lenni,

Százszor bátrak és viharvertek.

 

Az első emberi bátorság

Áldassék: a tűz csiholója,

Aki az ismeretlen lángra

Úgy nézett, mint jogos adóra.

 

Mint egy isten, hóban vacogva

Fogadta szent munkája bérét:

Még ma is minden bátor ember

Csörgedezteti az ő vérét.

 

Ez a világ nem testálódott

Tegnaphoz húzó, rongy pulyáknak:

Legkülömb ember, aki bátor

S csak egy külömb van, aki: bátrabb.

 

S aki mást akar, mint mi most van,

Kényes bőrét gyáván nem óvja:

Mint ős-ősére ütött isten:

A fölséges tűz csiholója.

Képtalálat a következőre: „táncsics mihály könyv”

*

Dramatizálva

értetem meg veled,

milyen a súlya a pályaválasztásodnak

*

Tudunk

nyíltan éhségsztrájkot tartani,

vagy titokban böjtölni, ha szent a cél

*

A szépségeszmény

pluralizálásával-sokszínűsítésével

is segítünk az étkezési zavaros nőkön

*

Szellemileg

megsemmisítjük a divat

és a napi szépségideál diktátorait

*

A vár fokára tűzzük

az ördöggel cimboráló

gazfickók erkölcsi hulláját

*

Megtörünk

minden szellemi monopóliumot,

így is nehezítjük az ízlésterrort…

*

Láthatni minket

szorgos hangyaként éppúgy,

mint muzsikáló, „lazsáló” tücsökként!

*

Én metaforákat

ötlök ki helyzetünkre,

te meg újra élvezed s értelmezed

*

Szükség esetén

mint törvényen kívüli,

mint Robin Hood/betyár

küzdj az igazságos rendért

*

Nemcsak

a méltatlanná vált hatalmat,

de a lezüllött néped is ostorozod

*

Ha

nem megy szép szóval,

meg is pálcázzuk az önsorsrontó kiskorúakat

*

Tudunk bővölködni

és szükséget szenvedni -

nem fogadunk szegénységet

*

Nem

tesszük

a kirakatba,

de nem is szégyelljük

a magánéletünket, sőt!

*

Nincsenek

s nem is lehetnek

szégyellt titkaink:

üvegházban üvegzsebbel

*

Nem

másokat zaklatunk,

hogy gyónjon már meg –

papként elöl járunk és nyíltan kiállunk…!

*

Szellemileg

tarthatatlanná teszünk

mindenféle rossz végletet –

pl.: a prüdériát és trágárságot,

és ingyen kínáljuk az arany középutat…

*

Nem engedünk elveszni

a részletinformációkban,

az egészet láttatjuk!

*

Védekezési eszközöket

és taktikákat javaslunk

a dezinformálás ellen

*

Dalaimban

kiénekelt örömöd nő,

a bántod viszont csökken, elenyészik

*

Taníts

hosszú távon gondolkodni:

egy csata veszthető, ha háborút nyersz

*

Kidobatjuk

veled a pótszereket:

szerelmi bánatra ne igyál, ne szektázz stb.

*

A

funkcionális

analfabéta emberek

élettörténeteit gyűjtsd és írd le!

(s ha kell, itt-ott fogalmazd át…)

*

Istentől

van felhatalmazásunk,

hogy gyóntassunk és oldjunk-kössünk

*

A

templom

és az iskola

általunk lesz olyan hely,

ahol komoly szellemi élet van

*

Az

igazság

érdekében

az ördög ügyvédje

is légy a szentté avatási perben

*

A hozzáadott

szellemi értékkel

megszázszorozom a fizikai termék árát

*

Kiűzöm

a megszállottból az ördögöt,

feltéve, ha már ő is szabadulna tőle

*

A

befogadó

hozzájárulásával,

társalkotó közreműködésével

időutazásra hívsz nézőt, olvasót…

*

Ha

jól játszom a királyt,

te is azonosulhatsz vele

legalább egyestés próbaidőre

*

A színházban

nem egy ember,

de egy típus lelki működésébe

szégyenérzet nélkül kukkolhatsz bele…

*

Más

sorsot

átélhetővé téve

egyszeri s reverzibilis

lélekvándorlásban részesítelek…

*

Házról-

házra járva

agitálunk-lázítunk

a szellemi gyarmatosítás ellen

*

Társastáncra

és illemre tanítva, nevelve

könnyítem-gyorsítom a párkereséseket

*

Hírt hozunk

a veled egy csónakban

evező honfitársról, bajtársról,

akit eddig még nem ismerhettél

és így nem is tudtatok összefogni

*

Alulnézetből

megírt szociográfiánkkal

újra felfedeztetjük országunkat

(megismertetjük és megszerettetjük)

*

Megéreztetjük az ízét:

milyen izmusok mankóját eldobva

futni szabadon és önfeledten a réten

*

A haldokló

valódi szándéka szerint

jegyezzük meg, írjuk le végakaratát

*

Tudományos-

fantasztikus regényben-filmben

festünk le vonzó-taszító jövőképeket…

*

Szolidaritást vállalunk

az üldözött-feketelistázott

elvtárssal, de az ellenféllel is…

*

Játékra,

sportra és túrázni

hívjuk a tv gorgófőtől

bénult kisgyermekeket

(A név jelentése görögül:

akinek szörnyű a nézése,

és akire szörnyű ránézni.)

*

Kvázi

agyhalottakat

és hullamereveket

keltünk lelki életre,

mint animátorok

*

Keresztrejtvény,

fejtörő-nyelvjáték:

átmozgatjuk logikád s műveltséged

*

Folyamatosan teszteld

a tudások teljességét-hiányát,

megalapozottságát, bizonyítottságát,

összekapcsoltságát, rendezettségét stb.

*

Nem ismerünk

tekintély, intézmény védte tabukat –

bemutatjuk, milyen sok külső befolyás

alakítja, deformálja a „tiszta tudományt”…

*

„Becsempésszük”

a kötelező tananyag közé

a népdalt, a néptáncot és zenét

*

Részvételünkkel

nem legitimálunk

szabad versenyt szimuláló pályázatot

*

Köztéri szobrot

rendelünk, tervezünk,

támogatunk, állítunk,

bírálunk és avatunk…

*

Magyar szinonimát megadva

leplezd le a szakzsargonos semmitmondókat

*

Utolsó

mohikánként

vagy élő bizonyítéka:

másként is lehet élni-alkotni

*

Zúzdából

kimentünk egy példányt

a könyvből, hogy túlélje a nehéz időket

*

Leleplezzük

a nagypolitika úri huncutságait

téged és titeket közéletre aktivizálva

*

Új

és új nemzedékeket

nevelünk fel elit értelmiséginek

azzal, ahogyan és amit oktatunk

*

Példát mutatunk

önkéntes szilenciummal:

csak jót, jól s jókor publikálj

*

Lobbizunk

az értünk és helyettünk

dolgozó csoportok érdekeiért

*

Mostohagyerek műfajt

felkarolunk és művelünk:

pl. dokumentumfilmet, szociográfiát készítünk

*

Az avantgarde

lila ködeinek oszlatásával

teremtünk jó látási viszonyokat

*

Nem

váltjuk aprópénzre

istenadta talentumainkat,

de nem is ássuk el örökre…

*

Képtalálat a következőre: „táncsics mihály könyv”

Ady Endre

Hunn, új legenda

Hatvany Lajosnak küldöm

szeretettel és hálával azért,

mert szeret, bánt és félt.

 

Minek a tanács, jóslat, aggodalmak?:

Gesztusaim élnek, míg meg nem halnak

S életemnek csak nézői a maiak.

 

Messziről és messzire megy ez élet

S csak: élet ez, summája ezrekének,

Örök, magyar határ-pör, meg nem szakadott.

 

S életük ez a mérsékelt csodáknak,

Mikben mégis ős állandóság vágtat,

Hunn, új legenda, mely zsarnokin életik.

 

Másolja ám el életét a gyönge,

Fúrja magát elélten a göröngybe,

Voltom, se végem nem lehet enyhe szabály.

 

Ha ki király, Sorsának a királya,

Mit bánom én, hogy Goethe hogy csinálja,

Hogy tempóz Arany s Petőfi hogy istenül.

 

Nekem beszédes költő-példák némák,

Sem a betelt s kikerített poémák,

Sem a mutatványos fátum nem kenyerem.

 

Bennem a szándék sok százados szándék,

Magyar bevárás, Úrverte ajándék

S lelkem: példázat, dac-fajok úri daca.

 

Zsinatokat doboltam, hogyha tetszett

S parancsoltam élükre seregeknek

Hangos Dózsát s szapora Jacques Bonhomme-ot.

 

Százféle bajnok mássá sohse váltan,

Ütő legény, aki az ütést álltam:

Így állva, várva vagyok egészen magyar.

 

Vagyok egy ágban szabadulás, béklyó,

Protestáló hit s küldetéses vétó:

Eb ura fakó, Ugocsa non coronat.

 

Ki voltam öreg grammás-diák korban,

Égnek lendülten s százszor megbotoltan,

Külön jussom: vénen is diák lehetek.

 

Kalapom, szűröm, szivem förgetegben,

Nézik a vihart, hogy ki bírja szebben

S visszapattog róluk jég, vád és szidalom.

 

Külön alkuja lehet a Halállal,

Akit, amikor milliókat vállal,

Nem bámitott az Élet sok, új kapuja.

 

A tolakodó Gráciát ellöktem,

Én nem bűvésznek, de mindennek jöttem,

A Minden kellett s megillet a Semmisem.

 

Én voltam Úr, a Vers csak cifra szolga,

Hulltommal hullni: ez a szolga dolga,

Ha a Nagyúr sírja szolgákat követel.

 

http://magyar-irodalom.elte.hu/

sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/hunnuj.htm

Képtalálat a következőre: „táncsics mihály”

*

A kísértésnek ellenállva

nem váltjuk a dicsőséget

a talmi siker aprópénzére

*

Megtanítunk

szépen írni, de úgy,

hogy magadra ismerj a kézírásodban

*

Meg-

tanítunk olvasni,

hogy értsed is az

irodalmi vagy szakmai szövegeket

*

Megtanítunk

a valószínűség számítására,

hogy ne költsd vagyonod lottóra

*

Akkor örül

igazán a lelkünk, ha

a tanítványunk túlszárnyalja a mesterét

*

Megtanítunk

okosan gazdálkodni

lelki energiával, szellemi képességekkel

*

Az

értelmiségi

foglalkozások presztízsét

maximalizmusunkkal emeljük

*

Ha

kevés is a fizetés,

akkor se vállaljunk

mellékesben pártplakát ragasztást

*

Szem

előtt tartjuk,

mi összeegyeztethetetlen

szent hivatásunk gyakorlásával

*

A tanyasi iskola

körülményei között is

csak szépre, jóra, igazra tanítunk

(és élünk az osztatlanság előnyeivel)

*

Az érdek-

összefonódottságon kívül állva

„A király meztelen!”-t kiáltunk…

*

Bátorítsd

a kezdőt és

az ún. outsider-t:

ő még nem szenved üzemi vakságtól

*

Beharangozott

próbapereket indítunk,

hogy más se nyeljen le mindent!

*

Mindenki

a legeslegkülönb lehet,

ha bátran nevén nevezi a dolgokat!

*

Szellemi

néprádiódat

világvevővé alakítjuk:

hozzáférhess az ingyenes,

de erőfeszítést igénylő kulturjavakhoz

*

Felkészítünk rá:

ékes magyar nyelven

szépen-pontosan fejezd ki magad

*

Fáradhatatlan

figyelemmel-türelemmel

teremtünk gebéből táltosparipát

*

Időt

s fáradtságot

nem kímélve gyűjtjük

a magyar színjátszás stb. emlékeit

*

Nem engedjük

elveszni-elkótyavetyélni

a falusi népéletet őrző tárgyakat,

és a szóban élő gyógyító hagyományokat

*

Kerüljük

a pszeudo rendezvényeket,

de ott vagyunk az eszmebarikádokon

*

Ne címért,

kitüntetésért hajts -

óvakodj a hiúságodtól s a hízelgőktől!

*

Ne akard

magad szentté avatni -

gyarlóságaid megvallása biztatás lehet

*

Látnoki képességű,

ihletett költőként, váteszként

egyszerre sarkallj és rettents is…!

*

Elődeink

áldozataira emlékezve

elszégyelltetjük nyavalygó kortársainkat

*

Az

istenektől

ellopjuk a tüzet,

s az isteni szikrából újracsiholjuk benned

*

Legjobb

pillanatainkban

műveljük a csodát,

máskor másét magyarázzuk…

*

Mindig

tudunk üzenni –

még a börtön falára

is írhatunk saját vérünkkel…

*

Ha

homokba karistolsz,

ha palackban postázol:

tedd – a többi isten dolga

*

Biztassunk vele:

Jézusnak sem volt nyomdája

és mégis ma 2000 nyelvre fordítva

*

Szellemi téren

nem a mennyiség számít:

te a minőség forradalmára légy!

*

Az igazság

nem népszavazás,

hallgatottsági, nézettségi

index kérdése - te mondd ki!

*

A

nemzeti

egység szimbólumai

takarítsd és tartsd karban és szem előtt

*

Bepereljük

a multinacionális cégóriást

a törvény előtti egyenlőséget tesztelve

*

Fülön csípjük

a keresztapákat,

nem engedjük piti

bűnözőkkel elvitetni a balhét

*

Nem

vegyszerekkel

vagy rossz szellemmel

serkentem a versenyzőimet

*

A

kő-

szívűeknek

is prédikálunk,

de disznók elé

gyöngyöt nem szórunk

*

Mindig

vigasztaljunk,

sokszor enyhítsünk,

olykor gyógyítsunk beteg(ség)et

*

Példával

és szépszóval

ösztönzünk magadba-

szállásra és indítunk bűnbánatra

*

A megőrzésre

ránkbízott titkokat

sem csellel, sem erővel nem szedik ki

*

Kis ország is

lehet szellemi nagyhatalom -

te is lehetsz kis öcsi szellemóriás

*

Életed

labirintusában

vezérfonálul igéket-

vezérelveket adunk a kezedbe

*

Biztatunk

a Feladat keresésre-vállalásra,

hogy majd egykor felnőhess hozzá

*

Egy

gyógypedagógus türelmével

és jézusi irgalommal segítünk megjavulni

*

Hitelesen

alakítunk apácát-kurvát,

hogy megértsék a nézők:

mindkettő bennük van…

*

Tudjuk,

mikor kell

példabeszédekben

és mikor nyíltan, egyenesen,

expressis verbis stb. beszélni

*

Ha

bolondnak is néznek,

magunkban is hangosan

imádkozunk s énekelünk

*

Tágítjuk

a látókörödet –

levesszük a szemellenződ

és kúráljuk az üzemi vakságod

*

Emeljük-

csökkentjük

az ingerküszöbödet:

több szépet láss meg és fogadj be

*

Nem

választhatod,

de megismerheted és

így legyőzheted ellenséged:

az öreg és ravasz „ördögöt”

*

Nincs alku:

ha orvosságot készítünk,

abba egy csepp méreg se kerülhet!

*

Mi

vagyunk

a föld sója,

amiből kevés elég,

de az viszont nélkülözhetetlen

*

Mint jó nagymami:

megtanítunk imádkozni

és beszélünk Isten kegyelméről,

és az üdvözítő hálaadó lelkületről…

*

A test-

templomban

lakó isteni résszel

gyümölcsöző dialógusra buzdítunk

*

Mint lelki vezetők

másokért imádkozva

mi magunk is megtisztulunk

*

Papként

is bevalljuk,

ha itt és most

gyenge a hitünk:

ez is hitelesít minket!

*

Ha

megértetjük,

mi is az az ima,

akkor te sem fogod

mással összekeverni

*

Helyetted nem,

de érted igenis

imádkozunk, hogy

legyen meg az Ő akarata,

s Te azt ne keverd össze,

ne azonosítsd a sajátodéval…

*

Rádöbbentünk,

hogy nem mindig

te tudod legjobban,

mi szolgál a javadra!

*

Kimozdítunk

a tehetetlenségedből:

megadjuk az oly fontos indító lökést

*

Egymásnak

vadidegen nyelvet beszélő

szomszédok között tolmácsolunk

*

Szomszéd népeink

irodalmát közvetítve

segítsük a kiengesztelődésüket

és a létfontos visszabarátkozásaikat

*

Van,

amikor

évekig érlelsz

egy felmentést-

elmarasztalást,

máskor rögtön ítélkezel

*

Nyomot keresel

és nyomot olvasol

és lehetséges olvasatokat versenyeztetsz

*

A

csapat

kapitánya,

jobban/máshogy mondva

a csapat vezéregyénisége,

szellemének formálója légy

*

Nem érdekel,

mit fecseg a felszín,

a lélek hallgató mélyének búvára vagy

*

Autó-

konstruktőrként

szempontod például az is, hogy

ne csak gazdag kiscsalád üzemeltethesse

*

Független

szakértőként

pártatlanul és gondosan

segítsd az igazságszolgáltatást

*

Minden törvényt,

jogszabályt és rendeletet

vizsgálj át az ősi alkotmány szellemében

*

Vállald

a szerzetesi

fogadalom és

diplomás eskü

életre szóló kötelezettségeit

*

Műgondos

újra-fordítással

hozzáférhetővé tesszük

a világirodalom legjavát

*

Hazai

viszonyokra adaptáljuk

az idegenben méltán megcsodált

intézményt, intézkedést, szokást stb.

*

Becsavargod a világot,

hogy „fejben” minél több

kulturális kincset hozz haza

*

Akármerre is

kalandozz a nagyvilágban:

mindig hazánk kultúrkövete

és szellemi „áruinak” exportőre vagy

*

Az

élet

feltétlen

tiszteletét hirdesd,

de becsületednél az sem drágább –

dudásként nem úszhatod meg

a saját pokoljárásodat…

*

Nem létcélunk,

hogy hősök, vértanúk legyünk,

de soha nem zárhatjuk ki ezt

*

Nem oly

becses az irhád,

hogy érett fővel

szótlanul kibírnád a rabságot!

*

Antigoné vagy,

aki nyíltan ellene mond

és ellene tesz a zsarnoknak:

az isteni törvénynek engedel-

meskedve eltemeti halottait

*

A legnagyobb küzdelmet

a kísértő ördögeimmel folytatom

és haditudósítok a csata állásáról

*

Képtalálat a következőre: „táncsics mihály”

Emlékezés Táncsics Mihályra
Ady Endre

 

Kend volt, Táncsics Mihály,

A mi kora lelkünk:

Atilla ugarján,

Táblabírók földjén,

Szenvedő szerelmünk.


Kendet ostorozták,

Kutya se becsülte.

Mert kend senki se volt,

Mindenkiért hevült,

Paraszt-anya szülte.


Kendnek sok fájdalmát

Szívesen fájlaljuk

S e fájó országban

Kendnek ős szerepét

Szívesen vállaljuk.


Kend, bizony, elporladt,

De mink, akik élünk:

Vagyunk bizalommal,

Vagyunk új Táncsicsok

S miként kend, remélünk.

Kend új rendet akart:

Mindenkit szeretni.

Mi más rendre vágyunk:

Vagy igaz világ lesz,

Vagy nem lesz itt semmi.

Kendet azért mégis

Áldjuk, mint egy szentet.

Istenünk: az Eszme,

Haló porában is

Áldja-verje kendet

Képtalálat a következőre: „táncsics mihály”

*

A Szent Hivatások

Nagy Jenciklopédiájának előmunkálatai

Szerep és ars poétika – elhívás és megfelelés

Az isteni talentumok méltó kamatoztatása a köz javára

Szellemi és politikai vezetők, papok, tanítók és bölcselők

Tudósok, feltalálók, művészek, gyógyítók, nevelőszülők stb.

A nagyobb rész boldogságának áldott áldozatos munkálkodói

 

Képtalálat a következőre: „táncsics mihály”

Képtalálat a következőre: „táncsics mihály könyv”

 

 

 

 

 
Baki, elvezetés és csalás
A boldog élet bölcselete és poézise
2018. április 18. szerda, 05:57
DÉNES FERENC 2018.04.17 23:42 Frissítve: 2018.04.18 00:14

Ahol a tizenegy csak kilenc – Dénes Ferenc publicisztikája

Kapcsolódó kép

Felettébb érdekesen alakultak a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntős mérkőzései: dráma, több vaskos meglepetés, pattogatott kukorica, sör. És a csodálatos megoldások, taktikai húzások mellett újfent a játékvezetésről esett a legtöbb szó. Nem is lehetett másképp, hiszen a múlt heti csatározások utolsó momentuma a Real Madrid–Juventus párharc továbbjutóját meghatározó 93. percben befújt tizenegyes volt: a játékvezető, az angol Michael Oliver úgy látta helyesnek, hogy Lucas Vázquez és Mehdi Benatia összecsapása után büntetőt kell ítélnie a sorozat címvédője, a spanyol csapat javára.

A döntés erőteljesen megosztotta a futballközvéleményt. Szokás szerint – mondhatnánk, hiszen a dirigensek ténykedését több mint 140 éve jellemzi a verbális, olykor-olykor a tettleges kritika. Ma már azonban korántsem lehet azzal elintézni a bírói döntések egy részét, hogy szükségszerűen tévesek, a szurkoló pedig elfogult, meg egyébként is, ha előfordulnak is hibák, a nagy számok törvénye alapján hosszú távon kiegyenlítik egymást.

Kezdjük a játékvezetői ítéletekkel! Rossz döntésnek tartom, ha a bíró elmulasztja a szabályok betartását és/vagy velük ellentétesen ítél. Ez bár bosszantó, de ha jelentéktelen, azaz nincs befolyással a mérkőzés menetére, az eredményre, tévedésnek nevezem. Jellemzően ezek a sokszor ismétlődő, semleges események, például egy rosszul megítélt bedobás. Hiba viszont a rossz döntés, amely valóságosan vagy vélhetőleg nagy valószínűséggel döntően befolyásolja egy találkozó végeredményét, mint például a tévesen befújt vagy éppen meg nem ítélt büntető, a rosszul megítélt leshelyzetekből születő vagy elmaradó gól, a kiállítások, de akár egy „veszélyes helyről” elvégezett szabadrúgás is. Ha a játékvezetői hiba egy meccsen többször ismétlődik, de a kárvallottja/haszonélvezője véletlenszerű, a hibák kiegyenlítik egymást, akkor szerintem rossz a bíráskodás, ha azonban a hibák szisztematikusak, azaz erőteljesen segítik az egyik csapatot, akkor kimondható: a bíró elvezette az összecsapást. Különösen élesen vetődik fel a kérdés abban az esetben, amikor a történés pillanatában egyértelmű egy helyzetet, a dirigens is láthatta – mégis másképp határozott. Vajon miért? Ha szisztematikusan fordulnak elő e látványos játékvezetői bakik, a drukkerek elcsalt mérkőzésről beszélnek, ha pedig egy bírónak rövid időn belül több „ilyen” mérkőzése van, csalónak titulálják.

Kérdés persze, hogyan állapítható meg, hogy egy játékvezető rosszul döntött. Ennek eldöntéséhez objektív információkra van szükség: hogy adott helyzetben mi is lett volna a szabálykönyv, szabályzatok, ajánlások szerinti helyes ítélet. Több mint egy évszázadig erre kevés esély volt, hiszen azonnal kellett határozni, túl nagy volt a bizonytalansági és a szubjektív faktor. A televíziózás elterjedése jelentősen változtatott a helyzeten, de igazából csak a digitális technológia adott esélyt arra, hogy a kritikus helyzetek valódiságát megismerjük.

Esélyt adott, írom, hiszen nagyon, de nagyon kevés a teljes mértékben egyértelmű szituáció. Egyrészt felvetődik a megismerhetőség problematikája, nevezetesen az adott pillanatban mennyiben van lehetősége egy játékvezetőnek, hogy teljes mértékben érzékelje, felfogja a történéséket. A rossz helyezkedés felróható, de a felgyorsult játék vagy az, hogy a futballisták gyakran nagyon sokan vannak egy szűk területen, esetleg a játékvezető látókörén kívül történnek az események, nem is beszélve a labdarúgók egyre finomabb színészi alakításairól, nagyon nehézzé teszik a bírók számára a kritikus helyzetek valós értékelését.

Másrészt sokan felkapták a fejüket, amikor a példának hozott esetről Gianluigi Buffon, a Juventus kapusa utólag azt mondta, hogy a szabálytalanság tíz százalékig volt csak tizenegyes. Az nem úgy van, hogy valami vagy büntető, vagy nem az? Lehetséges ez? Igen, szerintem lehetséges. Egy játékvezetőnek több szempontot kell figyelembe vennie, amikor egy pillanat alatt döntenie kell. Egy kezezésnél mérlegelnie kell: túl azon, hogy tényleg kézzel ért a labdához valaki, „kereste-e a kéz a labdát”, vagy vétlen volt a mozdulattal, esetleg szándékosan, tehát valós játékhelyzet nélkül rúgta-e az ellenfél a játékos kezére a labdát, a kéz érintése után kialakult játékhelyzet mennyiben vált hátrányára a sértett csapatnak stb. stb. Ha a modern futballban tényleg betű szerint értelmeznék a bírók a szabályokat, gyakorlatilag minden szöglet után vagy tizenegyesnek vagy kifelé szabadrúgásnak kellene következnie. A paragrafusok szövegszerű alkalmazása nem feltétlenül jelent egyértelmű megoldást.

Van két olyan kulturális tényező is, amely bármennyire síkos terepre is visz, a bíráskodásról alkotott értelmezési keretben mindenképpen írni kell róla. Az egyik a sportág szelleme, ethosza. A futball mégiscsak játék. Ha valóban igaz az, hogy a szabályok megsértése egy valószínűségi mezőben értelmezhető, akkor „félig tizenegyes volt, félig nem" helyzetben igenis felvethető, hogy az a csapat, amelyik vendégként kiegyenlíti az első körben összeszedett háromgólos hátrányát, kapjon esélyt arra, hogy hosszabbításban dőljön el a továbbjutás. (A játékidő letelte után meg nem adott tizenegyes nem garantálta volna a Juventus négy közé kerülését, míg a megadott büntető nagyon nagy valószínűséggel igen a kiesését, amint így is lett.) Szerintem kultúrember ilyen helyzetben határozottan továbbot int, jöjjön a hosszabbítás!

Aztán tagadhatatlanul figyelembe kell venni nagy futballkultúrák hatását. Európában van úgy tucatnyi stadion, amelyben a kétes helyzetekben szinte „önmagától szólal meg a síp”, és jelez a hazai csapatnak kedvező ítéletet. Jól jellemzi ezt a következő történet: a Vasas 1961-ben játszott Madridban BEK-mérkőzést, a bemelegítésnél Ihász és Berendy furcsállotta, hogy a 11-es pont elég közelinek tűnt a kapuhoz. Amikor lelépték, méregették, nagyjából kilenc méter jött csak ki a tizenegy helyett. Ezt jelezték a már realos Puskásnak is, mondván, hát hogyan lehetséges, hogy közelebb van a büntetőpont a kapuhoz. Mire Puskás: „Nyugi, gyerekek. Az nem nektek van felfestve...”

Michael Oliver sípja sem maradhatott néma...

A közvéleményben egyre erőteljesebb az igény, hogy a digitális technológiák széles körű alkalmazásával a futball irányítói segítsék a játékvezetők munkáját. (Ha a Marsról már lehetséges képeket küldeni a földre, akkor csak megoldható valahogyan a leshelyzetek objektív megítélése.) Ennek egyik oka, hogy a televíziós közvetítések során a szurkolók és a nézők árnyaltabb, ha úgy tetszik, pontosabb képet nyerhetnek arról, hogy mi is történt a pályán, a kommentátorok, szakértők segítenek nekik megérteni a helyzetet, értelmezni a szabályokat. Joggal kérdezik, erre miért nincs lehetősége egy bírónak? Hatalmas azonban a fogadási ipar nyomása is. A kiemelt mérkőzések kapcsán eurómilliárdok fordulnak meg a fogadási piacon. Azok, akik az első körös súlyos vereség után mégis továbbjutásra tették tétjeiket a Juventus esetében, joggal érzik megkárosítottnak magukat.

Most már talán nem is egyszerűen a videobíró bevezetéséről, hanem a mesterséges intelligencia alkalmazásának feltételeiről kell beszélnünk. Ám az az érzésem, ha majd robotok is hozzák a döntéseket, Madridban akkor is kilenc méterre lesz a gólvonaltól a tizenegyespont...

Képtalálat a következőre: „focibíró juventus-real madrid”

 

 

 

 
Búcsú a vasvillától, avagy a játékvezető pályaalkalmassága
A boldog élet bölcselete és poézise
2018. április 16. hétfő, 14:55
CSINTA SAMU 2018.04.15 23:51 Frissítve: 2018.04.15 23:51

Búcsú a vasvillától – Csinta Samu publicisztikája

 

Tengermély érzelemáradatot és alapvető változtatások sürgősségét hangoztató vélemények árapályát váltotta ki a Real Madrid–Juventus Bajnokok Ligája-negyeddöntő végjátéka. Mindenek eredőjénél egy 33 éves angol fiatalember, bizonyos Michael Oliver áll, aki egy pillanatra magára öltötte az atyaúristen mezét. Mondja az egyik tábor. Vagy az érzelmeket légmentesen elcsomagolva, a szabályok betű szerinti alkalmazásával eldöntötte a továbbjutás kérdését. Tartják mások. 

Hol van itt a félút, ahol a tézisek szerint az igazság többnyire fellelhető? Ahhoz az állásponthoz közelebb-e, hogy a futballbíró „intézménye” a szükséges rossz, amelynél – a demokráciára alkalmazott mondás analógiájára – jobbat még nem találtak fel? Vagy inkább annak a nézetnek a környékén, amely az emberi szubjektivizmust, de empátiát is teljes mértékben kiküszöbölő technikára bízná a játékszabályok betartatásának feladatát? Az oliverihez hasonló momentumok után értelemszerűen az utóbbi tábor érvei erősödnek fel, az eddigi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy valaki rövidesen újra kirukkol a költői kérdéssel: de hogyan fogja alkalmazni a videobíró az előnyszabályt?

Egyelőre azonban a közelmúlt még mindig regnáló hőse a téma, bár Michael Oliver vélhetően szívesen megspórolta volna magának ezt a „reklámot”. Az apa mintájára sípot ragadó gyerek már 14 évesen abszolválta a játékvezetői alapvizsgát, ami a pályaív alakítása szempontjából mérhetetlenül nagy időbeli előnyt jelenthetett, miközben értelemszerűen át kellett ugornia néhány lépcsőfokot. Pillanatig sem állítom – igazából nincsenek is erre vonatkozó információim –, hogy teljes mértékben kimaradtak volna az életéből az iskolaudvari futballozások, arra azonban mérget vehetünk, hogy egyszerűen nem lehetett ideje és lehetősége, hogy zsigereibe ivódjon az a rengeteg jó és rossz, amivel csak az igazolt játékoslét képes megajándékozni az embert. Azt a hihetetlen indulatot, amely egyetlen kontrollálatlan pillanat alatt képes elborítani a legalaposabban strukturált agyat is, és amit csak a futball nevű össznépi játékban tapasztalt igazságtalanság képes útnak indítani az emberi lélek csatornáin. Ezért aztán abban a tekintetben sem nagyon folytathatott előtanulmányokat, hogy miként lehet visszafordíthatatlan károk nélkül kijönni egy-egy ilyen vértolulásos állapotból, legyen az illető a barikád innenső vagy túlsó oldalán. Főleg azt, hogy miként lehet és kell kivárni a rendfenntartó pozíciójából a játékos elhomályosult tekintetének kitisztulását, amiből aztán a későbbiekben akár egyfajta partnerség is lehet.

Olivernek annak idején döntenie kellett, és ő döntött: a „zsaruk” közé áll. Nyilván az sem elképzelhetetlen, hogy a környezete irányította a döntéseit, hiszen a sikeres játékvezető apuka kínálta minta ugyancsak vonzó lehetett egy tinédzser számára. Pláne, hogy a mérnöki pontossággal megtervezett karrier állomásai számítógépes megbízhatósággal követték egymást. Ő lett az angol Football League történetének legfiatalabb asszisztense, játékvezetője, majd a Premier League legfiatalabb, a kispadok előtt lévő negyedik játékvezetője, illetve játékvezetője. 2009-ben a Ligakupa egyik elődöntő mérkőzését vezethette, míg a másikat az édesapja dirigálta. Micsoda történet, szinte címlap, megfilmesítés után kiáltó! Aztán szinte természetes módon az ifjú Michael lett a Wembley Stadionban „szolgáló” legfiatalabb bíró. Mindössze huszonöt és fél éves volt azon a 2010. augusztus 21-i estén. Ám miközben természetesen nem zárható ki annak lehetősége, hogy valaki már huszonöt évesen finom érzékelő rendszerként reagáljon egy futballmérkőzés bonyolult „közéletének”, lélektani fordulóinak rezdüléseire, legalább a kétségeinket hadd fejezzük ki… 

Nemzetközi karrierje is szépen alakult. Őrangyala bizonyára megóvta a szélsőségesen kritikus helyzetektől, fiatal korából is adódó fizikai eszközei révén többnyire akcióközelben járt, egyesek szerint ma is többet és gyorsabban fut, mint a labdarúgók zöme. Egyéb részletek mellőzésével rögzítsük a tényt, hogy FIFA-pedigréje minden bizonnyal nem érdemtelenül alakult úgy, hogy rábízták a Real Madrid–Juventus visszavágót. A végkifejlet mindenki számára ismerős: az olaszok által már-már hosszabbításra mentett meccs rendes játékidejének utolsó pillanataiban megítélt egy olyan tizenegyest, amire a szabályok tekintélyes mértékben feljogosították, s amely révén a spanyol csapat végül a BL-elődöntőbe „menekülhetett”. Az egyéb következmények között a legvisszhangosabb a Juve-kapus, Gianluigi Buffon elborulása, kiállíttatása, valamint lassan legendává nemesülő megfogalmazása, miszerint Oliver szíve helyén kuka van. A legelítélendőbbek pedig azok a világhálós reakciók, amelyek az életveszélyes fenyegetőzésekig is elmentek.

A legnagyobb kérdésre adandó választ nyilván nem ismerhetjük, de keresgélhetjük: mi lesz Michael Oliverrel? A játékvezetővel, természetesen. A megfigyelői jelentés aligha lehet elmarasztaló, arról már tudnánk, s túl lennénk az első reakcióhullámokon is. Így aztán minden bizonnyal felbukkan ő rövidesen valamelyik fontos mérkőzésen, de ha az angol szövetség esetleg kímélő üzemmódba helyezi, és egy ideig kevésbé zűrösnek tetsző meccsekre küldi, árnyéka bárhová vele tart. Szóval a negyedik ligában sincs menekvés, a bélyeg ott marad a homlokán. Az ellenkező irányú terápia, a nagy tétre menő mérkőzésekkel terhelés viszont az újabb „beégés” kockázatát hordozzák.

A földgömbről lelépni persze nem lehet, de egy pszichológusi pamlag azért jó pénzért csak kerül, s azon sok minden kiderülhet. Botcsinálta lélektanászként aligha vehetem a bátorságot, hogy bármilyen terápiajavaslatot is felvázoljak, de azért szorult belém néhány ötlet. Mindenekelőtt osztom a román futball-legenda, Gheorghe Hagi azon nézetét, amely szerint a videobíró minden szinten való intézményesítése jelentős segítséget kínálna. A felgyorsuló tempó immár valóban futószalagon teremti meg azokat a helyzeteket, ahol a megítélésben jelentős mértékben megérzésére, labdarúgóként szerzett terepismeretére kell hagyatkoznia a játékvezetőnek, amihez természetesen nélkülözhetetlen alapot kell építeni szabályismeretből. A megfelelő reakciókészség hiánya persze eleve kizáró jellegű ebben a szakmában, de ez is csak célirányos továbbfejlesztés által válik igazán hasznos eszközzé. Önmagában a határozottság sem sokat ér, a gyorsvonatként érkező, hevesen gesztikuláló, a futballistát potenciális bűnözőnek tekintő bíró ugyanis jobb esetben szánalmat, rosszabb esetben megvetést „arat” magának.

Az oliveri kóreset viszont leginkább a kompenzálási kényszer veszélyét villantja fel. Amint vélni merészeltük, az angol játékvezetőt sokáig kíséri még a steril szabályalkalmazás precedense, amihez bizonyára maga is szolgáltat még muníciót, hiszen ez a filozófia tűnik a lényéhez legközelebb állónak. Ha viszont ennek művi ellensúlyozására törekszik, az még nagyobb veszélyeket rejtegethet. A hirtelen haverkodóvá váló bírót ugyanis legalább akkora megvetés övezi a futballtársadalomban, mint a „fröccsentett” játékvezetőket. Akiből ugyanis nem sugárzik a leginkább labdarúgóként megszerezhető érzelemközösség, azt megeszi a közeg. Vagy hajlíthatóvá teszi, ami, ha lehet, még rosszabb.

Szóval a videobíró rendszeresítése lehet az egyik járható út, azzal az el nem hanyagolható kockázattal is, hogy első fázisban nagyban csökkenti a felelősségvállalás mértékét. Az arányok, mint mindenben, itt is meghatározók, azonban esélyt kínálnának arra, hogy eurómilliók és emberi sorsok fölött döntő helyzetek megítélése után ritkábban ereszkedjen vörös köd az emberi agyakra. És hogy ritkuljanak azok az esetek, amelyek végén – képletesen szólva – vasvillával hajkurásszák a bírót a kukoricáson át.

 
További cikkeink...